149. ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ (Part-3)

ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ರಯಾನಾಚಾ ಮೊಗಾಚಾ  ಜಾಳಿಕ್  ಶಿರ್ಕೊನ್, ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೇವ್ನ್ "ಹೊ ಮೊಜೊ" ಫುಡಾರಾಸೊ  ನವ್ರೊ ಜಾತಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್  ಗಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್  ತೆ  ಬಿಸಿನೆಸ್  ಕಾರ್ಡ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆಮಾಲ್  ದೆಂವಯ್ತಾ  ಆನಿಂ ರಯಾನಾ ವಯ್ರ್  ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ.  ಮ್ಹಜೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾ ರಯಾನಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಅಶೆಂ ಬಿಹೇವ್  ಕೆಲೆಂ? ರಿಫ್ರೆಶ್-ಮೆಂಟ್  ಹಾಡ್ಚಾಕ್  ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಹಾಂವ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ತೊ ರಾಕ್ಲೊ? ರಯಾನಾಚೆ ಅನಿಂ  ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾಚೆ ಮೊಬಯ್ಲ್  ನಂಬರ್  ಕಿತ್ಯಾಕ್  ಏಕ್-ಚ್  ಅಸ್ಲೆಂ? ಮುಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಚೆ  ಲಾಗಿಂ ಉದೆಲಿಂ.  

ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಯಾನಾಚಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ ಕೋಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯಾತ್ನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್  “ದ ಪರ್ಸನ್ ಯವ್ ಆರ್ ಕೊಲಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ವಿಟ್ಚ್ಡ್ ಅಫ್ ಹಿಸ್ ಮೊಬೈಲ್”. ರೇಶ್ಮಾ ಭಿಯೆತಾ ಕಿತೆಂಗಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಘಡ್ಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳ್ತಾಚ್ ತಾಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದು:ಖಾ ದೆಂವ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕೋಣ್ ಗೀ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾಲೊ. ಖಂತಿನ್ ಭರ್ಲೆಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಅಪ್ಲಿ ದು:ಖಾ ಪುಸುನ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕುಡಾಚೆ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೆಂ. ಕೋಣ್ ತೊ ಮೊನಿಸ್? ರೇಶ್ಮಾ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆ. ರಯಾನಾಚೊ ಪ್ರೆಂಡ್ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಪ್ಲ್ಯಾಟಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗುಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ ಮೊನಿಸ್ ಹಾತಾಂತ್ ದೋನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಘೆವ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಸರ್ಶಿ ಅಯ್ಲೊ. ತುಂ ಖಂಯ್ ವಚೊಂಕ್ ರೆಡಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ ರೇಶ್ಮಾ? ಕಿತೆಂ ಬೋರ್ ಜಾಲೆಂಗಿ ಹಾಂಗಾ? ರಯಾನಾಚಾ ಅಪ್ತ್ ಮಿತ್ರಾಕ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಅವ್ಘಾಡ್ ಜಾಲಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾಲೊ. ತುಜೊ ಮೂಡ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ನಾಕಾ ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕಾಣ್ಗೆ ಹೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್. ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಯೆತಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆ, ಕಾಂಯ್ ಟೆನ್ಶಾನ್ ಕರಿನಾಕಾ ಅಶೆಂ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಒತ್ಲೊ.

ಜ್ಯೂಸ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಬಸುಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪರತ್ ತಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಚಡ್ಲಿ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್ ಕಶೆಂ ಪುಣಿ ಕರ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ  ತೆ ಪರ್ನೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವಾಜ್ಲೆ. ಅನಿಕೀ ಪಿಯೆನಾತುಲ್ಲೊ ಜ್ಯೂಸಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದವರ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಅಪರಿಚಿತ್ ನಂಬರ್ ತೆಂ.  ರಯಾನಾಕ್ ರೇಶ್ಮಾಚಿ ದೊನಿ ನಂಬರಾಂ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಲಿ. ತಾಚೆಚ್ ಕೋಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ  ಚಿಂತುನ್ ರೇಶ್ಮಾ ರಿಸಿವ್ ಕರ್ತಾ. “ಹಲ್ಲೊ ರೇಶು, ಕಶೆಂ ಅಸಾಯ್ಗೊ? ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಅಕಯ್ ಉಲೈತಾ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ದುಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್. ಪರ್ನೆ ನಂಬರ್ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾ ದೆಕುನ್ ನವೆಂ ಸಿಮ್ಮ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಭೆಟ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹುಣ್, ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಕೋಲ್ ಕೆಲೊ. ತುಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆಗೊ. ಕಾಂಯ್ ಚಡ್ ಹಾಡುನಾಂಗೊ. ಇಲ್ಲೆಶಿ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ, ಸಾಬು, ಶ್ಯಾಂಪು ಅನಿಂ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಏಕ್ ಕಾಪಡ್. ರೇಶು ...ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ? ತುಜಿ ಜವಾಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಅಸಾ ಅಂಟಿ ಮ್ಹುಣಾಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ. ಹೊ! ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆ ಘರಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾಚೆ ಟೆನ್ಶಾನ್ ಚಡ್ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ಥಾಂವ್ನ್ ದಾಂವೊಂಕ್ ಪ್ರಯಾತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಮೊನಿಸ್ ಕಶೆಂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್ಚಾ ಸವಲಾಕ್ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಜವಾಬ್ ಮೆಳ್ಲಿ ನಾ.

