151. ವಲ್ಲಿಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ:

ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮೊಸ್ತು ಭಿಗಾಡ್ಲ್ಯಾ. ದೊಗಾಂ ತೆಗಾನಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ, ಗೆಲೊ. ಪೂಣ್ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಇಸ್ಪೆಟ್ ಖೆಳ್-ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮೊಸ್ತು ಕಸ್ಟ್ ಅಸಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಸಮಾ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಅಮಿಂ ತಯಾರ್ ಅಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್, ಅನಿಂ ಅಖ್ರೇಕ್  ಅಯ್ಕ್ಯಾಲ್ಯಾನಿಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ಇತ್ಲೆ ನಾಂ ತರ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್, ಭಲಾಯ್ಕಿಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಅನಿಂ ಕಾಜಾರಿಯ್ ವ್ಯರ್ಥ್, ಕಾಲ್ ವಲ್ಲಿಚಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ,  ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಕಾಚ್ ಉಭೊ ಕೆಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಾ.
ಏಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ ಅಮ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಆಜ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಂತ್,  ಕಾಜಾರಿ ಜಾಲಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್?. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಳ ಪೋಲಿಸ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೀ? ವಾ ಜುಬ್ಲಿ ಖೆಳೊಂಕ್? ನಾ ಬಗಾರ್ ದೆವಾನ್ ಅಬ್ರಹಾಮಾಂಕ್, ಇಸಾಕಾಕ್ ಅನಿಂ ಜಾಕೊಬಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆ ಭೆಸಾಂವ್ ಅಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರ್ ಭರೊಂಕ್. ಲ್ಹಾನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ವಲ್ಲಿ ಮ್ಹುಯಾಂಕ್ ಸಮೇತ್ ಭಿಯಾತಾಲೊ ಕಂಯ್, ಅತಾಂ ಇಲ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಟಾಚ್ಯಾಂಕಿ ಚಡ್ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸುನ್ ಧೈರಾಧಿಕ್ ಜಾಲಾ. ಹಾಕಾ ಫೆಸ್ತಾ ಪರ್ಭೆಕ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಜಳಾರಿ ಮಾರ್ಲೆ ಬರಿ ಸಲೀಸ್ ಕಂಯ್. ತಿತ್ಲೊ ಹುಶಾರ್. ಧಾವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಲಾತ್ ಮಾರ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಇತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಬರೆಂಚ್ ಮ್ಹುಣ್ಯಾಂ ಬರೆಂ. ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅನಿಕೀ ಚಡ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಅಯ್ಚಿ ಹೊಕಾಲ್ ಮೊಲಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್, ಎಕ್ದಾಮ್ ಸಾಧೆ, ಬೊಳೆ ಭುರ್ಗೆಂ ತೆಂ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಬೋಟ್ ಚಿಂವೊನ್ಂಚ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತೆ ಮಾಣಿಕ್. ಪೋರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಲೇಜಿಕ್ ವೆತಾನಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಪಾಂಕ್ತ್ಯೊ ಸೊಭ್ತಲ್ಯೊ, ಹಾಂವೆ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಶಿಂಕೊ ಕಾಡ್ತನಾ ಸಮೇತ್ ಮಾತೆಂ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲಿನಾತ್ಲೆ ಬರಿ, ಭಾರಿ ಇನೊಸೆಂಟ್ ಚೆಡುಂ ತೆಂ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಬೈಕಾರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಾಲ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಚಾರ್ ಲೀಟರ್ ಗಾಯ್ಚೆ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚಾಂತ್ ಹಿಚೊ ಉಕಾಲ್ಲೊಲೊ ಹಾತ್ ಕಂಯ್. ಪೂಣ್ ಪೋರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಯಿನ್ ರಾಗಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಟ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದುದಾಚ್ಯಾ ಡಿಪ್ಪ್ಯಾಚಾ ಮಮ್ಮದೆನ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ತೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ತೆ ತುಮಿಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ವಿಶೇಯ್ ಕರಿನಾಕತ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೊಲೇಜಿಕ್ ವೆಚಿ ವಾ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲಿ ಗಾಯ್ಚೆ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಏಕ್ ಸಾಹಸ್‍ಚ್ ಮ್ಹುಣಾಜೆ.

