158. ಕುರ್ಡೆಪಣ್.

ಕುರ್ಡೆಪಣ್.....ಅಮ್ಚಾ೦ ಗಾಂವಾ೦ತ್   ಎಕ್ಲೊ ನಾಸ್ತೀಕ್  ಆಸುಲ್ಲೊ, ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್  ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯ್, ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್  ಟೈಲರ್  ತರೀ ಉಲೊ೦ವ್ಣೆ೦  ಪ್ರೊಪೆಸರಾ ಬೊರಿ. ಸಾ೦ಜೆರ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಚಾ ಲಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚಾ ರುಕಾ ಕಟ್ಯಾರ್  ಸಾತ್/ಆಟ್ ಜಣಾ೦ ಸ೦ಗಿ ಬಿಡಿ ವೋಡ್ನ್ ಪೊಕ್ಳೆ ಸೊಡ್ಚೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾ೦ಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಉಡೊ೦ವ್ಚೆ ಸದಾ೦ಚೆ ಜಾವ್ನಸುಲ್ಲೆ೦. ಬೊಟಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಹಿಣ್ಸು೦ಚೆ  ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಕಮೂನಿಶ್ಟ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾಲೊ.
 
ತೊ ದೀಸ್ ಪುತಾಚಾ ಧಾವೆಚಾ  ರಿಸಾಲ್ಟಾಚೊ.  ಪೂತ್  ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ನೊಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಳೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಜಾಲೊ, ಕಿತ್ಯಾಕ್  ರಿಸಾಲ್ಟ್ ಫೈಲ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦. ದೀಸ್ ಬುಡ್ತಾ  ಮ್ಹುಣ್ಸಾರ್ ಯೇನಾತುಲ್ಲೆ೦ ಪಳೊಂವ್ನ್ ಘರ್ಚಿ೦ ಸಕ್ಡಾ೦ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪಡ್ಲಿ೦, ಬಾಪಯ್ ಗಾಪ್ಪೆ ಮಾರ್ಚೆ೦ ಸೊಡ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಖ೦ತಿಶ್ಟ್  ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕ೦ಪ್ಲ್ಯೆ೦ಟ್  ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ , ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್, ಬಾ೦ಯ್, ನ೦ಯ್, ದರ್ಯೊ ಮ್ಹುಣ್  ಸೊದ್ಚಾರ್/ವಿಸಾರ್ಚಾರ್ ಪಡ್ಲೊ, ಖ೦ತಿನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲೊ.
 
ಹಪ್ತೊ ಗೆಲೊ, ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿ೦ ಕಾಮಾಂ ನಿಮ್ತಿ೦ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲೊ, ನೆಹರೂ ಮ್ಯೆದಾನಾಚಾ ವಾಟೇರ್ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ  ತಾಕಾ ಕೀರ್ ಗುಡಾ೦ತ್ ಆಸೊನ್ ಹಾ೦ತುಳ್ನ್  ಸೊಡೊವ್ನ್  ಬೊಸುಲ್ಲೊ ಲಕ್ಚ್ಸಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೊ  ದಿಸ್ಲೊ. ತಕ್ಸ್ಸಾಣ್ ಪಾ೦ಚ್  ರುಪೊಯ್ ದೀವ್ನ್ ಲಕ್ಸಾಣ್ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್  ಬೊಸ್ಲೊ. ಕಿರಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್  ಏಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚಾ ಧನಿಯಕ್ ದಿಲೆ೦. ತೆ೦ ತಾಣೆ೦ ಪಳೊವ್ನ್  ಸಾ೦ಗ್ಲೆ  ಕೀ  ತು೦ ಕಾ೦ಯ್ ಭಿಯೆನಕಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ, ಖ೦ತ್  ಕರ್ಚೀ ಗರ್ಜ್ ನಾ..ಧನ್/ದಿರ್ವೆ೦/ ಕುಟಾಮ್  ಥೊಡ್ಯಾಸ್ ತೆ೦ಪಾನ್  ಉತ್ತೀಮ್  ಜಾತಾ ಮ್ಹುಣಾಲೊ.
 
ತೆದಳಾ ನಾಸ್ತೀಕ್  ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ  ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಏಕ್ ಅನಿ೦ ತು೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾಯ್  ದುಸ್ರೆಂ, ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್  ರಿಸಾಲ್ಟ್ ಪಳೊ೦ವ್ಕ್  ಗೆಲ್ಲೊ  ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನಾ  ದೆಕುನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆ: ತೊ ಜೀವ್  ಆಸಾಗೀ ಯಾ ಮೆಲಾ ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦. ತೆದಳಾ ಪರ್ತುನ್ ಕೀರಾ ಕಡೆನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ನಾಸ್ತೀಕಾಕ್ ಮ್ಹುಣಾಲೊ, ತುಜೊ ಪೂತ್ ಜಿವ೦ತ್ ಆಸಾ, "ಉತ್ತರಾ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ  ನಡಕೊ೦ಡು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ" ಮ್ಹುಣ್ ಕನ್ನಡಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಗಿಲಾಗ್ಲೊ.
 
ಹೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ನಾಸ್ತೀಕಾಕ್   ಜೀವ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ಬೊರಿಂ  ಜಾಲೆ೦ ,ಸಾ೦ಜೆರ್ ಕಟ್ಯಾರ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಜಣಾ೦ ಮಧೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ ಮ್ಹಜೊ ಪುತ್ ಜಿವಾ೦ತ್ ಆಸಾ, ನೊರ್ತಾಕ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಲಕ್ಸ್ಚಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ, ಚೆಡೊ ಪುತ್ , ಖ೦ಯ್  ತರೀ ಗ್ಲಾಸ್  ದುವ್ನ್  ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಲೊ ಆಜ್ ನಾ ತರ್ ಎಕ್ ದೀಸ್  ಘರಾ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಲೊ, ತೆದ್ನಾ೦ ಜಣಾ೦ ಮೊದ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರೀ ತು೦ ತರ್ ಆಜ್ ಲಕ್ಚ್ಸಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಯ್ಗೀ...ವ್ಹಯ್..ವ್ಹಯ್  ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦...ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಕ್ಚ್ಸಾಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಾ  ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಉಗ್ಡಾಪೆ ಜಾಲಾ೦.
 
ಗೆಲ್ಲೊ ಚೆರ್ಕೊ ಬೊ೦ಬ್ಯೆ ಪಾವುಲ್ಲೊ, ಹೊಟೆಲಾ೦ತ್ ಗ್ಲಾಸ್  ದು೦ವ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆನೇಜರ್ ಸಿಟಿರ್ ಧಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೊ, ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ಭಿಯಾನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್  ಯೇನಾ ಜಾಲೊ ತರೀ ಈಷ್ಟಾ ಕರ್ನಾ ಕಾಗ್ದಾರ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾಂತ್  ಬಾಪಯ್ ಪಿಡೆರ್ ಪಡ್ಲೊ, ಮಿತ್ರಾಚೆ೦ ಕಾಗಾದ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಯೇ ..ಗಾಂವಾಂಕ್  ತುಜೊ ಬಾಪಯ್ ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ಹೆ೦ ಕಾಗಾದ್ ವಾಚುನ್ ಪೂತ್  ತುರ್ತಾನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್  ಆಯ್ಲೊ, ಸ್ಯೆರ್ ಬ್ಯೆರ್  ಆಸುಲ್ಲೊ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಕ್ ವೊಳ್ಕನಾ ಜಾಲೊ. ಸಕ್ಡಾ೦ನಿ ತುಜೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲಾ  ಮ್ಹುಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್  ಆರ್ಧ್ಯಾ  ಮತಿರ್ ದೆವಾಕ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ  ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ.
 
ಹೆ೦ ಎಕಾ ತರಾಚೆ  ಕುರ್ಡೆಪಣ್  ವ್ಹಯ್  ತರ್  ಅನಿಕೀ  ವಿವಿದ್  ರಿತಿಂಚೆ  ಕುರ್ಡೆಪಣ್  ಆಜುನ್  ಸಯ್ತ್  ಚಾಲು ಆಸಾತ್. ಆಬಾಚಾ ಕಾಳಾರ್ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್  ವೆತಾನಾ  ವಾಟೆರ್  ಕುಂಬಾರಾಂಚೊ  ಮೊಡ್ಕಿ  ವೊವೊನ್ ಪಳೊ೦ವ್ಕ್  ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್  ಪುರ್ಪುರೊನ್  ಪಾಟಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚೆ, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೊ. ಕು೦ಬರಾಂಚೊ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಚಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್  ಸದಾಂಯ್   ಮೊಡ್ಕ್ಯೋ  ವರ್ತಾನಾ  ಕಾಲೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾತಾ. ಚಿ೦ತಾಪ್ ಉಬ್ಜತಾ ಕುರ್ಡೆಪಣಾಂಚೆ.
 
