147. ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ, ತುಕಾ ಆಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತೆತ್ ಅಸಾ ನೆ???

ಮೊಜ್ಯಾ  ಮೊಗಾ, ತುಕಾ ಆಜ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತೆತ್ ಅಸಾ ನೆ???


ಮೊಜ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಎಕೆಕ್ ಘಡಿ ತುಕಾ ಉಗ್ದಾಸ್ ಯೆತೆತ್ ಅಸಾ ನೆ???


ಮ್ಹಕಾ ಪೊಳೈಜೆ, ಮೊಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೈಜೆ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಆಶಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೊನಾಕ್ ಖ೦ಚಾಯ್ತೆತ್ ಅಸಾ ನೆ???


ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್- ಚ್  ತು೦ ಮ್ಹಕಾ ಎಕ್ಸುರೊ ಸೊಡ್ಣ್  ಮೊಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚೊನ್
ಆತಾ೦ ಪರತ್ ಭೆಟೊ೦ಕ್  ಆಯ್ಲಾ೦ಯ್ಗಿ????ಮ್ಹಕಾಯ್ ಆಶೆಂ  ದಿಸ್ತಾ  ಚೆಡ್ವಾ, ತುಕಾ ಪೊಳೈಜೆ, ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಉಲೈಜೆ ಮ್ಹುಣ್..............


ಪೂಣ್ ಹಾ೦ವೆ ಕರ್ಚೆ೦ ತರೀ ಕಿತೆ೦???


ಹಾ೦ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೆವ್ಯಾ೦ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್......................
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

"ಹ್ಯಾ ಫೊ೦ಡಾಕ್ ದಾರಾ೦ಚ್ ನಾ೦ತ್!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"**ಜೀವನ್  ಜೊನ್ಸನ್  ಡಿಕುನ್ಹಾ -ಕೊಪ್ಪ, ದುಬಯ್.

No comments

Powered by Blogger.