146. Facebook ಅನಿಂ ರೇಶ್ಮಾಚೊ Lovebook. (Part-2)

ಇಸ್ಟಿಣ್ಯಾಂಚಾ ಮಜತೆನ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಕಸೊ ವಾಪರ್ಚೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಫೊಟೊ ಬದ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಲೈಕ್ ಅನಿಂ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಫೇಸ್-ಬುಕ್  addict ಜಾಲೆಂ. (Part- 1) ಜೊವಿಟಾ, ಶಿಲ್ಪಾ, ವಿಲ್ಝಾ  ರೇಶ್ಮಾಂಚಿ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ, ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ವಿಲ್ಝಾ ಅನಿಂ ಜೊವಿಟಾ ರೇಶ್ಮಾಕಡೆನ್ ತಾಂಚೊ ನೋಟ್ಸ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾಲಿಂ, ತಾಂಚಿ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್ ತಾಂಕಾ ನಾತ್ಲಿ, ನೋಟ್ಸ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪ್ರತಿಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿಂ ತಾಕಾ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಶೆ ವಾ ಗಿಪ್ಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಲಿಂ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ನೊವಿ ವಸ್ತ್ರಾ ಘೆವ್ನ್, ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸೊಭಾಯೆಚೆ ಮಾಣಿಕ್ ಅಸ್ಲೆ ಅತಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಮಧೆಂ ರೇಶ್ಮಾಂಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಫೇಸ್-ಬೂಕಾರ್ ಫೊಟೊ ಅಪ್-ಲೋಡ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್-ಚ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಕ್ ರೇಶ್ಮಾ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಪೊಟ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ವರ್ವಿ ಎಕ್ಜೈಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಎಕಾ ಅಪರಿಚಿತ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೆತಾ, ರಯಾನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ನಾಂವಾಚೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಫೊಟೊಚೆರ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಪಾಟಿ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಳೆಯ್ನಾಶೆ ತೆಂ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸ್ವೀಕರ್ ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಪಿಂತುರಾಂಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ಲೆ ಅನಿಂ ತಿತ್ಲೆ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಚಾ ಸೊಭಯೆಕ್ ಹೊಗಾಳ್ಸುನ್, ತಾಕಾ ಫುಲಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಮೆಂಟ್ಸಾಂಚೆರ್ ರೇಶ್ಮಾ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಇನ್-ಬೋಕ್ ಕ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೈಲಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕಳಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ ತಾಂಚೆ ಮಧೆ ಚ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನಿಂ ಕೊಲಿಂಗ್. ಸವ್ಕಾಸ್ ರೇಶ್ಮಾ ತಾಚಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಭುಲ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ತಿಂ ದೊಗಾಂ ಮೊಸ್ತು ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ರೇಶ್ಮಾಚೆ ಮುಗ್ದ್-ಪಣ್ ಅನಿಂ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಫೊಟೊಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಯಾನಾನ್ “I love You” ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ನಾ. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಕೆದಿಂಕ್ ಚ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ರಯಾನಾನ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆಚಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವಾ ಅರ್ಟಿಫಿಶಿಯಾಲ್ ಬನಂವ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತೆಂ ತಾಚಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ದೀನಾಶೆ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿನಾಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಉತ್ರಾಂಕ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಕಬ್ಲತ್ ದಿಲಿ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ತಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಡ್ಲೊ ಅನಿಂ ರೇಶ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಲೆ, ಫೇಸ್-ಬುಕಾಚಾ ರಯಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಘರ್ಚಿ ತಾಕಾ ವಿಸಾರ್ ಪಡ್ಲಿ, ಅಕಯ್ಚಿ ಫೊನಾ ರಿಸಿವ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಕಾ ಅಸ್ಲಿಂ, ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಅಭಿರೂಚ್ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿ. ರಯಾನ್ಂಚ್ ಅಪ್ಲೆ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ತಾಕಾಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಶೆಂ ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಚಾ ಮನಾಕ್ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ರಯಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಸೊಪ್ಟ್-ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಂಬಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತನಾ ರಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್  ವಿಡಿಯೊ ಚ್ಯಾಟಿಂಗಾಕ್ ಅಪಯ್ತಾ. ಪೂಣ್ ರೇಶ್ಮಾಲಾಗಿಂ ತಿ ವ್ಯವಸ್ತಾ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಳ್ತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಂ ಸಾಂಗಾತಿಣೆನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಹಾಡುಲ್ಲೊ ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಘರಾ ವರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾತಾ. ಸನ್ವಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ತೊ. ದನ್ಪಾರಾ ಕೊಲೇಜ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಘರಾ ಅಯಿಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ  ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾರ್ ವರಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅನಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ಬಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ತಿಂ ಬಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಪಡಾಪಡ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಧಾರ್ ಬಂದ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ. ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪ್ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ನ್ ಯಾಯು ಮೆಸೆಂಜೆರ್ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೊ.

