265. ಅವಘಡ್

ಅವಘಡ್ ಫಕತ್
ಮೊರ್ನಾಕ್ ನೀಬ್ ಜಾಲ್ಲೆ

ಹಾಕೀಗತ್...
ಸೈತಾನಚೆ ಜಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆ

ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಸಯ್ತ್
ದುಃಖಿನ್ ಕುಪಂ
ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ

ಆಟ್ ಅತ್ಮೆ
ಸರ್ಗ ಪಯ್ಣ್ನಾಕ್
ವೊಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆ

ಮೊರ್ಣಾ ಮೊದೆಯೀ
ಸೈತಾನಚೆ ರೂಪ್
ವಿಂಣ್ಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ

ಜಾತ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ
ಝುಜಾನ್
ಹಾಂಗಾಯ್ ಘಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆ

ನೇಣ್ತೇ ಅತ್ಮೆ
ಪಾವ್ಸ ರುಪಾರ್
ದುಃಖಿನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.


ಕುಂದಪುರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ಅವ್ಘಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಜ್ ಏಕ್ ಮಹಿನೊ ಸಂಪ್ಲೊ.ತ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಸನ್ ಹೆಂ ಕವನ್ ಅರ್ಪಿತಾ.

✍🏻 ಸ್ಟೀಫನ್ ಡಿ'ಸಿಲ್ವ ,ಮುಲ್ಕಿ, ದುಬೈ

No comments

Powered by Blogger.