264.ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗೊ ಅನಿಂ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೊ ಬರೊ ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ವಾಯ್ಟ್ ಅಸಾ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್; ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್ತಿ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಳ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ. ಹಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಫೇಸ್-ಬೂಕ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಅನಿಂ ಖಂಚೆಯ್.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಅಮಿಂ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಥೊಡಿ ಪೊಸ್ಟಿಂಗ್ಸಾ ಪಳಯ್ತಾಂವ್, ವಾಚ್ತಾಂವ್, ಸತ್ ರುಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಅಮಿಂ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಶೇರ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ವಾ ವಾಟ್ಸಪಾರ್ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ತಾಂವ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆ ನ್ಹಂಯ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಅಸ್ಚಿ ಖಬ್ರೆ ಜಾಳಿ ಜಾಗೆ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಖಬರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಖಾತ್ರಿ ನಾ. ಜಾಯ್ತೆ ಕಡೆನ್ ರಾಜಕೀಯಾ ಜಾಲಾಂ.

ಖಂಚೆಯ್ ಎಕ್ ಪೊಸ್ಟಿಂಗ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ತಕ್ಶಣ ಜರ್ ತುಂ ಶೇರ್, ಲೈಕ್ ವಾ ಪೊರ್ವಾರ್ಡ್ ಕರ್ತಾಯ್ ತರ್ ತಾಚೆ ಮೂಳ್ ಘಡಿತಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಅಸಾ, ಬರೊ ಸಾಂಬಳ್ ಅಸಾ ಅಶೆಂ ಬರ್ಯಾ ಕಂಪೆನೆಚೆ ನಾಂವ್ ಯೀ ಅಸ್ತಾ, ಪೂಣ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂ ಅರ್ಜಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಕರ್ತಾನಾ ಖಂಚಾ ಖಂಚಾ ವೆಬ್ಬ್-ಸೈಟಿಕ್ ವೆತಾಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿ ವೆಬ್ಬ್ ಸೈಟ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ವರಿಜಿನಲ್ ವೆಬ್ಬ್ ಸೈಟಿ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಮಾ ವಿಶಿಂ ಸೊಧ್ನಾ ಕರ್ತಾನಾ ಭಯೊಕ್ಪದನ್ ಪ್ರಭಾವಾ ವಿಶಿ ತಿಕ್ಕೆ ಗಮನ್ ದವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾ ಅನಿಂ ವಳಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಸಮ್ಜ್ಯಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಸ್ತು ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತಾ.

No comments

Powered by Blogger.