ಅಯ್ಚಿ ಹಿ ಜೊಡಿ  ಎಕ್ದಾಮ್ ಸಿಂಪಲ್. ತರೀ ಹಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕಸೊ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲೊ ಮುಳ್ಳೆಂ ಅಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಕಾಯ್ ಮೊಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ವೋಂಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್, ವಕತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ನಂಬ್ರಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕಂಕ್ನಾಡಿ  ವೆತಾಲೊ.  ಅಮ್ಚೊರಾನ್ ಬೈಸರ್ತನಾ ಶರ್ಟಾಚೊ ಏಕ್ ಬುತಾಂವ್  ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ತಾನಾ ಬೆಂತಿಣೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟಿ-ಪಿನ್ನ್ ದಿಸ್ಲಿ, ತಿಚ್ ಸೆಪ್ಟಿ-ಪಿನ್ನ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಚ್, ಇಸ್ಕಾಲ್ ಸೊಡ್ಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಮೊಲಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಲೆಂ, ಸೀಟ್ ಫುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಉಭೆಂ ರಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಲಿನ್ ವಲ್ಲಿಚಾ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಏಕ್ ತಪಾಡ್ ಮಾರ್ಲಿಚ್. ವಿಶೇಯ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಮೊಲಿಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲೆ ಕಂಯ್. ರಾಗಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಾರ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂಗಿ ತಿ ವಲ್ಲಿಚಿ ಸೆಪ್ಟಿ-ಪಿನ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಮೊಲಿಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹುಣ್.
 
ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತರ್ ಆಜ್ ಹಿ ಜೊಡಿ ಹಾಂಗಾ ಉಭಿ ಅಸ್ತಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ, ಅನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವೊರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕಿ ಅಸ್ತೆ ನಾತ್ಲೆ. ಸಗ್ಳಿ ತ್ಯಾ ಸೆಪ್ಟಿ-ಪಿನ್ನಾಚಿ ದಯಮಾಯ ಮ್ಹುಣಾಜೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್, ಟಾಗೊರ್ ಪಾರ್ಕ್, ಪಿಲಿಕುಳ ಬೊವ್ಳಿಂ ಅನಿಂ ಹಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಭಾರಿ ಗೂಂಡ್ ರಿತಿರ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲಾ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್. ತಶೆಂಚ್ ಪೋರ್ ದೊಗಾಂಯ್  ಸೈಕಲಾರ್ ವೆತನಾ ವಾಟೆರ್ ಪೆಟೊ ಆಡ್ ಅಯಿಲ್ಯಾನ್ ಸೈಕಾಲ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ವಲ್ಲಿಚಾ ನಾಕಾಕ್ ಅನಿಂ ಮೊಲಿಚಾ ಕಾನಾಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಮಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುಜ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿಂ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ವಲ್ಲಿಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ತುವಾಲೊ ಹಾಡ್ ಕರ್ನ್ ಕುಸುಕುಸು ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊನ್ ಅಸಾ.

