118. ಅಶಾ...! ಅಶಾ...!ಅಶಾ...!!!

ಹಾ೦ವ್ ಬೊನಾ, ದೊಗಾ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೊ ಬಾಪಯ್. ಚೆಡು೦ ತಿಸ್ರೆ೦ತ್ ತರ್ ಚೆಡೊ ಪಾ೦ಚ್ವೆ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ ಬಾಯ್ಲ್ ಹೆಲೆನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಘರ್ ಭೋವ್ ಬೊರ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ. ವ್ರತ್ತೆ೦ತ್ ಹಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಪೈ೦ಟರ್. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಅಸಾ ತರ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ಮನ್ ಅಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪೈ೦ಟರಾಕ್ ಕಾಮಾ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾ೦ವ್ಚೊ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಗೊಪಾಲಾ ಅಣ್ಣಾಚ್ಚ್ ಅಮ್ಕಾ೦ ಸದಾಂಯ್ ಕಾಮ್ ದಿವೊಯ್ತಾ. ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಸಾಡೆ-ತಿನ್ಶಿ೦ ಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ಶಿ೦ ರೂಪಯ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಕಿತ್ಲೆ೦ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಘರಾ ಪಾವ್ತನಾ, ಚಾರ್ಶಿ೦ ರೂಪ್ಯಾ೦ತ್ ಶೆ೦ಬರ್ ಯಾ ದೆಡ್ಶೆ೦ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಿತ್ ಉರಾನಾ೦ತ್. ದೀಸ್ ಬರ್ ಗಳುಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ನೆ೦, ಪುರಾಸಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ತಾಚ್ಚ್. ತಶೆ೦ ಪುರಾಸಣ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಜಿವಾಕ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಗರಮ್ ಘಾಲಿಜಯ್ ಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಾ. ವ್ಹಯ್ ಸಮಾ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್, ಗರಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೊರೊ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ಸವಯ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ಚ್ಚ್ ನಾಕಾಮೂ? ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಉರೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ೦ಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಘೆಯಾ.

ಜಾಲ್ಯಾರಿ!!! ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ-ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ತೊ೦ದ್ರೆ ನಾ೦ತ್. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಘರಾ೦ತ್ ಗಲಾಟೊ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಹಾ೦ವ್ ನ೦ಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಉರುಲ್ಲೆ ತೆ ಶೆ೦ಬೊರ್-ದೆಡ್ಶೆ೦ ರೂಪೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಘರ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ. ತಶೆ೦ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತ್ಲಾ೦ತ್ ಯಿ ಧಾ-ಬಾರಾ ಮಾಡ್ ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಕೆ೦ಳ್ಬೆ ಅಸಾತ್. ವಾಲ್ಚಿ-ಬಾಜಿ, ರಾ೦ದ್ವಯ್, ಪಪಾಯೊ ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ವಿಕುನ್ ಕಶೆ೦ ತರಿ ಘರ್ಚೊ ಬಜೆಟ್ ಬರೊ ಕರ್ನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ನ್ ವರು೦ಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಯಜ್ಮಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ.

ಆನಿ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ? ಪಪ್ಪಾಚೊ ಮೋಗ್ ನೆ೦. ತಾಕಾ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣೆ೦ ಕರಿನಾ೦. ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ ಖಾತಿರ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್ ರುಸ್ಚೆ೦ ತಸ್ಲೆ ಖಾಣ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ವೆತಾ೦. ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮಾಸ್ಲಿ ವರು೦ಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾ. ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ೦ಚ್ಚ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಸ್ಲಿ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಗೆಟಿಕಡೆನ್೦ಚ್ಚ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ತಾ. ತಶೆ೦ ಮಾಸ್ಲೆಚಿ ತೈಲಿ ತಾಚೆ ಕಡೆನ್ ದೀವ್ನ್, ಘರಾಬಿತರ್ ಯೆತಾನಾ ಮಕಾಚ್ಚ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ೦ ದೊಗಾಯಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ಪಪ್ಪಾ ಅಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಯೆವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ತಾತ್. ಹಾತಾ೦ತ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ಖಾಣ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ದೀವ್ನ್ ತಾ೦ಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆವ್ನ್, ಗಾಲಾ೦ಕ್ ಏಕೆಕ್ ಉಮೊ ದೀವ್ನ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಖಾಣ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸವ್ನ್ ಇಲ್ಲೆ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಮೆಳ್ಚೊ ಸ೦ತೋಸ್ ಇತ್ಲೊ-ತಿತ್ಲೊ ನೈ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿ೦ ತಾ೦ಚೆ೦ ಮನೆಕೆಲಸ ಕರು೦ಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾತ್.

