B.1 ಆಕಾಸ್ ಅನಿ ಪ್ರಥ್ವಿ .

ಆರಂಬಾಕ್ ದೆವಾನ್ ಆಕಾಸ್ ಅನಿ ಪ್ರಥ್ವಿ ರಚ್ಲಿ
ಪ್ರಥ್ವಿ ನಿರಾಕಾರ್ ಅನಿ ಕಾಯಿಂಚ್ ನಾಸ್ತಾಂ ರಿತಿ ಅಸ್ಲಿ
ಆದಿಸಾಗೊರಚೆರ್ ಅಂದ್ಕಾರ್ ಭರೊನ್ ಅಸ್ಲೊ
ದೈವಿಕ್ ವಾರೆಂ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲೆಂ

ದೀಸ್ ತೊ ಪಯ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಅನಿ ಕಾಳೊಕಾಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ದೀಸ್ ತೊ ದುಸ್ರೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಂಹಾಸಣ್ ಅಕಾಸ್ ರಚುಲ್ಲೊ
ದೀಸ್ ತೊ ತಿಸ್ರೊ ಭುಮಿ ಅನಿ ದರ್ಯೊ ರೂಪ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ದೀಸ್ ತೊ ಚೊವ್ತೊ ಉಜ್ವಡಾಕ್ ಸುರ್ಯೊ-ಚಂದ್ರ್ ದಾಡುಲ್ಲೊ

ದೀಸ್ ತೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಉದ್ಕಾಚೆ ಪ್ರಾಣಿ ಅನಿಂ ಸುಕ್ಣಿ ರಚುಲ್ಲೊ
ದೀಸ್ ತೊ ಸವೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಅನಿ ಮೊನ್ಜತಿಂಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲೊ
ದೀಸ್ ತೊ ಸಾತ್ವೊ ವಿಶ್ರಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ದೀಸ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ
ದೆವಾಕ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಬೊರೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ, ಸಂಸಾರಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲೆಂ

ದರ್ಣಿಚಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೆಲೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಜೀವ್ ದಿಲೊ
ಏದೆನಾಂತ್ ಏಕ್ ಬಾಗ್ ಕೆಲಿ, ಮನ್ಶಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ದಿಲಿ
ಬಾಗಿಂತ್ ರೂಕ್-ಝಡಾಂ ಭರುನ್ ಅಸ್ಲಿಂ, ಮೊನ್ಶಾಕ್ ತಿಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಲಿಂ
ಆದಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಸೊದಿಲಾಗ್ಲೊ, ಫರ್ಮಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ

ಆದಾಂವ್ಚೊ ಏಕ್ಸುರ್ಪೊಣ್ ದೇವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ, ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಕರುಂಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ
ಆದಾಂವ್ಕ್ ಘಾಡ್ ನಿದೆಂತ್ ಘಾಲೊ, ಕುಶಿಚಾ ಬೊರಿ ಥಾವ್ನ್ ಏವೆಕ್ ರಚ್ಲೊ
ಆದಾಂವ್ ನಾರಿ ಥಂಯ್ ಸಂತೊಸ್ಲೊ, ಕುಟಮ್ ಬಾಂದುನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಲೊ
ದೆವಾನ್ ಮೊನ್ಶಾಂಕ್ ಭೆಸಾಂವ್ ಘಾಲೆಂ, ಸಂಸಾರ್  ತಾಂಚಾ ಅಧಿನ್ ಕೆಲೊ.** ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.