144. ಸಿಟಿಕ್ ಪಾವುಲ್ಲೆಂ ರೇಶ್ಮಾ: (Part-1)

ಜೊನಿ ಅನಿಂ ಮೆರಿಚಿ ವಸ್ತಿ ನಂಯ್ಚಾ ಪಲ್ತಡಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೊನಿಚೆ ಎಕ್ಸುರೆ ಘರ್ ತರ್,  ಅಲ್ತಡಿ ಮೊಸ್ತು ಘರಾಂ ಅಸ್ಲಿ. ಜೊನಿಚೆ ಭಯ್ಣ್ ಮೇಬಲಾಚೆ ಘರ್ ಅಲ್ತೊಡಿ  ಅಸ್ಲೆಂ. ದುಬ್ಳೆ ಕುಟಮ್ ಜೊನಿಚೆ  ದಿಸ್ತೊಡ್ತೆ ಜೀವನ್  ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಸ್ಟಾನ್ ಪಾಶರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ತಾಂಚೆ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ರೇಶ್ಮಾ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಇಗರ್ಜೆ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮ್ಹುಖ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ. ಚೊವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರ‍್ಯಾಂಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಅಂಕೆ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್  ಸೊಭಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ಅದಾಯ್ ನಾತ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಸದಾಂಚೊ ಗ್ರಾಸ್ ಕಷ್ಟಾನ್ ಜಾತಾಲೊ,

ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ರೇಶ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹುಖ್ಲೆ ಶಿಕಪ್ ತಾಂಕಾ ಏಕ್ ಖಂತಿಚೊ ವಿಶೇಯ್ ಜಾಲೊ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ತಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬೊರೊ ಅಸಾಜೆ, ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ ತಸಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹುಳ್ಳೊ ಇರಾದೊ ತಾಂಚೊ ದೆಕುನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಚೊನ್, ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಸೊದ್ಲೊ ತರೀ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮೇಬಲ್ ದುಬಯ್ ಅರ್ಬ್ಯಾಂಚಾ ಘರಾ ಅಯಾ ಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ಟಾತಾಲೆ. ಅಕಯ್  ಫೊರಿನ್ (ದುಬಯ್) ಅಸಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾ ಖಾತಿರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಕುಮೊಕ್ ಲಾಬ್ಲಿ ನಾಂ.

ದೆವಾಚೆರ್ ದ್ರಡ್ ಪಾತ್ಯೇಣಿ ದವರ್ನ್ ಮೇಬಲಾಕ್ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ಬರವ್ನ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಕಾಡಿನಾಶೆಂ ಜೊನಿನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಡ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ದರ್ಲೆಂ. ತಾಂಚಾ ಹಳ್ಳೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಸಿಟಿಕ್ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಚಿ ವಾಟ್. ಮ್ಹುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕಡೆನ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಬಿರ್ಮೊತೆನ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಡೊನೆಶನ್ ನಾಶೆಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಭಾಯೆಚಿ ವಿಶೆಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ಲೊ. ಮೊಸ್ತು ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ನ್ ಅಖ್ರೇಕ್  ಮೊಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪೊಯ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಫೀಸ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ಏಕ್ ಸಿಸ್ಟಾರಾಂಚೆ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ರೇಶ್ಮಾಚೆ ನಶೀಬ್ ಮುಳ್ಳೆ ಬರಿ ತಾಚಿ ಸೊಭಯ್ ಪಳೊವ್ನ್ಂಗೀ  ವಾ ಅಕಯ್ ಫೊರಿನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಗೀ, ವಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಸಿಸ್ಟಾರ್ ಜಾಂವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಅಶೆನ್ ಗೀ ಕಿತೆಂಗಿ ರೇಶ್ಮಾಕ್  ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚೆ ಫೀಸ್ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಲಾಬ್ಲಿ.

ಯುನಿಫಾರ್ಮ್ ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತು ಸಿಟಿ ಥಾಂವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್  ಬಾಪಯ್ ಅನಿಂ ಧುವ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೋಸಾನ್ ಘರಾ ವೆಚಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ರೇಶ್ಮಾಕಿ ಗರ್ಜೆ ಬಾಯ್ರ್ ಖಂಚಾಚ್ ವಸ್ತುಂತ್ ಅಶಾ ನಾತ್ಲಿ. ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾರ್ ಅಸ್ಲೆ. ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಅನಿಂ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಸ್ತು ಸಂಗಿ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಚಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾ ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ಪೂಣ್ ತಾಂಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘರ್ಚಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ಹಪ್ತೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ, ಜೊನಿಕ್ ಅನಿಂ ಮೆರಿಕ್ ಘರಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರ್ಪೊಣ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ. 

ದೋನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವಚೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಂಚಾನ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ಮೇಬುಲಾಚಾ ಘರಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆ ಏಕ್ ಮೊಸ್ತು ಪರ್ನೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಫೋನ್ ಜೊನಿನ್ ವರ್ನ್ ಧುವೆಕ್ ದಿಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಕಡೆನ್ ತಾಣಿಂ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಜಾತಾಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆನ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ದರಿನಾಯೆ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೆ. ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅತಾಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಒಲ್ಡ್ ಮೊಡೆಲ್ ಮೊಬಯ್ಲಾ ವರ್ವಿಂ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ, ಅಕಯ್ಚಿ ಫೊನಾಂ ರಿಸಿವ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಜಾತಾಂ ರೇಶ್ಮಾ ಅಪ್ಲೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿರ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ, ಕಾರಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಸ್ಲೆಂ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸಾರ್ಕೆ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ ತರೀ ತೆಂ ಬೆಟ್ಟೆ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಹಿನ್ಸೊಣ್ಯೊ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.

ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಸ್ಯಾಮ್-ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ, ಐ-ಫೋನ್ ಅಸಲಿಂ ಹೈಟೆಕ್ಣೊಲೊಜಿಚಿ ಮೊಬಯ್ಲಾಂ ಅಸಾತ್ ತರೀ ತಾಂಚಾ ಮಧೆಂ ರೇಶ್ಮಾಚಾ ಮೊಬಯ್ಲಾಂತ್ ಫೋನ್ ಕರುಂಕ್ ಅನಿಂ ರಿಸೀವ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಸಾಮಜಿಕ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿನಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ಲಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ಗುಪಿತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತೆಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ರೇಶ್ಮಾಕೀ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಚೋದನ್ ದಿತಾಲಿಂ. ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ಅಶಾ ಜಾತಾಲಿ ಕೀ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಏಕ್ ನೊವ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯಚೆ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಜಾಯ್.

ಪೂಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ಂಚ್ ಕಾಸ್ ನಾತ್ಲೆ ರೇಶ್ಮಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಕಯ್ಚೆ ಫೋನ್ ಯೆತಾನಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕೀ, “ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಫಿಸಾ ವಿಶಿಂ, ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರಿಂ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಕರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಧಾ ಮೊಹಿನ್ಯಾಚೆ ಫೀಸ್ ಪುಣಿ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹುಣ್” ಎಕ್ಲಿಚ್ ಬಾಚಿ, ಬರ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಚಾರ್ತಾ; ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣಾಂಕಿ ಶಿಕೊಂಕ್ ಪಯ್ಶೆಯ್ ನಾತ್ಲೆ ದೆಕುನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮೊಹಿನ್ಯಾಚಾ ಕಸ್ಟಾ ವಾಂವ್ಟಿಚೊ ಫಳ್ ತೊ, ರುಪೊಯ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ರೇಶ್ಮಾಕ್ ದಾಡುನ್ ದಿತಾ. ಅಪ್ಣಾಂಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಗಮನಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಾ ತಾಂಚಾ ಕಬ್ಲತೆ ವಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ರೇಶ್ಮಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಅಸಾ ತಸಲೆಂಚ್ ಮೊಬಯ್ಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ಟ್ ಕಾಣ್ಗೆಂವ್ಚಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಾ.

ಇಸ್ಟಿಣ್ಯಾಂಚಾ ಮಜತೆನ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ ರೇಶ್ಮಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಕಸೊ ವಾಪರ್ಚೊ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅನಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಪ್ರೊಪೈಲ್ ಫೊಟೊ ಬದ್ಲುನ್ ತಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಾ ಲೈಕ್ ಅನಿಂ ಕಮೆಂಟ್ಸಾ ವರ್ವಿಂ ಫೇಸ್-ಬುಕ್  addict ಜಾಲೆಂ. Facebook ಅನಿಂ ರೇಶ್ಮಾಚೊ Lovebook - (Part-2), Click here.

**ಉದಯ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್, ಕಯ್ಯಾರ್, ಸಾವ್ದಿ ಅರೇಬಿಯಾ.

No comments

Powered by Blogger.