ಟಿನ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾನ್ಶ್ಯಾ ಘಂಟಿ ಅವಾಜಾನ್ ಯಾಯು ಮೆಸೆಂಜಾರಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅನ್-ಲೈನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಳಯ್ತಾನಾ ತಿವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರಯಾನಾನ್  Buzz ಕರ್ನ್ ಅಪ್ಣಾಂಚಿ ಹಾಜ್ರಿ ಘಾಲಿ.  ರೇಶ್ಮಾಂಚಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಮಾರುಲ್ಲೊ ತೊ ಅವಾಜ್ “ಜುಮ್” ಮ್ಹುಣೊನ್ ರಗ್ತಾಚೊ ವೇಗ್ ಚಡೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಲೊ. ರಯಾನಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಪಳಂವ್ಚಾ  ಉಂಬ್ರಾರ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಖುಶಿ, ಅನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. “ಕ್ಯಾಮ್” ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಟೈಪ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ ರಯಾನ್. ರೇಶ್ಮಾನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಅಪ್ಣಾಚೊ ಕ್ಯಾಮರ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೊ. ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ ರಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ರಯಾನ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರಯಾನಾನ್ ತಿಳ್ಶಿತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ರಯಾನಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಖಂಡಿತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ ಮ್ಹುಣಾಲಾಗ್ಲೊ.  ರುಮಾಂತ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಗೀ? ಮ್ಹುಣ್ ವಿಚಾರ್ನ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ ರಯಾನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಅಶೆತಾಲೊ. ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಖಂಚಾಕ್-ಚ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊಂಕ್ ನಾ. “ಲವ್ವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಗೀ?”