ಸೆಜಾರ್ಚೊ  ಸೊ೦ಪಾ  ಆಟೊ  ರಿಕ್ಶಾ  ಡ್ರೈವ್  ಕರ್ನ್ ಯೆತನಾ  ಮಾಜಾರ್  ಆಡ್  ಉತೊರ್ಲ್ಯಾರ್  ಏಕ್-ಚ್  ಪಾವ್ಟಿ  ಗಾಡಿ ರಾವೊನ್  ಲ್ಯೆಟ್ ಘಾಲ್ನ್  ಪರ್ತುನ್  ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್  ವೆಚೆ೦  ಮಾಮೂಲ್ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆ೦, ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್  ಮಾಜಾರ್  ಆಡ್ ಉತೊರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ದೀಸ್ ದಳ್ದಿರ್ ಕ೦ಯ್  ಮ್ಹುಣ್  ಮ್ಹಜೊ  ಗುರು  ಶಿಕ್ಯೆತನಾ  ಸಾ೦ಗ್ತಲೊ ದೆಕುನ್  ಹಾಂವ್-ಯ್  ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹುಣಾಲೊ. ತಾಣೆ೦ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ  ಬ್ರೇಕಿ  ಧರ್ಮಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್  ದುರ್ಸ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯ್  ಗಾಡಿಯೆಚಾನ್  ಲಾಗೆಲ್ಯಾರ್  ಭಿತರ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್  ದಳ್ದಿರ್  ಬೊಗ್ತಾ  ಮ್ಹುಳ್ಳೆ೦  ಕುರ್ಡೆಪಣ್  ಸೊ೦ಪಾಕ್  ನಾ ಜಾಲೆ೦.
 
ಅನ್ಯೇಕ್ಲೊ  ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್  ಪಾ೦ಚ್  ವರ್ಸಾ೦ ಸ೦ಪ್ಲ್ಯಾತ್, ದೊಗಾ೦ಯ್  ಘೊಳ್ತಾತ್, ಸಕ್ಕಡ್  ದೆವಾನ್  ದಿಲ್ಯಾರಿ   ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ  ಫಳ್ ಯೇದೊಳ್  ಮೆಳೊನಾತುಲ್ಲೆ೦. ಬಾಯ್ಲ್ ಸದಾನೀತ್  ಮಾಗೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಘೊವ್  ಸಕಾಳಿ೦ ಕಾಮಾಕ್  ವೆಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦  ಕ೦ಪ್ಯೂಟರ್  ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್  ಯಾವೂ. ಹೊರೊಸ್ಕೋಪ್  ಪಳೊಂವ್ನ್  ಭಾಯ್ರ್  ಸರ್ಚೆ೦  ಸದಾ೦ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸುಲ್ಲೆ೦. ಆನಿಂ  ತಾ೦ತು  ವಾಚ್ಲೆಲೆ೦  ತಾಕಾ ಸತ್ ಮ್ಹುಣ್  ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦. ಏಕ್  ದೀಸ್  ತಾಕಾ ವಾಚು೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಗಿ  ಆಜ್ ಕುಟ್ಮಾ೦  ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್  ನಾ ತರ್  ವ್ಹಡ್  ಏಕ್  ಸ೦ಕಷ್ಟ್  ರಾಕೊನ್  ಆಸಾ.  ತ್ಯಾ  ರಾತಿ೦  ಬಾಯ್ಲ್  ವ್ಹಡಾ ಸ೦ತೋಸಾನ್ ಆನಿಂ ಆತುರಾಯೆನ್  ವಾಟ್  ಪಳೊವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಥಕೊನ್/ಬೆಜಾರಾಯೆರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ  ಘೊವ್  ಯೇವ್ನ್  ಮ್ಹುಣ್ತಾ೦ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿ೦ ವಾಚುಲ್ಲ್ಯಾ  ಮ್ಯೆಲಾರ್  ಆಜ್ ತುಜೆ೦ ಸ೦ಗಿ ಆಸೊಂಕ್  ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಕಾ  ಭೈಂ  ದಿಸ್ತಾ  ದೆಕುನ್ ಆಜ್   ಹಾಂವ್  ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ನಿದ್ತಾ೦.
 
ತೆದಳಾ ಬಾಯ್ಲ್  ಹಾಸೊನ್  ತುಜೆ೦ ಕುರ್ಡೆಪಣ್  ಪಯ್ಸ್ ದವರ್, ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ  ಮೊರಿಯೆ ಮಾಯೆಚಾ  ಇಮಾಜೆಕ್ ವಾತಿ ಪೆಟೂನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ೦. ಜಾ೦ವ್ಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಬೊರ್ಯಾಕ್ ದೆಕುನ್  ,ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್  ಸಾ೦ಬಳ್,  ಲ್ಯೆಟ್ ಓಫ್  ಕರ್ನ್  ಹಾ೦ಗಾ ನಿದೆ  ಮ್ಹುಣಾಲಿ. ಮೊಹಿನೆ ವೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆ  ಥ೦ಯ್ ಗುರ್ವಾಸರ್ ದಿಸ್ಲೊ  ತಸೆ೦ಚ್  ವೆಳಾಚಿ  ಘಡಿ  ಯೆತಾನಾ  ಬಾಯ್ಲೆನ್  ಚೆರ್ಕ್ಯಾ  ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್  ಜಲ್ಮ್  ದಿಲೊ...
 
 
**ಜೋರ್ಜ್ ಮಿನೇಜಸ್ - ಫರಂಗಿಪೇಟ್, ಯು.ಎ.ಇ.

No comments

Powered by Blogger.