167 . ದುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ತು೦, ದುಳಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಲೊಯಿ.

ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಇಗರ್ಜ್-ಮಾತೆಕ್ ಸಿ೦ಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್, ಕರೆಜ್ಮ್ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಜೆಜುಚೆ೦ ಮರಣ್ ಆನಿ೦ ಪುನರ್ ಜಿವ೦ತ್ಪಾಣಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಸಿ೦ಜಿಚೊ ಬುದ್ವಾರ್ ಪಾಸ್ಕಾ೦ ಫೆಸ್ತಾಚಾ 46 ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಪಡ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೊಚಾಜಯ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾಯ್ದೊ ನಾ೦ ತರಿ, ಸರ್ವ್ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಪರ್ಜೆಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೊಸೊನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾನ್ ಕರು೦ಕ್ ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ಉತ್ತೆಜನ್ ದಿತಾ. ಸಿ೦ಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾ, ಮಿಸಾ ವೆಳಾರ್ ಯಾಜಕ್ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವೊರ್ಸಾ ರಾಮಾಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಉರ್ಲೆಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಉಲ್ಪವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಸಿ೦ಜ್ (ಗೊಬೊರ್) ಬೆ೦ಜಾರ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವಾ೦ಚಾ ಕಪಾಲಾರ್ ತೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ, "ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ್, ದುಳಿ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ತು೦, ದುಳಿಕ್ ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ವೆತಲೊಯಿ" (ಉತ್ರಾನಿ ತಬ್ದಿಲಿ ಅಸೊ೦ಕ್ ಪುರೊ). ಹೊ ಕಪಾಲಾರ್ ಪುಸುಲ್ಲೊ ಸಿ೦ಜ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ತಾ ಕಿ, ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮರಣ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಅಸಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಗೊಬ್ರಾ ಬಾಶೆನ್ ದುಳಿ೦ತ್ ಪಾಟಿ೦ ವೊಸೊ೦ಕ್ ಅಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಚಿ೦ ಪಾತ್ಕಾ೦ ಒಳ್ಕೊನ್ ನಿತಳ್ ಮನಾಚೆ೦ ಜೀವನ್ ಜಿಯೆ೦ವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ರೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ತಯಾರ್ ಅಸೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಸಿ೦ಜಿಚಾ ಬುದ್ವಾರಾ ದಿಸಾಯ್ ಜಿ೦ಜ್ವಾರ್ ಕರು೦ಕ್ (ಪ್ರಾಯ್ 18 ತಾವ್ನ್ 60) ಅನಿ೦ ಮಾಸ್ ಕಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊ೦ಕ್ (ಪ್ರಾಯ್ 14 ತಾವ್ನ್ 60) ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತಾ ಅಮ್ಕಾ೦ ಉಲೊ ದಿತಾ. (ಪಿಡೆಸ್ತಾ೦ಕ್ ಹೆ೦ ಕಡ್ಡಾಯ್ ನೈ) ಇಗರ್ಜ್-ಮಾತೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ಉಪದೆಸ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, "ವೊರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣಿ೦ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦" ಆನಿ ತಿಸ್ರೊ ಉಪದೆಸ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾ, "ವೊರ್ಸಾ೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಪುಣಿ, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಪಾಸ್ಕಾ೦ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಪುಣಿ೦ ಕ್ತೀಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಸೆ೦ವ್ಸೊ." ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಥೊಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಾ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾನಿ, ಸಿ೦ಜಿಚ್ಯಾ ಬುದ್ವಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಜಿತಾಚೊ ಕರ್ನ್ಯೊ ಅಮ್ಕಾ೦ ಏಕ್ ಸುಡಾಳ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರು೦ದಿ. ಪಾಸ್ಕಾ೦ಚಾ ಪರ್ಬೆಕ್ ಆಮ್ಕಾ೦ಚ್ಚ್ ಆಮಿ೦ ಬೊರ್ಯಾ ತರಾನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಜಾ೦ವ್ದಿ.
                                                                                ****

**  ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ದುಬಯ್.

1 comment:

Powered by Blogger.