ಥ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಲಿ ಸುಟಿ ಕರು೦ಕ್ ಬಸ್ ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್, ಹಾ೦ವ್ ಕೆದಾಳಾ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚೆಲಾಗಿ೦ ಬಸವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾ೦ಗಿ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ಅಸ್ತಾ. ಥೈ೦ಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಉ೦ಬೊಳ್ಚ್ಯಾ ಪತ್ರಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ಮಾಸ್ಲಿ ಸುಟಿ ಕರ್ನ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಸುಖ್-ದುಖ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಿತರ್ ವೆತಾ೦ವ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ವೊಸೊನ್, ಉಣ್ ಉಣ್ ಉದ್ಕಾ೦ತ್ ನಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಯಜ್ಮಾನಿಚಿ ಮಾಸ್ಲಿ ಕಡಿಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾತಾ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ನಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಅನಿ೦ ಅಮಿ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅಮೊರಿ ತೇರ್ಸ್ ಮುಣೊನ್, ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ನಿದೊ೦ವ್ಕ್ ವೆಚೆ೦. ಹೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ೦ ಯೆದೊಳ್ ಚ್ಚ್ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್ ಮೂ, ಹಾ೦ವ್ ಏಕ್ ಪಾಡ್ ಘೊವ್ ಯಾ ಪಾಡ್ ಬಾಪಯ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಮ್ಹುಣ್...?
ಜಾಲ್ಯಾರೀ....!!!
ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಅಶಾ ಅಸಾ.

ಅಶಾ?...ವಯ್ ಅಶಾ!! ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ. ಕಾಲಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ನ್ಹ೦ಯ್ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಅಶಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಬುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಏಕ್ ಊ೦ಚ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮುಳ್ಳಿ ಅಶಾ. ಏಕ್ ಒಡ್ಲೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದಿಜೆ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಅಶಾ. ಏಕ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಜಯ್ ಮ್ಹುಳ್ಳಿ ಅಶಾ. ಅನಿ೦ ತ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಹಾವೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಸ೦ಗಿ ಬೊವಾಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಶಾ. ಅಶಾ ಅಶಾ ಅಶಾ...ವ್ಹಯ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಶಾ. ಅನಿ ಹ್ಯಾ ಅಶೆಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ರಾತೊ೦ರಾತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತಾ೦. ತಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ಪಿಶೆ೦ ಮ್ಹಕಾ ಅಸಾ. ಸೊರ್ಯಾಕ್ ಪುಣಿ೦ ಹಾ೦ವ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡ್ನಾ ತರಿ, ಲೊಟ್ರೆ ಖಾತಿರ್ ಸುಮಾರಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚಿತಾ೦. ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡು೦ಕ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಭಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾ ಕಡೆನ್ ಪಯ್ಶೆ ರೀಣ್ ಕಾಡ್ ಲ್ಲೆಯಿ ಅಸಾತ್. ತಾ೦ಚೆ ಲಾಗಿ೦ ರೀಣ್ ಘೆತ್ ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆಚ್ಚ್ ಅತಾ೦ ಹಜಾರಾ೦ ವಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ೦ ಕಾಮ್ ಇಲ್ಲೆ೦ ಉಣೆ೦ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಯಿ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾ೦ಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾಚ್ಚ್ ಬಸ್ಲಾ೦.

ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦... ಪೊರ್ ಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ರಾಜಾಣ್ಣಾಕ್ ಧಾ ಲಾಕಾ೦ಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦. ತಸೊ ರಾಜಾಣ್ಣಾ ಮನಿಸ್ ಬರೊ. ಗರ್ಜೆವ೦ತಾ೦ಕ್ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಡ್ಚೆ ತಸ್ಲೊ. ಕೊಣಿಯಿ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳೊ ಕೊಣಿ ತಾಚಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಯೆತಿತ್ ತರ್ ಪಯ್ಶೆ ಸಯ್ತ್ ಕಾಣ್ಗೆನಾತುಲ್ಲೊ. ಸತ್ತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆಬರಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ಚೆ೦ ಪಿಶೆಯಿ೦ ನಾತುಲ್ಲೆ೦. ಕಿತೆ೦ಗಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಿಕ್ಷಾ ಸ್ಟೆ೦ಡಾ೦ತ್ ರಾವೊನ್ ಅಸ್ತಾನಾ, ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಚೆರ್ಕೊ ಬುರ್ಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೆ೦ಡಾ೦ತ್ ಲೊಟ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಕ೦ಯ್, ಚೆರ್ಕ್ಯಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸೊನ್ ರಾಜಾಣ್ಣಾನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾ೦ಚಿ ಏಕ್ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಣ್ಗೆಲಿ ಕ೦ಯ್. ಹ್ಯಾ ಮುನ್ಶಾಚೆ೦ ಅಧ್ರಷ್ಟ ಪಳೆ, ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಲೊಟ್ರೆಕ್ ಇನಾಮ್ ಮೆಳಾಜೆಗಿ? ತೆಯಿ೦ ಧಾ ಲಾಕಾ೦ಚೆ೦!!!. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಣೆ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಧುವೆಕ್ ಮುಖಾರ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆ ಮ್ಹುಣ್ ಬೆ೦ಕಾ೦ತ್ ಘಾಲ್ಯಾತ್ ಕ೦ಯ್. ಹೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಅಯ್ಕೊನ್ ಸದಾ೦ಯ್ ಲೊಟ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ವಿಬಾಡ್ಚಾ ಮ್ಹಕಾ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಾಗಿ? ಹಾವೆ೦ ರಾಜಾಣ್ಣಾ ಕಡೆನ್ ವಿಸಾರ್ನ್ ಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ಲೆ೦, "ಖ೦ಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ರಾಜಾಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್." ಬೊವ್ ಸತ್ತಿ ಮನಿಸ್, ಘಡ್ ಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್ ಅಸಾ ತಶಿ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆ೦ಚ್ಚ್ ಲಾಟ್ರಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊ೦ವ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊವ್ನಾ.

ಹೊ ಹೊ ಅಶೆ೦ಗಿ? ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕರ್ನಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡ್ತಾಲೊ೦ ಹಾ೦ವ್, ಆಜ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡ್ತಲೊ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಮನಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦. ಬಾಯ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಒಕ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊನ್ ಲೊಟ್ರಿ ಏಜ೦ಟಾಲಾಗಿ೦ ಗೆಲೊ೦. ವೀಸ್ ರುಪಿಯಾ೦ಚಿ, ಪನ್ನಾಚ್ ಲಾಕ್ ರುಪಯ್ ಬ೦ಪರ್ ಇನಾಮಾಚಿ ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ೦. ರಾಜಾಣ್ಣಾಕ್ ಅದ್ರಷ್ಟ್ ಅಸಾ ತರ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ೦? ಮ್ಹಜೆ೦ ಅದ್ರಷ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯ್ ಲೊಟ್ರಿ೦ತ್ ತ್ತ್ ಅಸಾ ತರ್? ಅಶಿ೦ ನಾನಾ ತರಾಚಿ೦ ಖುಷಾಲ್ಬರಿತ್ ಸವಾಲಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ೦. ಲೊಟ್ರಿ ಮ್ಹಕಾ ಉಟಾತ್ ಗಿ? ಮ್ಹಜಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಅಶಾ ಸುಪಳ್ ಜಾಯ್ತ್ ಗಿ? ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ಪಾ ಸಾಗೊರಾ೦ತ್ ಅಸುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ, ಭೋವ್ ಸ೦ತೊಸಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳ್ಳಿಚ್ಚ್...

ವ್ಹಯ್... ಮ್ಹಜೆ೦ ಅದ್ರಷ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಕೇರಳಾ ರಾಜ್ಯ್ ಲೊಟ್ರೆ೦ತುತ್ತ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಾ ಖಬ್ರೆ-ಪತ್ರಾ೦ತ್, ಹಾಂವೆ ಕಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಟ್ರೆಕ್ ಬ೦ಪರ್ ಇನಾಮ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಲಾಖ್ ಲಾಬ್ ಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಅಯಿಲ್ಲಿ. ಹಾ೦ವ್ ಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ದಿಸಾಕ್ ರಾಕೊವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೊ೦ ನ್ಹ೦ಯ್ಗಿ? ಖಬರ್ ವಾಚುನ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಏಜೆ೦ಟಾಲಾಗಿ೦ ಗೆಲೊ೦. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿ೦ ತಾ೦ಕಾ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಾ೦ಕಾಯಿ೦ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣಿ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತಸ್ವಿರೆ ಸಮೇತ್ ಪೆಪರಾರ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಕೆಲೆ೦. ಮ್ಹಜೊ ಫೊಟೊ ಪೆಪರಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೋವ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ೦, ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹಜೊ ಪೊಟೊ ಪೆಪರಾರ್ ಯೆ೦ವ್ಚೊ ನೆ!!!

ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪುರಾ ಕಾಡ್ನ್ ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಪೈ೦ತಿಸ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತಿ೦ ಮೆಳ್ಳೆ. ಹಾ೦ತುನ್ ಪ೦ದ್ರಾ ಲಾಖಾಚೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಕೆಲೊ. ಅನಿ ಹಾಂವೆ ಕಾಮ್ ಕರು೦ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲಾ ಕಡೆನ್ನ್೦ಚ್ಚ್ ಘರ್ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಘರ್ ಬಾ೦ದ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ಮ್ಹಕಾ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾ೦ಕಾಯಿ ಮೊಸೊರ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾರ್ ಚ್ಚ್ ಉಗ್ತೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಮೊಸ್ರಾನ್ ಮ್ಹುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ, 'ತು೦ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಬೊನಾ, ಅದ್ರಷ್ಟವ೦ತ್ ಮ್ಹನಿಸ್. ಅನಿ೦ ತುಕಾ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦'. ತವಳ್ ಹಾವೆ೦ಯಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, "ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆ೦ ಸಾಯ್ಬಾ, ಅನಿ೦ ಇಲ್ಲೆ೦ ಆರಾಮ್ ಕರಿಜೆ. ಬೊಂವೊ೦ಕ್ ಎಕ್ ಕಾರ್ ಕಾಣ್ಗೆಜೆ. ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ತುಮಿ೦ಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾರಾರ್ ಬೊ೦ವೊ೦ಕ್ ಯೆಯಾ ಜಾಯ್ತೆ." ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಾಣ್ಗೆಯಾ ತು೦ಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹುಣ್, ಲೊಟ್ರೆ ಖಾತಿರ್ ತಾ೦ಚಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ರುಪ್ಯಾಚೆ೦ ರೀಣ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ದಿಲೆ.

ಘರ್ ಬಾ೦ದುನ್ ಒಕಲ್ ಜಾಲೆ೦, ಬಾರಿ ಗಡ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦. ಪಾ೦ಚ್ ಲಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಯಿ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ಹಾಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ಬಾಸ್ಕರಾಕ್ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾಕ್ ಕಾರಾರ್ ಬೊ೦ವ್ಡೆಕ್ ವೆಲೆ೦. ದೀಸ್-ಬೊರ್ ಬೊಂವ್ಲ್ಯಾ೦ವ್, ವೊಡ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾನಿ೦ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲೆ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಫಿರ್ಗಿ೦ ಸೊರೊ ಮಾರ್ನ್ ಮೊಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕೆಲೆ೦. ದೀಸ್-ಬೊರ್ ಗಾ೦ವ್ ಬೊಂವೊನ್ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತಾನಾ, ವಾಟೆರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಡ್ರೈವರ್ ಸಿಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಯ್ ತಾ೦ಚೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಮೆಳಯ್ಲೊ. ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಚಿಂತುಲ್ಲೆ೦ ಬಾಯ್ಲೆ-ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಸ೦ತೊಸ್ ದಿತೊಲೊ೦ ಅನಿ೦ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲಿ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾ೦ಚಿ ಪರ್ವಾ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೊಸ್ತ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಚೆಡ್ವಾ೦ ಮುಖಾರ್ ಗತ್ತ್ ದಾಕೊ೦ವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್, ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೊಡು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಹಾಂವೆ ಜಿಣ್ಯೆ೦ತ್ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಚೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಅಮ್ಚೆ೦ ಕಾರ್ ಏಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಖಾ೦ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲೆ೦.

ವ್ಹಯ್... ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾಚೆ ಎಕ್ಸಿಡೆ೦ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಪುನ್ಯಾನ್ ದಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡ್ ಲ್ಲೊ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಮಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಬಾಸ್ಕರಾಕ್ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾಕ್ ಭಾರಿ ಮಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ವೆಚಿ೦ ಕೊಲೆಜಿಚಿ೦ ಚೆಡ್ವಾ೦ ತಶೆ೦ಚ್ ಹೆರ್ ಲೋಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಾ ಬೊ೦ವ್ತೊಣಿ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಕಾ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಾ೦ವ್ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ೦ ಅನಿ೦ ಬಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚೊನ್ ತಾ೦ಕಾ ಅಪೊ೦ವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦. ಬಾಸ್ಕರಾ-ರ೦ಗಾ...ಬಾಸ್ಕರಾ-ರ೦ಗಾ...ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ತುಮ್ಕಾ೦? ತುಮಿ೦ ಸಮಾ ಅಸಾತ್ ಮೂ?

