154. ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್:

ಜೀವ್ ಆಡಾವ್ ದವರ್ನ್, ಮೊನ್ಶ್ಯಾ,
ಕರ್ತಾಯ್ ತುಂ ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್,
ಕಂತಾ ಕಂತಾನಿ, ಮೊಹಿನ್ಯಾ ಲೆಕಾನಿಂ,
ಭಾಂದ್ತಾಯ್ ತುಂ ಪ್ರಿಮಿಯಾಮ್ಸ್.
ಅವ್ಗಾಡಾನ್ ಮೆಲೊಯ್ ತರ್,
ಕುಟ್ಮಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಫೈನಾನ್ಸ್,
ಜೀವಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಮೋಲ್ ಬಾಂದುನ್,
ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತಾಯ್ ಯೆಸುರೆನ್ಸ್.

ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಉದೆತಾತ್,
ನೊವ್ಯೊ ನೊವ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ,
ತಾಂಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆತಾತ್,
ಹಜಾರ್ ಹಜಾರ್ ಪ್ರತಿನಿದಿ,
ಘರಾಂಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ತೆ ಯೆತಾನಾ,
ಪಿಶಿಂ ಜಾತಾತ್ ಅಮ್ಚ್ಯೊ ರಾಂದ್ಪಿಣಿ,
ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್,
ಪುಂಜಾವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ನಿಧಿ.

ಅರ್ದ್ಯಾರ್ ಕಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್,
ರಾಕಾಜೆ ಪುರ್ತೊ ವಾಯ್ದೊ,
ವಾಡಿ ಸಮೇತ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿ ದಿಂವ್ಚೊ,
ತಾಂಚೊ ತೊ ಕಾಯ್ದೊ,
ಬೋನಾಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕುಡ್ಶಿತಾತ್,
ವಾಂಟೊ ತಾಂತುನ್ ಕಾಲ್ದೊ,
ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಲ್ಯಾರ್,
ಜಾಯ್ತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಫಾಯ್ದೊ.

ಕೋಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ,
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ,
ಜೀವ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಕಂತಾ ಬಾಂದ್ತಾನಾ,
ಸುಶೇಗ್ ನಾಶೆಂ,
ರಾಕೊವ್ನ್ ವರಾ ಕೆದಿಂಕ್-ಚ್
ಇನ್ಸುರೆನ್ಸ್ ಬುಡಾನಾಶೆ,
ವರ್ಸಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್,
ಜಾಂವ್ ಉಪ್ಕಾರಾಶೆಂ.
 
(2006  ಇಸ್ವೆಂತ್  ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ದೆ!  ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಿಸಾಂವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಾಂಕಾ ಭೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಹಿ ವಾಚುನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ ಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೆತಾಕ್ ಪ್ರೊಸ್ತಾಹ್ ದಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ, ವೇಳ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಹಾಂವ್ ಬರವ್ನ್ ಅಸಾ.  ವ್ಹಡ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸ್ವೀಕರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ 2011 ಇಸ್ವೆಂತ್ ದೋಹಾ ಖತಾರಾಂತ್  ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿಯಾಬಾ ಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖೆಲ್ಪೊಣಾ ಖಾಲ್  "ಪಯ್ಲೊ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ದಿವಸ್"  ಹ್ಯಾ ಸಂಧರ್ಭಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಗೊಶ್ಟಿಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೊ.   ದೆಕುನ್  ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ ವ್ಹಡ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್  ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತಾ.) 

 **ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ,  ಕೆಲರಾಯ್, ಕತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.