117. ಆಂಬೊ..ಆಂಬೆ...Mango...!

ಆಂಬ್ಯಾ ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಫಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ National Fruit of India ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. "ಮ್ಯಾಂಗಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ " ಆಂಬ್ಯಾಂಚೆ ವೈಜ್ಣಾನೀಕ್ ನಾಂವ್. ಆಲ್ಪೊನ್ಸೊ,ಬಾದಾಮ್, ಬೆಂಗನಪಲ್ಲಿ, ಕೇಸರ್,ಮಲ್ಲಿಕಾ, ರಸಪೂರಿ, ನೆಕ್ಕರೆ, ತೋತಾ ಪುರಿ, ನೀಲಂ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಂವಾಚೆ ಆಂಬೆ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಡ್ ಆಂಬ್ಯಾ ಬೆಳೆಂ ಕರ್ಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಚಡಾವತ್ ಉಷ್ಣ್ ಪ್ರದೆಶಾಂತ್ ವಾಡ್ಚೊ ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ತಿನ್ಶಿ ವರ್ಸಾಂ ವಾಂಚೊನ್ ಫಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ.ಮ್ಯಾಂಗೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಮಳಯಾಳಂ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ ' ಮಂಗ 'ವ ತಮಿಳ್ ಭಾಸೆಚ್ಯಾ 'ಮಾಂಗೈ' ಮುಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಆಂಬ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೂಸ್,ಕೇಕ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಚೆಟ್ಣಿ, ಜಾಮ್, ಯೊಗಾರ್ಟ್, ಗೊಡ್ಚೊ-ಆಮ್ಚೊ ಸಾಸ್ ಕರ್ತಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಆದಿಂ ತರ್ನಿ/ಜೂಣ್ ತೊರಾಂ ಉಕಡ್ನ್ ಕೊಳಾಕ್ (ಮೀಟಾ ಉದ್ಕಾಕ್) ಘಾಲ್ನ್ ಪಾವ್ಸಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರುಂಕ್, ಪೆಜೆ ವಟ್ಟುಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ವಪಾರ್ತಾಲೆ.

100 (100 gram) ಗ್ರಾಮ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್(ripe Mango) ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಷಕಾಂಶ್ :-
ಕ್ಯಾಲೊರಿ (calorie) 65 kilo calori, ೬೫ ಕಿಲೊ ಕ್ಯಾಲರಿ.
ಕಾರ್ಬೊಹೈಡ್ರೆಟ್ 17.0 gram(ಗ್ರಾಂ)
ಪ್ರೊಟೀನ್ 0.51 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಫ್ಯಾಟ್ 0.27 gram (ಗ್ರಾಂ)
ಸಕರ್(ಶುಗರ್) 14.8 ಗ್ರಾಂ.
ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ 1.8 gram (ಗ್ರಾಂ) (fibre , ನಾರ್)
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 10 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ಫೊಸ್ಪರಸ್ 11 mg (ಮಿ. ಗ್ರಾಂ)
ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್) 0.13 mg (ಮಿ.ಗ್ರಾಂ)
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಸಿಯಂ 9 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಪೊಟಸಿಯಂ 156 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಜಿಂಕ್ (zinc) 0.04 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಬೀಟಾ ಕೆರೊಟಿನ್ 445 ಮ್ಯು. ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಎ ಇಕ್ವಿವಾಲೆಂಟ್ 38 mu. g.
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ (Vit.c) 27.7 mg(ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.)
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ1 0.058 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ2 0.057 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ3 0.584 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ5 0.160 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ6 0.134 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ9 14 ಮ್ಯು.ಗ್ರಾಂ.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ 1.12 mg
ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ 4.2 mg
ಸೊಡಿಯಂ 2 mg
ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ 0.027 mg
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಸಿಯಂ 9 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಪೊಟಸಿಯಂ 156 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.
ಜಿಂಕ್ (zinc) 0.04 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.
ಕಾಪರ್ (copper), 0.110 mg
17 ಅಮಿನೊ ಆಸಿಡ್ಸ್, ಫೈಟೊನುಟ್ರಿಯಂಟ್ಸ್ , ಓಮೇಗ 3 & 6 ದಕ್ಟ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ.
(ಆಧಾರ್ : ಅಂತರ್ ಜಾಳ್ ಆನಿ ವಿವೀಧ್ ಬೂಕಾಂ ಮುಳಾಂ).