ರೇಶ್ಮಾಕ್ ವೆವೆಗ್ಲ್ಯಾ ನೆಸ್ಣಾಂತ್ ಪಳಯ್ಲೊ ರಯಾನ್ ಮೊಸ್ತು ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ.  ರೇಶ್ಮಾಂಚೆ ಮುಗ್ದ್-ಪಣ್ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ರಯಾನ್ ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವಿಂಣ್ಗೆ ರಿತಿರ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಅಶೆಲೊ. ಸುರ್ವೇರ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರುಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ವಸ್ತುರಾನಿಂ ಮಾತ್ರ್ ರಯನಾ ಮುಖಾರ್ ಉಭೆ ಜಾಲೆಂ. ಮೊಗಾಚಾ ಉಭೆನ್ ರಯಾನ್ ಅಪ್ಲೊ ಮುಖ್ಲೊ ನೊವ್ರೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾ  ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅವ್ತಾರ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.   ಗೋವಾ ಬೀಚಾಂತ್ ಚಾರ್ ರೌಂಡ್ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಯಾನಾಕ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಸಗ್ಳೆ ವಿಂಣ್ಗೆ ಕರುಂಕ್ ದಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರ್ ಬಡಯ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ ವರಾಂ ಪಳಯ್ತಾ ಸಾಂಜೆಚಿ ಸೊ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಲ್ಯಾಪ್-ಟೊಪ್ ಬಂದ್  ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ರೇಶ್ಮಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪರ್ತೊನ್ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾನಿಂ ರಯಾನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ದಿತಾ, ಪೂಣ್ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ? ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ತಾಚಿ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ವಾ ಅನಿಂ ಕೋಣ್-ಯ್ ಪಳಯ್ತಿತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ರೇಶ್ಮಾ ಘರ್ಚಾಂಕಿ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಶೆವೊಟಿ ರಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಚಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ತಿಳ್ಶಿತಾ ಅನಿಂ ವಿಳಾಸ್ ದಿತಾ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ರಯಾನಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ತೊ, ರಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್ಚ್ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಅಯ್ಲಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಸಮ್ಜತಾ. ರೇಶ್ಮಾಕ್ ರಾತಿಚೆ ಜೆವಾಣ್ ನಾಕಾ ಜಾಲೆಂ. ನೀದ್ ಪಡನಾ ಜಾಲಿ ಅನಿಂ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಗಡಿಯಾಳ್ ಪಳವ್ನ್ ವ್ಹರಾಂ ಮೆಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ವರಾಂ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಆಟ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಕ್ಕರ್ ಮಾರ್ನ್ ರಯಾನಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೆಂ. ವೆಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ರೇಶ್ಮಾ ಮೊಸ್ತು ಅತ್ರೇಗಾನ್ ರಯನಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಅನಿಂ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಪ್ಣಾ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ. ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ ಭೆಟ್ತಾತ್. ಪಾಂಚ್ ಮಾಳಿಯಾಂಚೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೆ. ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಪ್ಲೊರಾರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ ನಂಬರ್ ಬಾರಾ ರಯಾನ್ ಅಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ. ಲಿಪ್ಟಾಚೆರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಫ್ಲೊರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಯಾನ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಉಭೊ ಅಸ್ಲೊ. ದೊಗಾಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್ನ್ ಅಪ್ಲಿ ಖುಶಿ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲಿ. ಪಿಂತುರಾಚೆರ್ ಪಳವ್ನ್ ರಯಾನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ಚಲೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಚಿಂತ್-ಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಂಕ್  ಅತಾಂ ತಾಚೆ ನೀಜ್ ರೂಪ್ ಪಳಯ್ತಾನ ತಿ ಸೊಭಾಯ್ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆ ನಾ. ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಯಾನಾನ್ ಧಾರ್ ಉಗ್ತೆ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ವೆಲೆಂ. ರೇಶ್ಮಾ ಭಿತರ್ ವೆತನಾ ಥಂಯ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಸೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಅನಿಂ ತೊ ರಯಾನಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಈಸ್ಟ್ ತಶೆಂಚ್ ತ್ಯಾ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಚೊ ಮಾಲಕ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ವಳೊಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.

ರೇಶ್ಮಾಕ್ ತೊ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಅಪೊವ್ನ್ ವರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಭಿತರ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್ ರಯಾನ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ತಿಕ್ಕೆ ರಿಫ್ರೆಶ್-ಮೆಂಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ, ಅತಾಂ ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಳ್ಯಾರಿ ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾನಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕುಡಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಎಕ್-ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಉಟೊನ್ ಉಭೆ ರಾವ್ತಾನಾ, ತಾಚೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆಂ ಅನಿಂ ಮೊಬಯ್ಲಾಚಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಉಸ್ಲೊನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್ ಹಾತ್ ವರ್ತನಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ತೆ ಹಾತಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಳಯ್ತನಾ ತೆಂ “ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫ” ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಅಸೊನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳುರಂತ್ಲೊ ವಿಳಾಸ್ ಅಸ್ಲೊ. ತಾಂತುನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ನಂಬರ್  ಪಳಯ್ಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ರಯಾನಾಚೆ ಅನಿಂ ತ್ಯಾ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಕಾರ್ಡರ್ ಅಸ್ಲೆಂ ನಂಬರ್ ಎಕ್-ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ರೇಶ್ಮಾಚೊ ವರ್ತೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ ರಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಬಿಹೇವ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ? ರಿಫ್ರೆಶ್-ಮೆಂಟ್ ಹಾಡ್ಚಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೇಶ್ಮಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ತೊ ರಾಕ್ಲೊ? ರಯಾನಾಚೆ ಅನಿಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾಚೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ನಂಬರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್-ಚ್ ಅಸ್ಲೆಂ? ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ (Part-3) Click here


***ಉದಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್ - ಕಯ್ಯಾರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.
ರೇಶ್ಮಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂ ಅಸ್ಲೆಂ? - Part -1

No comments

Powered by Blogger.