156. ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಲಿ.

ಮೊಸ್ತು ಕಾಮಾಚಾ ಪುರಾಸಾಣೇರ್ ಥಕೊನ್ ಘರ್ಚೆ೦ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರ್ಲೆ೦ , ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦, ಹರ್ಸಿ೦ಚಾ ಬೊರಿಂಚ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿಲೊ, ಬೇಗ್ ವರ್ನ್ ಬಿರೊ ಭಿತರ್ ದವರ್ನ್ ವೆಗ್ಗೀ೦ಚ್ ನಾವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವಾಡುನ್ ದವರ್ಲಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜೆವ್ನಾ ಸಾಲಿ೦ತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ, ಮುನ್ನಿ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦. ಹರ್ಸಿ೦ಚಾ ಬರಿಂ ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿ೦ ಚಾರ್ ಚಪಾತಿ ಬಾಜುನ್ ದವರ್ತಾ೦ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲ್.
(ಫರಂಗಿಪೇಟೆಚೊ ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೇಜಸ್ ದುಬಾಯ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆ ಜೀವನ್ ಕರ್ಚೊ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೇಜಾಸಾಚಿ  ಜಾಯ್ತಿ ಬರ್ಪಾಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ  ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾಂತ್)

ಸೊಸೆಜ್ ಆನಿಂ ಸಲಾದ್ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಮೆಜಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦, ಹಾಂವೆ ಆರ್ಧೆಕುರೆ೦ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಪೊಯ್ಲೆ೦ಚ್ ಪಳೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ತೆ೦ ಪಳೊವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಜೋರ್ ಕರ್ತಾ೦ಗೀ ಮ್ಹುಣ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦. ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೆ ಮುನ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ೦ಗ್ತಿನ್ ಸೂಕ್ಶ್ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ, ಖ೦ಚ್ಯೆ೦ಯ್ ವಿಷೇಯ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ ವಿನಿಮಯ್ ಕರ್ತಾ೦ಲೆ.

ಹಾ೦ವೆ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಹಾಸೊನ್, ಚಪಾತಿ ಕಡಿಯೆನ್ ಬುಡೊನ್ ಗಿಳ್ಳೀ ,ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಸಾಬೊನ್ ಖಾ೦ವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತುಲ್ಲಿ, ತರೀ ಮ್ಹುನ್ನಿಕ್  ಕಳೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಪೊಟಾಕ್ ನಾಕಾ: ತರೀ ಚೆಪುನ್ ಜೆವ್ಲೊ೦. ಮುನ್ನಿ ಜೇವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೆ೦ ಹಾತ್ ದು೦ವ್ಕ್  ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ೦, ತವಳ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕಡೆ ಜೆ೦ವ್ಚಾ ಟೆಬುಲಾ ಥಾಂವ್ನು ಉಟ್ತಾನಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ:, ಸ್ವಾರಿ ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಪಾಲಿ, ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಸಾ೦ಗ್ತಾ...

ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಎಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಭಾರಿ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗ್ತಾ. ತು೦ಯೀ ತಿಕ್ಕೆ  ಖಾವ್ನ್ ಪೊಳೆ ಮ್ಹುಳೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೋವ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦.
ಹರ್ಸಿ೦ಚಾ ಬೊರಿ ಮುನ್ನಿನ್ ರಾತಿ ನಿದ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ವೆಚೆ೦ ಮಾಮೂಲ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆ೦.

ತೆದಳಾ ವಿಚಾರಿ ಡಾಡಾ ತುಕಾ ಆಪ್ರೂಪ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಲೀ ಚಪಾತಿ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗ್ತಾಗೀ?
ನಾ ಪುತಾ, ತಶೆ೦ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕೀಸ್ ದಿಲೊ, ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆಜ್ ಮೊಸ್ತು ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಥಕ್ಲ್ಯಾ, ಕಾಲೆ೦ ತರೀ ಕಾರಣ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಪೊ೦ಕ್, ಹಾಂವೆ೦ ಜೋರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಚಪಾತಿ ಪರ್ತುನ್ ಮೋವ್ ಜಾತಾಗೀ, ನಾ೦... ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಕರು೦ಕ್ ವೇಳ್  ಲಾಗಾನಾ೦ಗಿ,  ಕೊಣ್ಯಾಚೆ೦ಯ್ ಕಾಳಿಜ್ ದುಖೊನೊಜೊ, ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಚೂಕ್ ಘಡ್ತಾ. ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವರ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ೦.

