150. ಚೆಡ್ವಾನೊಂ .. BE SMART - BE SAFE!! (Final Part)

ವಿಡಿಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಎಕಾ ಅಡಲ್ಟ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿಕ್ ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ರುಮಾಂತ್ ಪಿಂರ್ಗಿ  ಭಾಶೆಂತ್ ರೋಕ್ ಸಂಗೀತ್ ಗಾಜ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ ಅನಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಅಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ರೇಶ್ಮಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾ ವಯ್ರ್ ವರ್ತಾ. ರೇಶ್ಮಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚೆ ಪಳವ್ನ್, ತೊ, “ಭಿಯೆನಾಕಾ”,!. ಮ್ಹುಣ್ತಾಚ್ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಕುಶಿನ್ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಅಪ್ಲೆ ತೋಂಡ್ ಅನಿಂ ಹಾತ್ ಬಾಗ್ವೊನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತನಾಂಚ್ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮಾರ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಚಾ ಮುಸ್ಕರಾ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊ. ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ನೊಕಿಯಾ 3310 ಫೋನಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾ ವಯ್ರ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಮಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ದೊನೀ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್, ತಾಕಾ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ  ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾತಾ ಅನಿಂ ಅಪ್ಲೆ ದೊನಿ ದೊಳೆ ಪುಸುನ್, ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಲಾ ವರ್ವಿಂ ಥಂಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ತೊ ಕಷ್ಟತಾಲೊ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರ್ಲೆ, ಪೆನ್ನ್-ಡ್ರೈವ್ ಅನಿಂ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ದವರ್ಲಿ ಚಾವಿ ಘೆವ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಮುಖ್ಲೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಕೆಮೆಸ್ಟ್ರಿ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಅನಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ವಾರ್ಡನ್ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಟೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬೆಂ ರಾವೊನ್ ಕೊಣಾಂ ಲಾಗಿಂಗಿ ಉಲೊವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿಂ. ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅನಿಂ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊಂಕೀ ನ್ಹಂಯ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಚಾ ಗಮನಾಕ್ ಯೇನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಚಿಂತುನ್, ಲಿಪ್ಟಾ ಕುಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

ಲಿಪ್ಟಾಚಿ ಸ್ವಿಟ್ಚ್ ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ಕರ್ತನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್, “ರೇಶ್ಮಾ ಹೇ ರೇಶ್ಮಾ” ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಲಿಪ್ಟಾ ಭಿತರ್ ವೆತೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಪಳೈತಾನಾ ಟೀನಾ ತಾಚಾ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಅಸ್ಲಿ. ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಘಡೊಂಕ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಅನಾಹುತಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಂಕ್ ಟೆನ್ಶ್ಯಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ನವಿಂ ನವಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲಿಂ. ಇಸ್ಕಾಲ್ ಅನಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಫಟಿ ಮಾರ್ನ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಅತಾಂ ವಾರ್ಡನಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡೊನ್  ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ? ಟೀನಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ ಅಯ್ಲಿ? ತ್ಯಾ ರುಮಾ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಿ? ಹಿಂ ಪುರಾ ಸವಲಾಂ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಘುಂವ್ತಾಲಿ.

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ವೆಚಾ ಗೊರ್ಮೆಂಟ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ಚಿಂತ್ನಾ ಚಿಂತುನ್, ಟೆನ್ಶಾನ್ ಚಡೊನ್ ತಾಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್ ಬಾಕಿ ಅಸಾ. ಪಯ್ಣಾರ್ ರೇಶ್ಮಾ ಸಗ್ಳೆ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.  ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವುಲ್ಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಸದಾಂಚೆ ಬರಿ ನಾತ್ಲೆ. ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆಂಚ್ ಅಕಯ್ನ್ ಪೊಟ್ಲೊನ್ ಧರ್ನ್ “ ಚೆಡುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾಂ” ವೆಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಚೆಡೊ ಪಳೈಜಾಯ್ ಮ್ಹುಣಾಲಿ. ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬಿ ಅಸ್ಲಿ ರೇಶ್ಮಾಂಚಿ ಅವಯ್ , ಅತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನಾ, ತಿ ಅಲೋಚನ್ ನಾಕಾ, ಚೆಡುಂ ಅಪ್ಲೆ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊಂದಿ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಅಯ್ಕನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವಿಶೇಯ್ ಸಮ್ಜನಾತ್ಲಿ ಅವಯ್, ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತನಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ತಾಪ್ ಖತ್ಕತಾಲೊ. ಥೊಡೆ ಘಂಟೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಪ್ ಉಣೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ತೆ ಪಳವ್ನ್ ಕ್ಲಿನಿಕಾಕ್ ವೆರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಕಯ್ನ್ ಕೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಕಿತೆಂಗಿ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಜಾಲಾ, ದೆಕುನ್ ತುಮಿಂ ವಡ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವರ್ಚೆ ಬೊರೆಂ ತಾಕಾ ಗೂಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಮೊಸ್ತು ತೇಂಪ್ ಜಾಯ್... ದಾಕ್ತೆರ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ಶಾಕ್ ಜಾಲೊ,

ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲಾರ್ಸ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೊ. ಕಠಿನ್ ತಾಪಾನ್ ರೇಶ್ಮಾ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟಾತಾಲೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ಗ್ಲುಕೊಸ್ ಚಡಯ್ಲೊ. ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಖಂತಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಧುವೆಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ್ತಾ.  ಘರ್ಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಪಡುಲ್ಲಿಂ ಅನಿಂ ಅಕಯ್ ವಚೊನ್ ಬ್ಯಾಗ ಭಿತರ್ಲೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹೆಂ ಕೊಣಾಂಚೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಪೋನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್!!!!!! ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ರೇಶ್ಮಾಚೊ ಬಾಪಯ್. ಅಕಯ್ನ್ ಪೋನ್ ರಿಸಿವ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆ! ರೇಶ್ಮಾ ಖಂಯ್ ಅಸಾಯ್ಗೊ? I cant’ see Rayaan in ur list on facebook? you guys broke up? ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲೈನಾಸ್ತನಾ ಅಕಯ್ನ್ ಪೋನ್ ಕಟ್ಟ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಬಯ್ ವಾವುರ್ನ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಅಧುನಿಕ್ ಟೆಕ್ನೊಲಜಿ, ಫ಼ೇಸ್-ಬುಕ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಿ ಮಾಯೆತ್ ಅಸ್ಲಿ. ಕೊಣಾಂಚೆ ಪೋನ್ ತೆ? ಕೊಣಾಂಚೆ? ಮ್ಹುಣ್ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತಾಪಾಂತ್ ಮತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ  ರೇಶ್ಮಾಂಕ್ ಖಂಚೆಯ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾ.

ರೇಶ್ಮಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ ಅಕಯ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಫೊನಾರ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೊ. ಯುಜಾರ್ ನೇಮ್ ಅನಿಂ ಪಾಸ್-ವರ್ಡ್ ಸೇವ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ರೇಶ್ಮಾಚೊ ಅಕಾಂವ್ಟ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲೊ. ರೇಶ್ಮಾ ಅನಿಂ ರಯಾನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚ್ಯಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪುರಾ ಅಕಯ್ ವಾಚ್ತಾ. ರೇಶ್ಮಾ – ರಯಾನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ. ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಂಬರಾಕ್ ತಿ ಪಾಟಿ ಕೋಲ್ ಕರ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವಿಶಿ ತಿಳ್ಶಿತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವುಲ್ಲಿಂ ಜೊವಿಟಾ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅನಿಂ ವಿಲ್ಜಾ - ರೇಶ್ಮಾ ತಾಪಾಂತ್ ನಿದ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಅಕಯ್ ತಾಂಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಅಪವ್ನ್ ವರ್ನ್ ರಯಾನ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತನಾ, ತಿಂ ಪುರಾ ವಿಶೇಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ರೇಶ್ಮಾಚೊ ತಾಪ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮತಿರ್ ಸಮಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಬ್ಯಾಗಂತ್ ಅನಿಂ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ತಿಕಾ ಪೆನ್ನ್-ಡ್ರೈವ್ ಅನಿಂ ರಯಾನಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಪ್ಲ್ಯಾಟಾಚೊ ಎಡ್ರಸ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಶೋಕ್ ಜಾತಾ. 

ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಚೊ ವಿಳಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್  ಅಯಿಲ್ಲಿ  ಟೀನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲಿ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಏಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೆ, ಹಾಂವೆ ತೆಂ ಎಕಾ ಬರ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಬಾಡ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ  ಬಾಡೆ ವಸೂಲ್ ಕರುಂಕ್ ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ, ರೇಶ್ಮಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ  ಅಪಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಪಳೊವ್ನ್ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲೆ ಬರಿ ಕರ್ನ್ ಶೀದಾ ಗೆಲ್ಲೆ. ರೇಶ್ಮಾ ಸಕಯ್ಲ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾ ಜಾತಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ತ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಎಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ. ತೊಂಡಾರ್ ತಾಚಾ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆ, ದೊಳೆ ಸಮಾ ತಾಚೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಾಂವ್ತಾಲೊ. ಟೀನಾ ಮೇಡಮ್  ಇತ್ಲೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾಚ್  ಮೇಬಲ್ ಟೀನಾ ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾಕ್ ಗೆಲಿ ಅನಿಂ  ರಯಾನಾ ವಯ್ರ್ ದೂರ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಂ ರಯಾನಾಚೆ ಫೋಟೊಸ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದಿಲೆ.

ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಮತಿಕ್ ಶೋಕ್ ಬಸ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಮಹಿನಾಚೆ ವಕಾತ್ ಕರಿಜೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮಾ ಜಾತಾಲೆಂ ಮ್ಹುಳ್ಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ದಿಲೊ. ಪಯ್ಶೆ ಖಾವಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆ ಪೊಲಿಸ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾತ್, ದುಬ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕಯ್ನಾಂತ್  ಮ್ಹುಣಾಲಿ  ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೆಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ  ಮೇಬಲ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾ ಕಡೆನ್. ಸುಮಾರ್ ದಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ದಾಕ್ತೆರಾನಿಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಜವಾಬ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ  ರೇಶ್ಮಾ ಅನಿಂ  ಘಡ್ಲೆಲಿ ಸಗ್ಳಿ ಸಂಗತ್ ತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ದಾಕ್ತೆರ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್  ದೈಯ್ರ್ ದಿತಾತ್. ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲಿ ರೇಶ್ಮಾಚಿ ಅಕಯ್ ತಾಚೆ ನಿಸ್ಕಳ್-ಪಣ್ ಸಾಂಬಳ್ನ್ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ವೆಲೆಂ ಮ್ಹುಣ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾ ಪೂಣ್ ತಾಚಾ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್  ಕಡೆನ್ ಹಿ ಖಂಚಿಯ್ ವಿಶೇಯ್ ತಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚಾನಾ. ಫೇಸ್-ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಅನಾಹುತಾ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಟಿಚರಾಂ ಮಾಯೆತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ರೇಶ್ಮಾ ಬರೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾ ಅನಿಂ ಅಪ್ಲೆ ಶಿಕಪ್  ಮುಂದಾರ್ಶಿತಾ.  ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಬದ್ಲಕ್ ತಾಕಾ ಸಂತೋಸ್ ದಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾನ್  ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆ. ರೇಶ್ಮಾ ಪರತ್  ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ನವೆಂ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ ಅನಿಂ ಒಳೊಕ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಚಾ ಇಸ್ಟಾಂಕ್ ಫೇಸ್-ಬುಕಾಚೊ ವಾಯ್ಟ್  ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶಿಂ  ಸಾಂಗೊನ್  ದಿತಾ. ರಯಾನ್ ಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ,  ಚಲಿಯಾನಿಂ  ಜಾಗ್ರುತ್  ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ರೇಶ್ಮಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾತೆಲೆ ಅನಿಂ ರೇಶ್ಮಾ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾತೆಲಿಂ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ  ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ.  Be Smart & Be Safe. 


**ಉದಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ಕಯ್ಯಾರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.

ರೇಶ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಅಸ್ಲೆಂ? - Part -1

ಫೇಸ್-ಬುಕಾ ವರ್ವಿಂ ರೇಶ್ಮಾ ಕಶೆಂ ವಾಂಕ್ಡಿ ವಾಟ್ ದರ್ತಾ? Part -2

ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ Part -3

No comments

Powered by Blogger.