ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಅಸ್ಚೆ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವ್ ಅಮ್ಚೇ ಲ್ಹಾಗಿಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ "ಅಮಿಂ ದಿಸಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್ ತುಮಿಂ ಕರಿನಾಂತ್" ಮ್ಹುಣೊನ್. ಅಶೆಂ ತೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಅಮಿಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್, ಸಹಿ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಚೆ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಂತ್ ತಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ ಅಸಾ ಪೂಣ್ ಅಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ನಾ ವಾ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.


ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಘಾಂಟ್ಯೊ ಅಸಾತ್; ಹೆಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಸುಮಾರ್ 400 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹ್ಯೊ ಘಾಂಟ್ಯೊ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್. ಹಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತೆಂ? ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ವ್ಹರಾಂಕ್, ದೊನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾಂ ವ್ಹರಾಂಕ್, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಾತ್ ಅನಿಂ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವ್ಹರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಂಟ್ಯೊ ವೊಡ್ತಾತ್? ತಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಅಸಾ. ಭಾವಾಡ್ತಿಂ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಅಪೊಂವ್ಕ್, ಬಾವಾಡ್ತಿ ಮೊನ್ಶ್ಯಾನಿಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಘಾಂಟ್ಯಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ಅಪೊವ್ಣೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಅನಿಂ ಮೊರ್ನಾಂಚಿ ಖಬರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಘಾಂಟಿ ಅಸಾತ್.

ಅದಿಂ ಘಾಂಟ್ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾಲಿಂ ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ, ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ ತರೀ ಧರ್ಮ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ, ಘಾಂಟಿ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಶೆನ್ ವಾಜ್ತಾತ್, ಅಮ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ತ್ಯೊ ಅಯ್ಕಾನಾಂತ್. ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಗ್ರಾಸಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವುಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಿಂ ನಾನಾ ತರಚ್ಯೊ ಕಾರಣ್ ದಿವ್ಯೇತ್, ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಅಧುನಿಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಣಾನ ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಮ್ಛ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಯ್ಲಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಅಮಿಂ ಘಾಂಟ್ಯೊ ಸೆಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹುಣ್ಯೇತ್.ಜುದೆವಾಂಚಾ ಕಾಳಾರ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟೀಂ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾಲೆ. ಕೀರ್ತಾನ್ಗಾರ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ, 

"ಸಾಂಜೆರ್, ಸಕಾಳಿ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾಂ, ಅನಿಂ ಸುಸ್ಕರ್ತಾಂ, ಅನಿಂ ತೊ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕಾತಾಲೊ" (ಕೀ: 55:17).

ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸವಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ತಾಣೆಂ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಪ್ರಾಥನ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿಂ ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕೆಲಿ (ದಾನಿಯೆಲ್:6:11).


ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದಾಕ್ಟಿ ಘಾಂಟ್ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಅಲ್ತರ್ ಭುರ್ಗೊ ಕಾಂಪಿಣ್ ಮಾರ್ತಾನಾ, ಉಂಡೊ ಅನಿಂ ಕಾಲ್ಸ್ ಯಾಜಕ್ ವಯ್ರ್ ಉಕೊಲ್ತಾನಾ ತೊ ವೇಳ್ ಅಮಿಂ ಪವಿತ್ರ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಮಾಣ್ತಾಂವ್. ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಶೆನ್ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಪಾವ್ಟ್ ನಾ ತರೀ ಘಾಂಟಿಚೊ ನಾದ್ ಅಯ್ಕತಾನಾ ತೆಂಚ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪಣ್ ಸಾಂಬಳುನ್ ಸೊಮಿಯಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಣ್ಯಾಂ.

ಅಮ್ಕಾಂ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿವ್ಯಾಂ, ತಾಚಿ ಸ್ತುತಿ ಕರ್ಯಾಂ, ಹೆರ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನ್ಯಾಂ ಮ್ಹುಖಾಂತಾರ್ ಬೊರಿ ದೆಕಿ ದಿವ್ಯಾಂ. 

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ. ಕೆಲರಾಯ್.


No comments

Powered by Blogger.