ಕೇವಾಲ್ ಚಪಾತಿ ಕೊರ್ಪಾಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ರಾಗ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಲೆ೦ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿಣಿ೦ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ. ತಾ೦ತು, ಬಾಪಯ್, ಆವಯ್, ಧುವ್, ಪುತ್, ಕುಟಾಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಗ್ಳೆ೦ ರಿಲೇಶಾನ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾತಾ, ದೆಕುನ್ ಆಮಿ೦ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಜೆಯ್, ತು೦ ಆತಾ೦ ನಿದೆ ಮಮ್ಮಿ ಯೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಪಳೆ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಗುಡ್ನಾಯ್ಟ್ ಮ್ಹುಣ್ ಕಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್ಲಿ, ಬ೦ಗಾರಾ ತುಕಾ ಕಶೆಂ  ವಿವರ್ಸು೦ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಾನಾ, ಪೀಟ್ ಮೊಳ್ನು, ಲಾಟುನ್ ಬಾಜು೦ಕ್ ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ೦ ಈಷ್ಟಿನಿಚೆ೦ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆ೦, ತಾಕಾ ಹಾಂವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ಕುಜ್ನಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಮಾಗಿರ್ ಕರ್ತಾ ..ನಾ೦ ಮ್ಹಕಾ ಆರ್ಜೆ೦ಟ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ ಸ್ಫೀಕಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹುಣಾಲೆ೦ ಆನಿ೦ ಸಾಂಗೊ೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦.

ಮ್ಹಜಾ ಘೊವಾಚೆ: ಉಪಾದ್ರ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಚಿಲ್ಲರ್ ಕಾರಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ತಾ, ಸದಾ೦ಯ್ ಘರಾ ಪಿಯೊನ್ ಯೆತಾ, ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಡ್ಯೆವೋರ್ಸ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿ೦ತ್ಲಾ, ತುಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾ೦ಗ್ ಅತಾ೦ಚ್ ಮ್ಹುಣಾಲೆ೦. ಆಯ್ಕೊನ್ ಫೋನಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಹಾತ೦ತ್ ಚಪಾತಿ ಪೊರ್ತುನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ೦, ಕಾಲೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ ಚಾರ್ ಚಪಾತಿ ಬಾಜ್ತಾನಾ ಎಕಾ ವೊಯ್ರ್ ಎಕ್ ಕೊರ್ಪೊನ್ ಗೆಲಿ, ಪರ್ತುನ್ ಕರ್ಯಾ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಪೀಟ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಡುಲ್ಲೆ೦ ನಾ೦ ಜಾಲೆ೦.

ಮ್ಹಜಾ ಫೋನಾ ನಿಮ್ತಿ೦ ತುಕಾ ಆಜ್ ಕೊರ್ಪಾಲ್ಲಿ ಚಪಾತಿ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಿ, ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ಖ೦ಚಾಯ್ಕಿ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಯೇ೦ವ್ದಿ ತಾಕಾ ತೊ ಮಾನ್ವಾತಾ ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಕಾ೦ಯ್ ಪಾಟಿ೦ ಉಲೈನಾಕಾ, ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ಮೊಸ್ತು ಪ೦ಚಯ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಎಳುಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ.

ಬೊರೆ೦ ಕೆಲೆ೦ಯ್ ತುಂವೆ೦, ತಾಚಾ ಘೊವಾಚೆ ಫೋನ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಅಫಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦, ತೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮೊಸ್ತು ದುರ್ಸಾತಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ ತುಮಿ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦. ತುಮ್ಕಾ೦ ಎಕಾಮೆಕಾ ಗೂಣ್/ಆವ್ಗುಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತರಿ ಆಮಿ೦ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಆಯ್ತಾರ್ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ತು೦ಮ್ಗೇರ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಳಾ೦, ದೆಕುನ್ ತು೦ ಆತಾ೦ ತಾಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ ಆಮಿ೦ ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಜೆವ್ನಾಕ್ ತು೦ಮ್ಗೆರ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್, ಡ್ಯೆವೊರ್ಸು ಚಿಂತಾಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡೆಯ್ ಮ್ಹುಣ್  ಫೊನಾರ್ ತಿಳ್ಸಿ.

**ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಫರಂಗಿಪೇಟ್, ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.