V1. ಭಿಯೆನಾಕತ್ ಪೂಣ್ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಘಾಲಾ.

ವೇಗಾನ್ ದಾಂವ್ಚಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಆಜ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಸ್ತ್ ಭಾರಿಚ್ ವೇಗಾನ್ ದಾಂವ್ತಾ.  ವೇಗ್ ಚಡ್ತಾನಾ ಅವ್ಘಾಡಾಂಯ್ ಘಡ್ತಾತ್, ದೆಕುನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಬೊಬಾಡ್ತಾ "ಅವಸರವೇ ಅಪಾಘತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ" ಮ್ಹುಣ್. ವ್ಹಯ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಗ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ಹರ್ಯೇಕಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್. ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಹನಾಚೊ ವೇಗ್. ವಾಹನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾನ್ ಯೆತಾ ತರೀ ಥಂಯ್ಸಾರ್, ನಿಯಮಾಯಿ ಅಮಿಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಅಸಾತ್. "ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಅಸಾ" ನಿಯಾಮ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ? ಅಮ್ಕಾಂಚ್  ನಷ್ಟ್. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಏಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಅಸಾ. ಪಳಯಾತ್, ಭಿಯೆನಾಕತ್, ಪೂಣ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಘಾಲಾ. (ವಿಡಿಯೊ ದಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ  ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಬಜಾಲ್, ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ.

No comments

Powered by Blogger.