267. ಏ ಚೆಡ್ವಾ / ಏ ಚೆಡ್ಯಾ..

ವಾರೆಂ ಯೆತಾನಾ ಮಾಳ್ವೊನ್
ದಿಶಾ ತುಜಿ ಘುಂವ್ಡೊವ್ನ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಂಯ್ / ಅಯ್ಲೊಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ....?

ಅವ್ರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ವ್ಹಾಳೊನ್
ಆಡೊ ಮ್ಹುಣ್ ಲೆಕೊನ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲೆಂಯ್ /  ರಾವ್ಲೊಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ...?


ವ್ಹಾತಾಕ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಕರ್ಪೊನ್
ಸಾವ್ಳಿ ಮ್ಹುಣ್ ಚಿಂತೊನ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲೆಂಯ್( ಬಸ್ಲೊಯ್) ಲಿಪೊನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ... ?

ತಂಡಿಯೆಕ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಕಾಂಪೊನ್
ಶಟರ್ ಮ್ಹುಣ್ ಲೆಕುನ್
ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘುಸ್ಲೆಂಯ್ / ಘುಸ್ಲೊಯ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ....?

ತುಜ್ಯಾ ಮ್ಹತ್ಲಾಬಿಪಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್
ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮ್ಹುಜ್ಯಾ ಖೆಳೊನ್
ಅತಾಂ ಕ್ಯೆಂ ಸರ್ ಲಿಪ್ಲ್ಯಾಯ್
ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹುಜೆಂ ಬೆಸಾಂ ಕರೊನ್?


****  ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್. ಅಬುದಾಬಿ.

[ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್,  ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಏಕ್ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ಮಾಂಯ್ ಬಾಸ್, ದಿವೊ, ಕುರೊವ್, ಝೆಲೊ,  ಪೇಸ್ ಬುಕ್ , ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್, ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾದೊ ತರಿ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತಾಚ್ಯೊ ಥೊಡೆ ಕವಿತಾ ಕನ್ನಡ ಬಾಶೆಂತಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 


ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿಂ, ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.]

No comments

Powered by Blogger.