ಕೊಣಾಚೆ ಫೋನ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ? ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಜವಾಬ್ ರೇಶ್ಮಾಚಿ. ಹಾಂವೆ ರಯಾನಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ,  ಸ್ವಿಟ್ಚ್-ಡ್ ಅಫ್ ಮ್ಹುಣ್ ಯೆತಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಂದ್ ದವರ್ಲಾ? ಮ್ಹುಣ್ ರೇಶ್ಮಾ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹೊ ಮೊನಿಸ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, ಕಾಂಯ್ ಅಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಇಲ್ಲೊ ಬಿಸಿ ಅಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ,  ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಕೋಲ್ ಕೆಲೊ. ತಾಕಾಯ್ ತಾಚೆ ನಂಬರ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಪಳವ್ನ್ ತೊ ಉಟೊನ್ ರುಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಅತಾಂ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲೆ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಧೈರಾಧಿಕ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾತ್ಲೆ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಮೊನಿಸ್ ಕೊಣಾಲಾಗಿಂಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅಯ್ಕಾತಾ. ಇವ್ಶಿನ್ ತಿವ್ಶಿನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ದಿಸ್ಲೊ. ರುಮಾ ಭಿತರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾತ್ ರುಮಾಂತ್ ವಚೊನ್, ಲೈಟ್ ಅನ್ ಅನಿಂ ಉದ್ಕಾಚೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಒಪನ್ ದವರ್ನ್ ಉದಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಬಾತ್ ರುಮಾಚೆ ಧಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆ ಮುಖಾರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಕ್ ವೆತಾ ರೇಶ್ಮಾ.  ಹೊ ಮೊನಿಸ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲೊನ್ ಜಾಲ್ಯ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪುಣ್ ಬಾತ್ ರುಮಾಂತ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸ್ತಾಲೊ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೀದಾ ವಚೊನ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಯೇತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಚಿಂತ್ನಾ ರೇಶ್ಮಾಚಿ.

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ರಾಚಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ತಾಂತುನ್ ಏಕ್ ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ಖಾಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಸ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೆ ವೆಳಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿ.. ತೊ ಡಬ್ಬೊ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಮಾಧಕ್ ವಾ ಅಮಾಲ್ ಗುಳಿಯೊ ತಾಂತುನ್ ಅಸ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹುಣ್ ರೇಶ್ಮಾ ಸಮ್ಜತಾ. ತ್ಯಾ ಜ್ಯೂಸಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಬರ್ಶಿಲಾಂಗೀ  ಮುಳ್ಳೊ ಧುಬಾವ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಚಡೊನ್ ಇವ್ಶಿನ್ ತಿವ್ಶಿನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ, ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್, ಜ್ಯೂಸಾಚಾ ಕ್ಯಾನಾ ಲಾಗಿಂ ದೊವ್ಯಾ ರಂಗಾಚೊ ಪಿಟೊ ಪಡ್ಲೆ ಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ರಯಾನಾಕ್  ಅಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಮೊಗಾಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊನ್ ಕುಡಿಚೆ ಸುಖ್ ಭೊಗುನ್ ಮೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ತರ್, ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಕಾತ್ ಜ್ಯೂಸಾ ಸಂಗಿ ಬರ್ಶಿಲಾಂ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ರೇಶ್ಮಾಂಚಾ ಮೊತಿಂತ್ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಕಯ್ಚೆ ಪೋನ್ ಅಯ್ಲ್ಯಾ  ವರ್ವಿಂ ತೊ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಿಯೆನಾಶೆಂ ವ್ಹಡ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹುಣ್ ರೇಶ್ಮಾ  ತಿಕ್ಕೆ  ಸಮಧಾನೆಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಮೊನಿಸ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ರುಮಾ ಕುಶಿಗ್ ಗೆಲೊ, "ದೆವಾ ಮ್ಹಕಾ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಕರ್, ಮ್ಹಕಾ ಬಚಾವ್ ಕರ್, ಮೊಜಿ ಚೂಕ್ ಹಾಂವ್ ವಳ್ಕಾತಾ ಅಶೆಂ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಸಂಪಯ್ತಾನಾ ತೊ ಮೊನಿಸ್ ರೇಶ್ಮಾ ಬಾತ್-ರೂಮಾಂತ್ ಅಸಾ ಮುಳ್ಳೆ ಚಿಂತುನ್ ರುಮಾಂಚೆ ಬಾಗಿಲ್ ಘಾಲ್ನ್  ಭಿತರ್ ಬಸ್ಲಾ ಮ್ಹುಣ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ..

