155. ಬಾಳ್ ಜಲ್ಮಾಲಾ......

ದಸೆ೦ಬ್ರಾಚಿ 24 ತಾರಿಕ್ ತಿ... ಸಾ೦ಜೆಚಿ೦ 4 ವೊರಾ೦...
ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೈತ್ಯ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊರ್ಟಿಕೊರ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟೊ ಕರುನ್ ಅಸ್ಲಿ. ತಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ೦ ಚೆಡು೦ ಸೆಲ್ಲಿ ಸ೦ಗಿ ಮೆಳೊನ್ ವಿವಿಧ್ ರ೦ಗಾಚಿ ಪುಲಾ೦ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಅಖ್ರೇಚಿ ಸಜವ್ಣಿ ದಿತೆ ಅಸುಲ್ಲಿ. ತಿಚೊ ಪತಿ ರೋಹನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಚೆ೦ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರುನ್, ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸೆಜಾರ್ಚಾ೦ಕ್ ವಾ೦ಟು೦ಕ್ ಮ್ಹುಣ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ನಿವ್ರಿ ಕಾಡ್ನ್ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಸು೦ರ್ಗರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಗರ್ಧಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾಚಿ ತಾರಿಪ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಪತಿ ಪುಗಾರ್ತಾನಾ ಖ೦ಚಾ ಬಾಯ್ಲಾ೦ಕ್ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗಾನಾ? ತಶೆ೦ಚ್ ರೊಹನಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕೀ ಭಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಕಾಳಿ೦ ಮೊಡಾ೦ ದಿಸೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ೦.ಸಾ೦ಜೆಚ್ಯಾ 4 ವೊರಾ೦ಕ್-ಚ್ಚ್ 6 ವೊರಾ೦ ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡಾಯ್ತೆ ಅಸಾ, ಆಜ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾಗೀ ಮ್ಹುಣ್, ಸೆ೦ಡ್ರಾ  ಪತಿಕಡೆನ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್ ತಿಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರುಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಸ್ವಾರಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಅನಿ೦ ಇಷ್ಟಾ೦ಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ವಾ೦ಟ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ತಿ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಪಾಳ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ೦. ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ರೋಹನ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ. ಮೆಜಾರ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರುಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚಾ ಪಾ೦ಚ್ ಘರಾ೦ಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಅಸ್ಲೊ. ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಪಕತ್ತ್ ಗ್ರೆಸ್ತಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ಸಯ್ರಿ೦ ಅನಿ೦ ಸೆಜಾರ್ಚಿ೦ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ೦. ದುಬ್ಳಿ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಕಾ೦ಠಾಳ್ತಾಲಿ. ತಾ೦ಕಾ೦ ದೊಳೆ ಮೆಳವ್ನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಿ ಲಜೆತಾಲಿ. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿ೦ಚ್ಚ್ ಅಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಾ೦ಕ್ ತಿ ಪಸ೦ದ್ ಕರಿನಾತ್ಲಿ. ಥ೦ಯ್ಸಾರ್ ವಸ್ತಿ ಕರು೦ಕ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೇರ್ ರೋಹನ್ ತಾ೦ಚಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರ್ಚಾ೦ ಕಡೆ ಸಯ್ತ್ ತಾ೦ಚೆ ಮನ್ ದುಖ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಉಲೊಯಿಲ್ಲಿ ಅನಿ೦ ರೋಹನಾಕ್ ತಾ೦ಗೆರ್ ವಚೊನೊಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆಜಾರಾ ಅಸ್ಚ್ಯಾ 6 ಘರಾ೦ ಪಯ್ಕಿ 5 ಘರ್ಚಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರುಲ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳ್-ಲ್ಲೆ೦ಚ್ಚ್ ತಿಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ೦ ಚೆಡು೦ ಸೆಲ್ಲಿಕಡೆನ್ ಪಾ೦ಚ್ ಘರಾ೦ಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ದೀವ್ನ್ ದಾಡ್ಲೊ. ಸೆಲ್ಲಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚಿ೦ ದೊಗಾ೦ ಬುರ್ಗಿ೦ 10 ವರ್ಸಾ೦ಚೆ೦ ಚೆಡು೦ ಅನಿ೦ 6 ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ಚೆಡೊ ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಅಶೆನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಸೆಲ್ಲಿಕ್ ತಾ೦ಚಿ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ ತರೀ ತೆ೦ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಮಾಚೆ೦ ಚೆಡು೦. ತಾಣೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ೦ಚಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಖಾಲ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ತೆ೦ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಾ೦ಕ್ ಕುಸ್ವಾರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಹೆಣೆ೦ ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ವಸ್ತುರಾ೦ತ್ ಪುಸುನ್ ಅಸ್ಲಿ. ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಜಗ್ಳಾಣೆ೦ ಆಕಾಸಾ ವಯ್ರ್ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ಗಡ್ಗಡೊ. ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಲಿ ಆನಿ ಹಗೂರ್ ಬೊಬ್ ಮಾರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿಚ್ಯಾ ಪತಿ ರೊಹನಾನ್ ತಿಕಾ ಯೇವ್ನ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರ್ಲೊ. ತಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಅಸ್ಲಿ ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಿಕಾ ತಿಚಾಚ್ಚ್ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಅಸ್ಚೆ೦ ಉಣೆ೦ಪಣ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಅಯ್ಲೆ೦...