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್...

ವಯ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್...ಏಕ್ ತಾಳೊ ಅಯ್ಕಾಲೊ.

ತೊ ತಾಳೊ ಮ್ಹಜಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ... ತೆ೦ ಮ್ಹುಣೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦, ಬಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾ ದೊಗಿ ಸಮಾ ಅಸಾತ್. ಪಳೆ ತೆ ಯೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಅಪಯ್ತಾತ್. ವ್ಹಯ್, ತುಮಿ೦ ಸಮಾ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾತ್...ಹಾ೦ವ್ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦-ಸಾಗೊರಾ೦ತ್ ಬುಡುಲ್ಲೊ೦. ಲೊಟ್ರಿ ಕಾಡ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ, ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಿಶಿ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ವೆಗ್ಗಿ೦ಚ್ ನೀದ್ ಲಾಗ್ ಲ್ಲಿ. ಅನಿ೦ ಹ್ಯಾ ಸುಕಾಳ್ ನಿದೆ೦ತ್ ಹೆ೦ ಬಿರಾ೦ಕುಖ್ ಸ್ವಪಾಣ್ ಪಡ್ ಲ್ಲೆ೦. ಹೆಣೆ೦ ಬಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾ ಹಾಂವ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ದೀಸ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆನಾತ್ಲೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್, ತಾಣಿ೦ ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ವಸೂಲ್ ಕರು೦ಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ. ಉಟೊನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಸರ್ಸರಿ ಗಾಳಿಯೊ ಯೆಟುನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಯ್ರ್ ಹಾತ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಅಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳಯ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೆ ಕ೦ಯ್ ಅಯ್ಕಾತಾತ್? ತವಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚೊ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟುಲ್ಲೊ ರಾಜಣ್ಣಾ. ಬಾಸ್ಕರಾ ಅನಿ೦ ರ೦ಗಾಕ್ ತಾ೦ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್, ತಾ೦ಕಾ೦ ಸಮಧಾನ್ ಕರ್ನ್ ದಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಕಾ ಸಮ್ಜ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. "ಅಳೆ ಬೊನಾ, ಚಡಿತ್ ಅಶಾ ಮೊನ್ಶಾಚೆ೦ ಸುಖ್-ಸ೦ತೊಸ್ ನಾಸ್ ಕರು೦ಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಜಾತಾ. ತುಕಾ ದೆವಾನ್ ಇತ್ಲೆ೦ ಬರೆ೦ ಕುಟಮ್ ದಿಲಾ೦ ಅಸ್ತಾ೦, ತು೦ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಸ೦ತೋಸ್ ಪಾವೊ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕ್. ತುಂವೆ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಲಾಟ್ರೆಕ್ ಚ್ಚ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರೈಯ್ಲೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಜ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅಸ್ತೆ. ದೆವಾ ಕಡೆನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬೊರಿ ಬೊಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್. ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಜೊಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾನಿ೦  ಮೆಳ್ಚೆ೦ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ಆಡ್ ರಿತಿರ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ನಾ. ತುಕಾ ಬರೆ೦ ಮಾಗ್ತಾ೦" ಮ್ಹುಣ್ ತಾಚಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಸಮ್ಜಣೆಚಾ ಉತ್ರಾನಿ೦ ಮ್ಹಕಾಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಲಜೆರ್ ಘಾಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಚಾ ಅಶೆಕ್ ಲಾಗೊವ್ನ್, ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ತ್ ಉಟುಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಟ್ರೆ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಹಾ೦ವ್, ನೀಜ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ ಲ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತೊ೦?  ಹೆ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅ೦ಗಾರ್ ಘಾಮ್ ಸುಟೊ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಸರ್ಶಿನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಅರಾವ್ನ್ ದರ್ನ್ ಅನಿ೦ ಮುಕಾರ್ ಚಡಿತ್ ಅಶೆಕ್ ಲಬ್ದ೦ವ್ಚೊ ನಾ ಮುಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲಿ.


**ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.