152. ಜೆಜುರಾಯಾಚೆ ಫೆಸ್ತ್:

ಜೆಜುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಾಯ್ಪೊಣ್ ತಾಚಾ ಕಶ್ಟಾ ಮೊರ್ನಾಚಾ ಕಾಮಾನ್ ದಾಕೊನ್ ದಿಲಾಂ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲೆಂ ಆನಿಂ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಪೊದ್ವಿ ವೆಲಿ!. ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಶಾಂವಾಂತ್ ಜೆಜುಚಾ ರಾಯ್ಪೊಣಾಚಿ ಖರಿ ರುಜ್ವಾತ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಜುಂವಾಂವ್ ಬೊರಯ್ತಾ ಜೆಜುಚೆಂ ರಾಯ್ಪೊಣ್ ತಾಚಾ ಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸಾ. ತೊ ಖರೊ ರಾಯ್, ತೊ ಸೆವೆಂತ್ ಆನಿ ವಿದೆಯ್ಪೊಣಾನ್ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಜಿಕ್ತಾ. ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ನಾಂ ತಾಚೆಂ ರಾಯ್ಪೊಣ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಂಯ್, ತೊ ರಾಜ್ ನಿತಿಚೊ ರಾಯ್ ನಂಯ್, ತೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ರಾಯ್’ ಜೆಜುಕ್ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ತಾಚಾ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಚಾ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಬೊರ್ಯ್ಣಾರಾ ವರೆಗ್ ರಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗಾನಾ. ಪಾಶಾಂವಾಚಾ ಬೊರ್ಪಾಂತ್ ತೊ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಯಾಚಿ ಪೊದ್ವಿ ದಿತಾ.

ಆಮಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 33 ಆಯ್ತಾರಾನಿ ಜೆಜುಚಾ ಹರೆಕಾ ಕಾಯ್ರಾಂಕ್ ಪೊಳೆಲಾಂ ತಾಚಾ ಕಾಮಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲಾ. ಜೆಜು ಆಮ್ಚೊ ಗುರು, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಮುಖ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಶಿಕೊಣ್ದಾರ್, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸಡ್ವೊಣ್ದಾರ್, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಭಾವ್, ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವೆಸ್ಪೊರ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಸೊಮಿ ಮ್ಹುಣ್ ಆಮಿಂ ವೊಳ್ಕಾತಾಂವ್. ತಾಚಾ ಕಶ್ಟಾ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ಆಮಿಂ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಂವ್. ಆಮಿಂ ಪೊಳೆಲಾಂ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ವಾವ್ಟಿಂ ಜೆಜುಕ್ ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜುದೆವಾನಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾನಾ ತೊ ತಾಂಚೆ ಮೊದ್ಲೊ ಅಚರ್ಯಾನಿಂ ಪೊಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ರುಪಾನ್ ಜೆಜು ತಾಂಚೊ ಮುಕೆಲಿ.

ಜೆಜುಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಲೋಕ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿನಿ ಯೆತಾಲೊ. ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಜೆಜುಚೆರ್  ತಾಚಾ ಅಚರ್ಯಾಂಚೆ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ಖಾಲಿ ತಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪೊಳೊನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತಾಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾತಾನಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಲೋಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಜರ್ ಆಮಿಂ ಜೆಜುಚಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಸೊಮಾ ಅರ್ಥ್ ಸಮ್ಚಾನ್ ಆನಿ ತಾಚಾ ಶಿಕೊಣೆಂಕ್ ಪೊಳೊನ್ ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಪೊರ್ತಾಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ. ಆದ್ವೆಂತಾ ಪೊಯ್ಲೆಂ ವೊರ್ಸಾಚಾ ಅಖ್ರೆಚಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಜುಚಾ ಮುಖೆಲ್ಪೊಣಾಚೊ ಎಕ್ ಘುರ್ತ್ ಪೊಳೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ತಾಣೆಂ ಕರ್ಚಿಂ ತಿಂ ಕಾಮಾಂ ಆಮ್ಕಾ ತಾಚೆ ಕುಶಿಕ್ ಪೊರ್ತೊಂಕ್ ಪ್ರೆರಿತ್ ಕರ್ನ್ ವೊಡ್ತಾತ್. ಜೆಜು ಮುಣ್ತಾ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಾ ಕಶ್ಟ್ ಅನ್ವಾರಾಂನಿ ತುಮ್ಚಾ ಲಕ್ಷೆಕ್ ಪಾಂವೊಕ್ ಸಾದ್ಯ ಜಾತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಆಮಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಸಕ್ಕಾಡ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಖುಶೆನ್ ಸ್ವೀಕಾರಿಜಯ್. ಜೆಜುಕ್ ಸಮೆಸ್ತ್ ಪೊರ್ಜೆಚೊ ರಾಯ್ ಮುಣ್ ಸಗ್ಳಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ವೊಳ್ಕಾ ತಾನಾ ಆಮಿಂ ತಾಕಾ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ವೊಳ್ಕಾಜಯ್. ಜೆಜು ತುಂ ಮುಜೊ ರಾಯ್ ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಮಾಕಾ ಕೊಣಿಂ ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತೆಲೆ ದುಸ್ರೆ ನಾಂತ್. ಸರ್ಗಿಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಧನಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಚೊ ತೊ ಪೊದ್ವೆದಾರ್ ರಾಯ್ ವೊಯ್ ಹೆಂ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಣ್ ಆಸಾತ್?

ಆಮಿಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜೆಜು ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಪೊದ್ವಿ ಚಲೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮುಜಿ ಪೊದ್ವಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ನಂಯ್. ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಬಾಪಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಮುಣ್ ಮಾಗಾನಾಂವ್? ಜರ್ ದೆವಾ ಬಾಪಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಆಸಾತೊ ಜೆಜು ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯಾ ರಾಜ್ವೊಟಾಚೊ ಹಕ್ ದಾರ್. ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಚಾ ರಾಜಾಚೆಂ ದಾನ್ ದಿಲಾಂ ಆಮಿಂ ತಾಚೆ ರಾಜ್ ವಿಸ್ತಾರುಂಕ್ ಆಮ್ಚಾ ಮಿಸಾಂವಾನ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ಸದಾಂನೀತ್ ಆಮ್ಚಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಆಮಿಂ ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ದೊವ್ರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾಂವ್.

ಹೆಂ ಆಮಿಂ ಖಾಲ್ತೆ ಪೊಣಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯಾಂ. ಆಮಿಂ ಮುನಿಸ್ ದೆವಾಚೆ ಶಿಸ್ ತಾಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆ ರಾಜ್ ಆಮಿಂ ವಿಸ್ತಾರಿಯಾ. ಜೆಜುನ್ ತೊ ದೇವ್ ವೊಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೆಂ ಮುನ್ಶಾಂ ಜಿವಿತ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ಸೊಡಯ್ಲಾಂ. ಜೆಜು ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಜಿಯಲೊ ಪಾತಾಕ್ ಎಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹರೆಕ್ ಜಿವಿತ್ ಪೊಳೆಲಾಂ. ಜೆಜುಚಾ ರಾಯ್ಪೊಣಾಚಾ ಸತಾಚೊ ಅಂತ್ ನಾಂ. ಸಂಸಾರಿ ಪೊದ್ವಿ ತಾಣೆ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ಗಿಂಚೆಂ ಸುಖ್ ತಾಣೆ ಜೊಡುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮೊರ್ನಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ವೆಲಾಂ ಆನಿಂ ಸರ್ಗಿಂಚೆ ದಾರ್ ಆಮ್ಕಾ ಉಗಡ್ಲಾಂ. ಆಮಿಂ ಆದ್ವೆಂತಾಚಾ ಕಾಲಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪೊಯ್ಲೆಂ ಜೆಜುಚಾ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಪೊದ್ವೆಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಯಾ ಸರ್ಗಿಂಚಾ ಸತಾಕ್ ವೊಳ್ಕೊಂವ್ಯಾಂ..ದೆವಾಚಾ ಪೊದ್ವೆಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊರ್ನ್ಯಾ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಪೊಳೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಿಚ್ ತೀ ಪೊದ್ವಿ ಅಮಿಂ ಜೆಜುಚಾ ಖಾಲ್ತೆಪೊಣಾಂತ್ ಪೊಳೆತಾಂವ್.

ಜೆಜು ಫಿಲಿಪಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಜೊ ದೆವಾಚಾ ಪುತಾಕ್ ಪೊಳೆತಾ ತೊ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್ ಪೊಳೆತಾ". ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ತಾಚೆ ಭಾವ್,ಭಯ್ಣ್, ಮ್ಹುಣ್ ಆಪೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪೊದ್ವಿ ದಿತಾ. ಹೆಂ ಕೆದೆಂ ವೊಡ್ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಾ ಪೊರ್ಬೆ ವೆಳಾರ್ ಆಮಿಂ ದೆವಾಕ್ ಆರ್ಗಾಂ ದಿವ್ನ್ ತಾಚಿ ಪೊಡ್ವಿಕಾಯ್ ಹೊಗೊಳ್ಸಿಯಾಂ.

ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ
ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ.
                                                            

No comments

Powered by Blogger.