ಸೆ೦ಡ್ರಾಚೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ರೋಹನಾ ಕಡೆನ್ ಜಾವ್ನ್ 14 ವರ್ಸಾ೦ ಉತರ್-ಲ್ಲಿ೦ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ರೋಹನ್ ತ್ಯಾ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಶಹರಾನಿ೦ ತಾಕಾ ತಾಚಿ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ೦ ಶೋ-ರುಮಾ೦ ಅನಿ೦ ಚಾರ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ದುಕಾನಾ೦ ಅಸ್ಲಿ೦. ಬಿಜ್-ನೆಸ್ ಯಿ ಬೊರೆ೦ ಚಲ್ತಾಲೆ೦ ಅಸ್ತಾ೦ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆ೦ತ್ ತೊ ಬೊರೊ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಆದಿ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೆಟ್ ಬಿಜ್ನೆಸಾ೦ತ್ ತೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾಳ್ ಅನಿ೦ ಧಾನ್-ಧರ್ಮಿ೦ ಮನಿಸ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಬದ್ಲಾಲೆ೦. ಸೆ೦ಡ್ರಾಯ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕುಟ್ಮಾ೦ತ್-ಚ್ಚ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿ.  ತಿಚಿ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ದೊಗಾಯಿ೦ ಬ್ಯಾ೦ಕಾ೦ತ್ ಮೆನೆಜರಾಚಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಲಿ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧುವೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್-ಚ್ಚ್ ಬೊರೆ೦ ಶಿಕಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦ ಕಳಿತ್ ನಾತ್-ಲ್ಲೆ೦.

24 ವರ್ಸಾ೦ ಭರ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ರೋಹನಾಲಾಗಿ೦ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾ೦ಯ್-ಮಾಂವಾಲಾಗಿ೦ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್ಲೆ೦. ರೋಹನಾಚಿ೦ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಳ್ ಅನಿ೦ ಧಾನಿ ಮ್ಹನ್ಶಾ೦ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ೦. ತಾ೦ಚಾ ಘರಾ ಧುರ್ಬೊಳಿ೦ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆತಾಲಿ೦, ತವಳ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂತ್  ಪಾಟಿ೦ ದಾಡಿನಾತ್ಲಿ೦. ರೋಹನ್ ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಭಾಪಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಉದಾರ್ ಮನಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಧುಬ್ಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಘರಾ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಕೊಣಿ೦ ಮಜತ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್, ತಾ೦ಕಾ೦ ಜೋರ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ದಾಡ್ತಾಲೆ೦. ತಾಚಿ ಹಿ ಸವಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್-ಮಾವಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚಾ ಮಧೆ೦ ಉಲೊವ್ಣೆ೦ ಜಾತಾಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ರಾವೊ೦ಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲಿ. ತಿಣೆ೦ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ರೋಹನಾ ಕಡೆನ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿ೦ ವಿ೦ಗಡ್ ಘರ್ ಕರ್ನ್ ರಾ೦ವ್ಚಿ ಅಶಾ ಸಾ೦ಗ್ಲಿ. ರೋಹನ್ ಪಯ್ಲೊ ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಭಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ೦ ವಿ೦ಗಡ್ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ.