ಅತಾಂ ವಲ್ಲಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾ  ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ಹೊ ಆಟ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ. ಪೆದ್ರು, ಲಾದ್ರು, ಜೊನಿ, ರೊನಿ, ರೊಕಿ, ಜೊಕಿ, ವಿಲ್ಲಿ  ಅನಿಂ ನಿಮಾಣೊ ವಲ್ಲಿ.  ತಾಂಚಾ ಮಧ್ಲೊ ಸಂಬಧ್ ಅನ್ಯೋನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ವೊಜೆ ವಾವೊಂವ್ಚೆ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಚೊ ಜೀವ್, ಮುಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಮುಖಾರ್. ಮಾಡಾಕ್  ಚಡ್ಚೆ, ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ಚೆ, ಪೊಪ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ, ದುಕ್ರಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಜೊಡ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೇಲ್-ಪಂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನಸಾತ್. ಅತಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಭಾವ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಝಗ್ಡೊನ್, ಮಾರ್-ಪಾರ್ ಕರ್ನ್, ಅಶಾಂತ್ ಕದ್ಳೊಂವ್ಚಾ ಘರಾಂಕ್, ವಲ್ಲಿಗೆಲೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಏಕ್ ಅದಾರ್ಶ್ ಜಾವ್ನ್, ಮಯಾಮೋಗ್, ಎಕ್ವೊಟ್, ಶಾಂತ್  ರಾಜ್ ಕರುಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಮೊಲಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತರ್ ತಾಣಿಂ ದೊಗಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮೊಲಿ ಮಲ್ಘಾಡೆಂ ಅನಿಂ ಜೂಲಿ ನಿಮಾಣೆಂ. ಜೂಲಿ ಅಯ್ಚಿ ದೆಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಮೊಲಿಚಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಅಸ್ಚ್ಯೊ ಲಿಕೊ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಜೂಲಿ ಭಾರಿ ಹುಶಾರ್. ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಮೊಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ವಚಾಜಾಯಿಚ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹಟ್ಟ್ ದರ್ನ್ ರಾಂವ್ಲಾ ಕಂಯ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಲಿನ್ ಹನಿಮೂನಾಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ರದ್ದ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್, ಮೊಲಿನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ಗುಟಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಿ ಜೊಡಿ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ ದೊವಾ ಬರಿ ಥಂಡ್, ದನ್ಪಾರಾಂಚಾ ವೊತಾ ಬರಿ ಪ್ರಕಾಶಿತ್, ರಾತಿಚ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂ ಬರಿ ಪರ್ಜಾಳೊಂದಿ. ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ. ಹ್ಯಾ ಫುಡಾಂ ಸೊಭಿತ್ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ತುಮಿ ದೊರೊ ಬಾಂದುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ . ಆಯ್ದಾನಾ ದುಂವ್ಕ್ ತುಕಾ, ಸಾರೊಣ್ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ, ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡೊಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ,ಘಡಿ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಬಾವೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ವಲ್ಲಿ ತುವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಸಾಂಗಾಂತಾ ಖೆಳ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಮೊಲಿ ತುಂವೆ ಸದಾಂಯ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಗಾಸ್ಚೆಂ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್ ತಶೆಂಚ್  ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾತಾನಾ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಲೊಟುಂಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಝಗಡ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್. ಕುಶಿನ್ ಬೇಬಿ ರಡ್ತಾನಾ ದೂದ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಬೊವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಕ್ ಅಂಗೊಟಿ ಥಂಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ವ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಚೆ ಗರ್ಜ್. ತುಮ್ಕಾಂ ರಾಗ್ ಯೆತಾನಾ ಪೆಟ್ಯಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಮಾರ್ನ್, ಮಾಜ್ರಾ ಕಡೆಂ ಖೆಳ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ತಾ ಬೂದ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಂಯ್. ಕಂಣ್ಗಿ ಖಾವ್ನ್ ಘಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ ತರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ನಸ್ತಾ, ರಾತಿಕ್ ಲೈಟ್ ಒಫ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ವೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೆಂ. ಕಂಣ್ಗಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ವಯ್ರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊರಿ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ಮಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಅಖೇರ್ ಕರ್ತಾಂ. ಚಿಯಾರ್ಸ್. ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

***ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಜಾಲ್, ಯು.ಎ.ಇ.


(ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಬೊರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತರ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಶೇರ್ ಕರಾ, ಬೊರೆಂ ನಾ ತರ್ ಅಮ್ಕಾಂ +97466245427 ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗಾ.)

ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಗ್ರುಪಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೇಸೆಜ್ ಕರಾತ್. +97466245427

No comments

Powered by Blogger.