ರುಮಾಚೆ ಧಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಲಿ ಖುಶಿ ಪಾವುಲ್ಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾ. ರೇಶ್ಮಾ ಅವಾಜ್ ಕರಿನಾಶೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಧಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ತಾಚೆ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಧಾರಾಕ್ ಬೀಗ್ ಘಾಲ್ಲೆ. ರೇಶ್ಮಾ ಸಲ್ವತಾ. ಬಾಗಿಲ್ ತಾಕಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯೇಕಾ ರುಮಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಧಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಬಸ್ತಾ. ಮುಖಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಕಳನಾ. ಅಸ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಧೈಯ್ರ್ ಅತಾಂ ನಾ ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾ, ರೇಶ್ಮಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅಪೊಂವ್ಚೊ ಅವಾಜ್. ಖಂಯ್ ಅಸಾಯ್ ತುಂ? ಲಿಪೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿನಾಕ. ವೆಗಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇ. ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಚಡಾತ್ ತರ್ ಧಾರ್ ಮೋಡ್ನ್ ಭಿತರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಟಿ  ಮುಖಾರ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ನಾ. ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ರೇಶ್ಮಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಯೆತ್ ದೀತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್.

ರೇಶ್ಮಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಜವಾಬ್ ದೀನಾತ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್, ರಯಾನಾನ್ ತುಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ. ಫೇಸ್-ಬೂಕಾ ವರ್ವಿಂ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ಚೆ ನಟನ್ ಕರ್ನ್. ತಾಣೆಂ ತುಕಾ ಮೊಜೆ ಅಧಿನ್ ಕೆಲಾಂ. ದೋನ್ ಲಾಕ್ ರುಪೊಯ್ ಹಾಂವೆ ತಾಕಾ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಅತಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಮಾಲಕ್, ತುಕಾ ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡುಲ್ಲೊ ಮೊನಿಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಎಜೆಂಟ್, ತೊ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಖಾರ್ ತುಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ, ತಾಚೆ ಕಾಮ್ ತಿರ್ಸಾಲಾಂ. ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಎಕ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಮೊಸ್ತು ಜಣಾಂಕ್  ಹಾಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರಾ ಜಾಗ್ಯಾನಿಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಬರಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಚಲ್ಯಾಂಚಾ ಹಾತಿಂ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚೊ ದಂದೊ ತಾಚೊ ಮ್ಹುಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ಗಲ್ಗಾಡೊ ಮಾರ್ಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಭಿಯಾನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇನಾಯ್ ತರ್, ತುಕಾ ಬೊರ್ಯಾನ್ ಕಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಚಿಂತ್ಲೆ ಕಾಮ್ ಬೊರ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದಿಯಾ ಮುಳ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೊ ಜ್ಯೂಸ್ ತುಂ ಪಿಯೆಲೆನಾಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್ ಅಯ್ಕತಾನಾ ನಿದೆಚ್ಯೊ ಗುಳಿಯೊ ಘಾಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾತಾ. ತುಕಾ ಚಾಟಿಂಗಾ ವೆಳಾರ್ ಅರ್ಧೆ ವಿಂಣ್ಗೆ ಕರ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಪಳೆಯ್ಲೊ  ಹಾಂವೆಂಚ್. ತುಂವೆ ರಯಾನ್ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಕುಡ್ಕೆ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಖುಶಿ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಂವೆ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮೊಜೊ ಕ್ಯಾಮರ ದಾಕೊಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಜರ್ ತರ್ ಅತಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆನಾಯ್ ತರ್ ಅತಾಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತೊ ವಿಡಿಯೊ ಯೂ-ಟುಬ್ ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಡಲ್ಟ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಿಂ ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಕರ್ನ್ ತುಜಿ ಅನಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಘರ್ಚಾಂಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ದಿಲಿ.