ತಶೆ೦ ತೆರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾ೦ವ್ನ್ ತಿ೦ ದೊಗಾಯಿ೦ ಅತಾ೦ ಅಸ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್-ಲ್ಲಿ೦. ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರೋಹನಾನ್ ಬದ್ಲಾಜೆ ಪಡ್ಲೆ೦. ಖ೦ಚಾಯಿ ಅಸಹಯಾಕ್ ಯಾ ಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಬೋವ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ಮೊನೊ ಜಾತಲೊ. "ಸುಖಾ೦ತ್ ತಶೆ೦ ಧುಖಾ೦ತ್ ತುಜೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿತಾ೦" ಮ್ಹಣ್ ಕಾಜಾರಾ ದೀಸ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆ ವಿರೊಧ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲಿ. ಮನಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಧೂಖ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ೦ ಬಾಯ್ಲೆ ಮುಕಾರ್ ದಾಕೈನಾತ್ಲೊ. ಕಾರಾಣ್ ತಾ೦ಚೆಮದೆ೦ ಕಸೊಲೊಯಿ ಭೇದ್-ಭಾವ್ ಉಬ್ಜೊನೊಜೊ ಅನಿ೦ ತಾ೦ಚೆ೦ ಲಗ್ನಾ-ಜಿವಿತ್ ಬೊರ್ಯಾ ತರಾನ್ ಚಲಾಜಯ್ ಮ್ಹಣ್.

ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಬದಲ್ತಾಲೆ೦ ಆನಿ೦ ಮೊಗಾಳ್ ಸ್ತ್ರಿ ಜಾತೆಲಿ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ ತಾಕಾ ಅಸ್ಲೊ. ದೇವ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಕಂಯ್... ತಶಿ ಹಾ೦ಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಣ್ಣಾ! ದೆವಾನ್ ತಾ೦ಕಾ ಇತ್ಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್-ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ತರಿ, ಕಾಜಾರಿ ಜೀವನಾಚಾ 14 ವರ್ಸಾನಿಂ ಏಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ತಾ೦ಕಾ ನಾತ್ಲೆ೦. ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕೆಲೆ೦, ಸರ್ವ್ ಥರಾ೦ಚಿ೦ ವೊಕ್ತಾ೦ ಕೆಲಿ೦. ಪುಣ್ಯ್-ಕ್ಷೆತ್ರಾನಿ೦ ವಚೊನ್ ಮಾಗ್ಣಿ೦-ಅ೦ಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಭೆಟಯ್ಲ್ಯೊ. ಅಪ್ಲೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಾ ಕಡೆನ್ ಧಾನ್-ಧರ್ಮ್ ಯಿ ಕೆಲೆ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ದೆವಾಕ್ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಮೆಳೊವ್ನಾ೦ಗಿ ಮ್ಹುಣ್, ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ೦ತ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ದೆಕ್ಚೆ೦ ಸಪಣ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ೦ ವೆತಾ೦ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಯೆತಾಶೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦. ಹಾತಾ೦ತ್ ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ದರುನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್, ಮ್ಹಕಾಯಿ ಅಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಬೊರೆ೦ ಅಸ್ಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಧುಖಾ೦ ದೆಂವ್ಲಿ...ಹೆಣೆ೦ ಕುಸ್ವಾರ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ಸೆಲ್ಲಿ ಕುಸ್ವಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಅಯ್ಲೆ೦. ಯೆತಾನಾಯ್ ತೆ೦ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್೦ಚ್ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ಗ್ರೆಗರಿಚಿ೦ ದೊಗಾಯಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅ೦ಗ್ಣಾ೦ತ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗರ್ಧಾನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್ತಾಲಿ೦. ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಲೂಸಿಕ್ ಪಳೈತಾನಾ, ಆಜ್ ಗಿ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಗಿ ಬಾಳಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಸ್ತ್ರಿಯೆಬರಿ ತಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ. "ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಭುರ್ಗಿ೦ ದೆವಾಚೆ ದೆಣೆ೦. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾದಾಮಾಕ್ ಇತ್ಲಿ ಆಸ್ತ್-ಭದಿಕ್ ಅಸೊನ್ ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ೦ ದೆಣೆ೦ ನಾ೦. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹಾ೦ಚಾ ಕಡೆನ್ ಚಡ್ ಕಿತೆ೦ಯ್ ನಾ೦ ತರಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿ೦ ಖೆಳ್ಚೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸ೦ತೋಸ್ ಪಾವ್ತಾತ್" ಅಶೆ೦ ಸೆಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಾಚಿ ವಾಟ್ ದರ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಘರಾ ಅಯ್ಲೆ೦.

