153. ಸಂಕಷ್ಟಾಂತ್ ಚೆಡುಂ.....!!

ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಚಾ ಆಶೆಕ್ ನಿರಾಶಿ ಬಾಳ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ,
ಕಿತ್ಯಾಕ್, ಘರಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂ ಅಶೆತಾಲಿಂ,
ವಾಡೊನ್ ಯೆತನಾಂ ನಾಂ-ಖುಶೆಚಿಂ ತೊಂಡ ಜಳ್ಕತಾಲಿಂ,
ತರೀ, ನಿರಾಸ್ ಪಣಾಕ್ ದಾಂಬುನ್ ದರ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಪುಲಾ ಬರಿ ಹಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ,
ಮ್ಹಕಾ ಕಳನಾಸ್ತಾನಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವುಲ್ಲಿಂ,
ಹೆರಾಂ ಬರಿ ಮೋಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೀ ಆಶೆತಾಲಿಂ,
ಮೊಗಾಚೊ ಆರ್ಥ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

                       

ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ವಿಕ್ರತ್ ಗುಗಿಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ,
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಚಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊಂವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್-ಚ್ ರಡ್ಲಿಂ,
ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಉರ್ಲಿಂ,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಕ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ಝಗ್ಡೊನ್ ನಿರಾಸ್ ಪಣಿಂ ಝರ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಸಪ್ಣೆಲಿಂ,
ಘರ್ಚಾಂಚಾ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಪ್ಡಲಿಂ,
ಪಯ್ಶೆ, ಬಂಗಾರ್, ದೊತಿಕ್ ಲಾಗುನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕರ್ಗಲಿಂ,
ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಸರ್ಲಿ ತರೀ, ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಜಿಯೆಲಿಂ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಶಿಬಾಂತ್ ದುಃಖಂಚಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ,
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವೋಡ್ನ್ ವೆಲಾಂ,
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ?,
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಾ ವೊಡ್ಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ?.**ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂದ್ - ಕುಲ್ಶೆಕರ್, ಯು.ಎ.ಇ.No comments

Powered by Blogger.