266. ಅದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ ಮೊಗಾ.......

ಪಳೆಲೆಗೊ ತುಕಾ ಹಾಂವೆ ಸಪ್ಣಾನಿಂ
ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಗೊ ಕರುಂಕ್ ತುಕಾ ಮ್ಹಜಿ ರಾಣಿ
ರುಪ್ಣೆಂ ಗೊ ತುಜೆಂ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಗ್ಣಾಣಿ
ಬಗರ್ ಬುಡೊಯ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಮಾಕಾ ದು:ಖಾನಿಂ

ರಾಕ್ಲೊಂ ತುಕಾ ವ್ಹರಾಂ ಗಟ್ಲ್ಯಾನಿಂ
ಪೊನಾಂ ಕೆಲಿಂ ತುಕಾ ಹಜಾರಾನಿಂ
ಅಶೆಲೊಂ ತುಜೆ ಕಡೆ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ
ಬಗರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಮೌನ್ಪಣಿಅಜ್ ಬರೆತಾನಾ ಹೆಂ ಕವನ್ ವಾಳ್ತಾತ್ ದು:ಖಾ ದೊಳ್ಯಾನಿಂ
ಚಿಂತುಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಮೆಳುಲ್ಲೆಂ ತುಂ ಮಾಕಾ ನಶಿಬನಿ
ಕಳಿತ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಮಾಕಾ ತುಂ ಬುಡೆಯ್ತೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದು:ಖಾನಿ
ಮಾಗ್ತಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕಡೆ ದವರುಂಕ್ ತುಕಾ ಸಂತೋಷನಿಂ..

ವಿಶಾಲ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಅಸುಲ್ಲಿ ಕೊರೊಡಾನಿಂ
ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮದೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಜಿ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ
ಕಳಿತ್ ನಾತುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಪ್ತೆಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಲಿಯಾನಿಂ
ಖಂಯ್ಸರ್ ತುಂ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ ಜಿಯೆ ತುಂ ಸುಖಾನಿ..

ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತುಕಾ ದೊಳೆ ಬರೊನ್ ಯೆತಾತ್ ದು:ಖಾನಿ.
ಅಜ್ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಸಾರೊನ್ ಅಸಾ ಎಕ್ಸುರ್ ಪಣಿ
ವರ್ಸಾದಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತುನ್ ಅಸಾ ಸಪ್ಣಾಣಿ
ಅನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಯೆವ್ಚೊನಾ ತುಜಾ ಭೊಂವ್ತೊನಿಂ ...

****** ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ. ಅಬುಧಾಬಿ.


ಸುರೇಶ್ ಸಾಲ್ಡಾನ್, ಆಬುದಾಬಿಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸ್ಚೊ ಗೂಂಡ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯೊ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಕವಿತ್ಯೊ ವಾಟ್ಸಾಪಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಇತರ್ ಅಂತರ್ಜಾಳಿಚ್ಯಾ ಸುವಾತ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಹರ್ಯೇಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ತೊ ಪಾತ್ರ್ ಘೆವ್ನ್ ಅಸಾ. ನಿರಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ ಸುರೇಶ್ ಸಲ್ದಾನಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೋಗ್ ಸದಾಂಚ್ ಬೊರೆಂ ಅಶೆತಾ.Powered by Blogger.