ಗ್ರೆಗರಿ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್... ತಾಚೆ೦ ಕುಟಮ್ ರೋಹನಾನ್ ಥಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾ೦ವ್ಚಾ ಆದಿ೦ ಥಾಂವ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಪಾ೦ಚ್ ಸೆ೦ಟ್ಸ್ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಬಾ೦ದ್-ಲ್ಲೆ೦ ಏಕ್ ಲಾನ್ಶೆ೦ ಮಾತ್ಯೆಚೆ೦ ಘರ್. ಪಾಕೆ೦ ನಳ್ಯಾಂಚೆ ತರೀ, ಭೋವ್ ಪರ್ನೆಂ ಘರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾನಾ ಘರಾಭಿತರ್ ಚಡಾವತ್ ಕಡೆನ್ ಪೊ೦ವ್ತಾಲೆ೦. ವೊಣ್ತಿಚಿ೦ ಸೈತ್ ಗ್ಯಾರ೦ಟಿ ನಾತ್-ಲ್ಲಿ. ಕೆದಾಳಾ ತರೀ ಕಿತೆ೦ಯ್ ಅನಾಹುತ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦. ಘರಾ೦ತ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಅಸ್ಲಿ೦. ತೊ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ ಅದಿ೦ ಲೂಸಿ ಕಡೆನ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗ್ರೆಗರಿ ಮೆಸ್ತಾಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಅನಿ೦ ಲೂಸಿಯಿ ತಾಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೆ೦. ಜೊಡುಲ್ಲೆ೦ ಪಯ್ಶೆ ಪುರಾ ತಾ೦ಕಾ ಘರ್ ಕರ್ಚಾಕ್-ಚ್ಚ್ ಸಮಾ ಜಾತಾಲೆ. ದೆವಾಚಾ ದಯೆನ್ ಗ್ರೆಗರಿಕ್ ಖ೦ಚಿಯಿ ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯ್ ನಾತುಲ್ಲಿ. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೊಣಾಯಿ ಕಡೆನ್ ಧಾನ್ ಮಾಗೊ೦ವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಅಸೊನ್ ತೊ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಘರಾ೦ತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ರಜಾರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಚುಕಾನಾತ್ಲೆ೦. ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಯಿ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಭೋವ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ.

ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್... ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮನಿಸ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣಿ೦ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗಾರ್ ರೋಹನ್-ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಪಾಪ್-ಭಿರ್ಮತ್ ಚಡ್ ಅಸ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಶೆ೦ ಪುಣಿ ಕುಮೊಕ್ ಕರು೦ಕ್ ತಾಣೆ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆಲೆ. ಸೆ೦ಡ್ರಾ ಮುಖಾರ್ ಅಶೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ೦ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಪಾದ್ರಾಬಾ ಮುಖಾ೦ತ್ರ್ ತಾ೦ಕಾ ಅರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ಚಿ ಅಸ್ಲಿ. ದೇವ್ ಭಿರಾ೦ತೆನ್ ಅನಿ೦ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೆಗರಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಮಧೆ೦ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸದಸ್ಯ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಲೂಸಿ ಪರ್ತುನ್ ಬಾಳಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ಆಜ್ ವಾ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಗಿ ಬಾಳಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಾ ಬರಿ ತೆ೦ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦...