ರೇಶ್ಮಾಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆಂ ಅಯ್ಕಾನಾಶೆಂ  ದುಸ್ರೊ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ಕ್ ಕಳನಾಶೆ ತಾಂಕಾ ಮೋಸ್ ಕರ್ನ್, ರಯಾನಾ ಸಂಗಿ ಅನ್-ಲೈನ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊನ್ ಅಪುಣ್ ಅತಾಂ ಸಲ್ವತಾನಾ ಅಪ್ಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಹಿ ಸಾರ್ಕಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತೆಂ ರಡ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ, ಪುಣ್ ಘರ್ಚಾಂಕ್ ಕಳೊನ್, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜೆ ವರ್ವಿಂ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ನ್ ಟೆನ್ಶಾನ್ ಅನಿಂ ಲಜ್ ಭೊಗುನ್ ಕಷ್ಟೊಂವ್ಚೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ರುಮಾಂಚೆ ತೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಹಾತಾಂತ್ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವುಲ್ಲೊ ತೊ ಮನಿಸ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾ. ಸೊರ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊ ಅಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಅಪೊವ್ನ್ ವರ್ತಾ. ಮ್ಹಕಾ ದಯಾಕರ್ನ್ ಸೊಡ್  ಮ್ಹುಣೊನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಅಪ್ಣಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ತುಕಾ ಸೊಡ್ತಾಲೊ ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ರುಮಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾವುಲ್ಲೊಚ್ ಧಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾ.

ತುಕಾ ವಾಯ್ನ್ ಯಾ ಬಿಯಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾ ನಾ ಮ್ಹುಣಾಲೆಂ. ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪೆಗ್ಗ್  ಘೆತುಲ್ಲೊ ತೊ ಮೆಜಾ ವಯ್ರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ಪೆನ್ನ್-ಡ್ರೈವ್ ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪಾಕ್  ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ವಿಡಿಯೊ ಪ್ಲೇ ಕರ್ತಾ. ರೇಶ್ಮಾ ಕ್ಯಾಮರ ಮುಖಾರ್ ಅರ್ಧೆ ವಿಂಣ್ಗೆ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ಲೊ ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾಚೊ ವಿಡಿಯೊ. ಖಂಚಾಗಿ ಎಕಾ ಅಡಲ್ಟ್-ಸೈಟಿಕ್ ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾ ರಡೊನ್ ಬಸುಲ್ಲೆ ಎಕ್-ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ರಾಗಾನ್ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ತಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಅಸಾಯ್? ಸ್ಟೊಪ್ ಇಟ್.  ರೇಶ್ಮಾಚೊ ಹಾತ್ ದರುನ್ ತೊ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಜಾಯ್, ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ ತೆಂ ಸಮಧಾನೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಸೊಡ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಮಾ ವಚಾತ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾರ್-ಚ್ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಹಾಂವ್ ಡಿಲಿಟ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೈಲ್. ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬರಿಂ ಜಾಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ . ಮೊಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಜಾಯ್ ಅಸ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಖಾತ್ರಿ ಹೊ ವಿಡಿಯೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹುಣ್? ಅನಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಅಪ್ಣಾಂಕ್-ಚ್ ಹಿ ಜಾಯ್ತಿ ಸವಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಸರಂಡರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಿಂತಾ.

ರೇಶ್ಮಾಚೆರ್  ಹೊ ಮನಿಸ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್  ಕರ್ತಾಗೀ? ರೇಶ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್  ಘೆತಾಗೀ ವಾ ಅನಿಂ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ
**ಉದಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ಕಯ್ಯಾರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.
.

No comments

Powered by Blogger.