B2. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾತಾಕ್.

ದೆವಾನ್ ರಚ್ಲೆಂ ಸುಂದರ್ ಏದೆನ್, ರಾಜ್ ಕೆಲೊ ಆದಾಂವ್ ಏವೆನ್,
ಏದೆನಾಚೆರ್ ಆಧಿಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ, ವಾಡೊನ್ ಚಡೊಂಕ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ,
ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಲಿಂ ತಿಂ ಸುಖಾಚೆಂ, ಸ್ತುತಿಕೆಲಿ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸೊಡ್ವಣ್ದಾರಾಚಿ,
ದೆವಾಚೆಂ ಉತಾರ್ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಜೊ ಅಸ್ಲೆಂ.

ದೆವಾಚಾ ರಚ್ನೆಂತ್ ಸೊರೊಪ್ ಬುದ್ವಂತ್, ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ದೆಂವ್ಚಾರಾಚೆಂ ರೂಪ್,
ದೀಸ್ ಗೆಲೆ ರಚ್ನಾರಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ನ್, ಈಷ್ಟ್ ಜಾಲೊ ಸೊರೊಪ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ನಾಡುನ್,
ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ನಾಡ್ತಾ, ದೆವಾ ಬರಿಂ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್  ಮ್ಹುಣ್ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ತಾ,
ಆಸ್ಕತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸೊರ್ಪಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ, ಫಳ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ತಾ.

ಖೆಲೆಂ ಫಳ್ ಅಡ್ವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ರುಕಾಚೆಂ, ಉತಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಚೆಂ,
ಆದಾಂವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ, ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ಫಳ್ ಖಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಿ ಜಾಲೊ,
ದೊಳೆ ತಾಂಚೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೆ, ಅಪುಣ್ ವಿಣ್ಗಿ ಮ್ಹುಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ,
ಪಾನಾಂ ಗುಂತುನ್ ಮಾನ್ ದಾಂಪ್ಲೊ, ಪಾತ್ಕಾನ್ ಆಂದ್ಕಾರಾಂತ್ ಘಾಲೊ.

ದೆವಾನ್ ಏದೆನಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ, ಆದಾಂವ್-ಏವ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲಿಂ,
ದೆವಾ ವಿರೊದ್ ಪಾತಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ತೊಂಡ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ,
ಸ್ತ್ರೀ ದುರ್ಸಾಲಿ ಸೊರ್ಪಾಕ್, ದಾದ್ಲೊ ದುರ್ಸಾಲೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್,
ದೆವಾನ್ ಸೊರ್ಪಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ, ಮಾತಿ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕೆಲೊ.

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಾ  ಅವಿದೇಯ್ ಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಪಣಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ವಾಡ್ಲೆ
ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲೆ
ದುಳಿಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧುಳಿಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ,
ಅದಾಂವ್-ಏವೆಚೆ ಪಾತಕ್, ಜಾಲೆಂ ಸಂಯ್ಬಾಚೆಂ ಪಾತಾಕ್.


*** ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ದುಬಯ್.


 

No comments

Powered by Blogger.