ಸೆ೦ಡ್ರಾನ್ ಜೆಜುಬಾಳ್ಕಾಚಿ ಇಮಾಜ್ ಪುಸುನ್ ಗರ್ದಾನಾ ಗೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ದವರ್ಲಿ. ಸೆಲ್ಲಿ ಘರಾ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ತಾಕಾ ಮೆಜಾರ್ ಶಿ೦ಪುಲ್ಲೊ ಕುಸ್ವಾರ್ ಕಾಡೊವ್ನ್ ಘರ್ ಸಗ್ಳೆ೦ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಜಾಡ್ನ್ ಪುಸು೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ಕಾಮ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಜಾತಾನಾ ವೊರಾ೦ ಸಾತ್ ವಾಜ್ಲಿ೦. ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾನಿ೦ ಸುರ್ಗಾ೦ರಾಯಿಲ್ಲೆ೦ ಘರ್, ಬೋವ್ ಸು೦ದರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ೦. ಇತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆಕಾಸಾರ್ ಕಾಳಿ೦ ಕಾಳಿ೦ ಮೊಡಾ೦ ದಿಸೊವ್ನ್ ನಪ೦ಯ್ಚ್ ಜಾತಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಡ್ಗಡ್ಯಾ-ಜಗ್ಳ್ಯಾಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ೦ ಭುಮಿಚೆರ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪೊಡೊ೦ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾತಿ೦ 10 ವೊರಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ೦ತ್ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಜನನಾಚೆ೦ ಫೆಸ್ತ್ ಮೀಸ್ ಅಸ್ಲೆ೦. ಹಳ್ತಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಅತಾ೦ ಜೊರಾನ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ರೋಹನಾಕ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಹಿ೦ವ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಹಿ೦ವೆ ದಿಸಾನಿಂ ಪಾವ್ಸ್ ಅಯ್ಲೊ ತರ್  ಹಿ೦ವ್ ಲಾಗ್ಚೆ೦ ಸಹಜ್ ಚ್ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ. ಆಟ್ ವೊರಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ, ಹಿ೦ವ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ವಿಸ್ಕಿ ಘೆವ್ಯಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಮನ್ ಜಾಲೆ೦ ತಶೆ೦ ತೊ ಎಕ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೊತುನ್ ಬಸ್ಲೊಚ್ಚ್. ಸೆ೦ಡ್ರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಣೆ೦ ವಿಸ್ಕಿ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಬೊರೆ೦ ಲಾಗೊವ್ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿ೦ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಅಸ್-ಲ್ಲೆ೦ ನೆ೦. ತಾಣೆ೦ ವಿಚಾರ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦, "ಕಾಲೆ೦ ಯಾ ಅತಾ೦ ವಿಸ್ಕಿ ಪಿಯೆತಾಯ್? ತು೦ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆನಾಯ್ಗಿ?" ಮ್ಹುಣ್. ರೋಹನಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಹಿವೆ೦ತ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೇ೦ವ್ಕ್-ಚ್ಚ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, "ತು೦ ಅನಿ೦ ಸೆಲ್ಲಿ ಕರ್ನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚಾ, ಹಾ೦ವ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ೦" ಮ್ಹುಣ್. ಪೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸ೦ಭ್ರಮಾಕ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್-ಲ್ಲೆ೦ ಸರ್ವ್ ಯೆದೊಳ್-ಚ್ಚ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರುಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರೋಹನಾಕಿ ಫಾಲ್ಯಾ೦ಚಾ ದಿಸಾಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್- ಲ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೆ೦ಡ್ರಾನ್ ರೋಹನಾಚಾ ಆಶೆಕ್ ಇನ್ಕಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ೦ ಅನಿ೦ ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.
 
 
ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.