269.ರಾಗ್

ಜರ್ ತರ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತೊ ವೆಗಿಂಚ್ ತಾಂಬೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್. ನಾ ತರ್ ರಾಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಿಕ್ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಜಾತಾಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಅಯ್ಲೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ಸಂಶೋಧಾನ ಪ್ರಕಾರ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ವ್ಯಾ ಅನೇಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ರಾಗ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಚೊ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೊ ರಾಗ್ ವೆಗಿಂಚ್ ತುಂ ದಾಂಬುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಯ್ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಬರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ರಾಗ್ ವಿವಿಧ್ ತರಾಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಕಾಚ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಅನಿಂ ನಶ್ಟಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾ.

ತುಜೊ ರಾಗ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂಚೊ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹರಾಂಚೊ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚೊ ಅನಿಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಮುಳ್ಳೆಂ ತುಂಚ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ವೈಜ್ಣಾಣಿಕ್ ಸಂಶೋಧಾನ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ ಮುಳ್ಳೆ ಕಳವ್ನ್ ಅಯ್ಲಾಂ. ಚಾಳೀಸ್ ಮೊಹಿನ್ಯಚೊ ರಾಗ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್, ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಟೆಕ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್, ತಶೆಂಚ್ ಚಾಳೀಸ್ ದಿಸಾಂಚೊ ರಾಗ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಗೊಂದೊಳ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ಅಸಲ್ಯಾ ಮಾನಾಸಿಕ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ಚಾಳೀಸ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ರಾಗ್ ದವರ್ನ್ ತುಂ ವಾಹನ್ ಚಲಯ್ಸಿ ತರ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಜ್ಯಾ ಅನಾಹುತಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಜುಣ್ತಾ ಸಂಶೋಧಾನ್. ಚಾಳೀಸ್ ವ್ಹರಾಂಚೊ ರಾಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಯಾಸಾಚ್ಯಾ, ತಾಪಾಚ್ಯಾ, ಶೆಳ್-ಕೊಂಕ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪೊಡಾಪೊಡ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಿಡೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ.

ಚಾಳೀಸ್ ಸೆಕುಂಡಾಚೊ ರಾಗ್ ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ರಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಜರ್ ತರ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ರ್, ಪಾದ್ರಿ ವಯ್ರ್, ರಾಜಾಕಾರಣಿ ಕಡೆನ್ ರಾಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಚ್ಯಾಕ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಳೀಸ್ ಸೆಕುಂಡಾ ಭಿತರ್ ತೊ ರಾಗ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವಂತ್ ರಾಗ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಭರ್ ಒದ್ದು-ವಾರಂಟ್ ಕರ್ನ್ ಝಗಡ್ಚಾಕಿ, ಆಜ್ ಅಮಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಜೆವ್ಣ್ಣಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಯಾಮೋಗಾನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಬೊರಿಂ ಸವಾಯ್.

ಚಾರ್ ಸೆಕುಂಡಾಚೊ ರಾಗ್ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾ ಥಂಯ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಗಾಂಧಿಜೀಕ್ ರೈಲಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಚಾಳೀಸ್ ಸೆಕುಂಡಾಚೊ ರಾಗ್ ಅಯ್ಲಾ ತರೀ, ತೊ ರಾಗ್ ತಾಣೇಂ ಚಾರ್ ಸೆಕುಂಡಾನಿಂ ಪರಿವರ್ತನ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ತೊಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಅಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾಕೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಕಂಯ್. ಅಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಬಾನ್ಶಿರೆ ಜಾತಾ ಕಂಯ್. ಅಶೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ತೆಂ ಬಾನ್ಶಿರೆ ಅಮಿಂ ಸದಾಂ ದುವ್ನ್ ಬೊರೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ಉಪೊಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರಾಗ್ ಅಸ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದಲ್ಲೆಂ ಬರಿ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ?  

**ವಿವಿಯಾನ್ - ದುಬಯ್.

ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಬಜಾಲ್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಬಾಂಯ್ತ್ ಅಕಂವ್ಟೆಂಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಶೆ ಥಂಯ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಮೋಗ್ ಅಸ್ಚೊ ವಿವಿಯಾನ್ ಏಕ್ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಬರಯ್ಣಾರ್. ಕೊಂಕಣಿ ಲವ್ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ಪೆಜಿರ್ ತಶೆಂಚ್ ವೆಬ್-ಸೈಟಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸೊ ವರ್ಸಾಂ ಥಾಂವ್ನ್ ತೊ ಬರಯ್ತ್ ಅಯ್ಲಾ. ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಕನಾ ವಿಶಿಂ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅನಿಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಸಂಗ್ತಿ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗಮನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಕ್  ಅಮಿಂ ಬೊರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್. 

4 comments:

  1. ವಿವಿಯಾನಾಚೊ ರಾಗ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ ಅಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ರಾಗ್ ಚಾಳೀಸ್ ಸೆಕುಂಡಾಚೊ ಮ್ಹುಣೊನ್. ಬಲಾಯ್ಕಿ ಸುದ್ರಾಲಿ, ಬಚಾವ್ ಜಾಲೊ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಯಾನಾಕ್ ದೇವ್ ಬೊರೆಂ ಕರುಂ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಅನಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊಯ್ ಮುಳ್ಳೊ ಭರ್ವೊಸೊ.

    ReplyDelete
  2. it will help for day to day life. keep it up

    ReplyDelete

Powered by Blogger.