ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೇಕ್, ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ವೀಕ್ ವಿಶೇಯ್: ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚಾ ಅಯ್ತಾರಾ, ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಪಾಪಾ ಪ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮ್ಹುಣ್ತಾ,  "ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಿಣ್ಯೇಕ್, ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಸಾತ್ವೀಕ್ ವಿಶೇಯ್. ಫಕತ್ ದೆವಾ ಅನಿಂ ಮೊನ್ಶ್ಯಾ ಮೊದ್ಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ಬಗರ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾ ಥಂಯ್ ಹುಸ್ಕೊ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾ".ಕಾಕ್ಳುತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೇಣೆಚೆ ಮೂಳ್ ಸಂಗತ್ ಮುಳ್ಳೆಂ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರೊಚೆ ನ್ಹಂಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಏಕ್ ಖರಿ ವಾಟ್ ಜೆಜುಚೆ ಜಿವಾಂಣ್ಪೊಣ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್" ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 23 ವೆರ್ ಕಾಕ್ಳುತಿಚಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ.

ಗರ್ಜೆವಂತ ಥಂಯ್ ಅಮ್ಚೇ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತೆ ದವರುಂಕ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾವಾ-ಭಯ್ಣಿಂ ಥಂಯ್ ಅಮಿಂ ಉದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಾಕ್ಳುತ್ ಜಾಗಯ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಾಸ್ಕಾಂಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಟೆಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್, ಸರ್ವಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅನಿಂ ಅಪ್ಣಾಂಚೆ ಭೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ.

1 comment:

Powered by Blogger.