ತೊರಾಂಚೊ ಉಪ್ಯೋಗ್ :- 
- ಗರ್ಮೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೊರ್ ಮೀಟಾ ವಟ್ಟುಕ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ಸುರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಿರ್ಣಾಂ , ಹುನೊನಿ ವಾರ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಾ ಪಾಡ್ ಪರಿಣಾಮ್, ತಾಪಾಘಾತ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತಾನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ತಾ, ಚಡ್ತೀಕ್ ಘಾಮಾನ್ ಆಂಗಾಚೆ ಮೀಟ್ ವೆಚೆಂ ಭರುನ್ ದಿತಾ.
- ಪಾಚ್ವೆಂ ತೊರ್ ಮೊಂವ್ ಆನಿ ಮಿರ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಡೆ,ಪೈಲ್ಸ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಸಕಳಿಂಚಿ ವೋಂಕ್, ಅಜೀರ್ಣ್ ಆನಿ ಆಗ್ನೆಚಿ ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಹಳ್ದುವೊ ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟೀಕ್ ಬಳ್ ದೀತಾ.
- ತೊರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅತ್ಯದೀಕ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಗ್ತಾ ನಾಳಾಚಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಚಡಯ್ತಾ ಆನಿ ರಗ್ತಾ ಕಣ್ ಚಡೊಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ.
-ತರ್ನೆ ಪಾಚ್ವೆಂ ತೊರ್ ಕಾಲೆರಾ, (ವೋಂಕ್ ಉದ್ಕಡೆ), ರಗ್ತಾಹೀನ್ ಸಮಸ್ಯೆ, ಟಿ.ಬಿ. ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ.
- ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಮ್ಸಣೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಪಾರ್ತಾತ್.
ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ:-
- ರಾತಿಂ ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾತುಲ್ಯಾಂಕ್ ದೀಸ್ಟ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ
- ಶೆಳ್, ಕೊಂಕ್ಲಿ, ಸೈನಸ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ತಾ
- ಮೊಟೆ ಜಾಂವ್ಕ್, ಜಡಾಯ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ ಆನಿ ದೂದ್ ದಿಸಾಕ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ ಲೇಖಾರ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಹಿನೆ ಘೆಜಾಯ್.
- ಕುಡಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆನಿ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೇಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ತರ್ನಟ್ ಪಣ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ, ಕಾತಿಚಾ ಆನಿ ತಕ್ಲೆಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಆಂಬೊ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊಟಾ-ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಿಯೆಚೆಂ,ಪ್ರಾಸ್ಟ್ರೇಟ್, ರಗ್ತಾಚೆಂ, ಆನಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಡಾಯ್ತಾ.
- ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಪಿಡಾ ಝುಝ್ಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡಾಯ್ತಾ.
- ಪಿಕೆಂ ಆಂಬೆ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ತಾತ್.
- ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕಾಚೆ ತರ್ನೆ ಕೊಲೆ ಡಯಬಿಟಿಸ್ ಪಿಡಾ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಆಂಬ್ಯಾ ಪಾರ್ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಸುಕವ್ನ್, ಪಿಟೊ ಕರ್ನ್ ಮೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಡೆ ರಾವೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ್ತಾ,
- ಆಂಬ್ಯಾ ರುಕಾಚಿ ಜಿವಿ ಸಲ್ ಜೂಸ್ ಚಡ್ತೀಕ್ ರಗ್ತಾ ಸ್ರಾವ್ ಅಡಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾ ದೂಕಿಕ್ ಗೂಣ್ ಕರುಂಕ್ ವಪರ್ತಾತ್.
- ಆಂಬ್ಯಾ ದೀಕ್ ಸರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಚ್ಚು ಚಾಬುಲ್ಲಿ ದೂಕ್ ಆನಿ ವಡ್ಲೆ ಮೊವಾ ಮೂಸ್, ಕಂಚಿಗಾರ್ ಚಾಬುಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿ ದೂಕ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ.
- ಆಂಬ್ಯಾ ರೂಕ್ ಮೊಪಾಕ್ , ಜನೆಲಾಂ , ಖಾಟಿ ಕರುಂಕ್ ಉಪ್ಕರ್ತಾ.
ರೆಸಿಪಿ- ಆಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಲಾದ್ :-
======================
ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು:
ದೋನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಪಿಕೆ ಆಂಬೆ
ಏಕ್ ತೊವ್ಶೆಂ
ತೀನ್-ಚಾರ್ ಟೊಮೆಟೊ
ದೋನ್ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸೊಸ್,
ಕಾಲ್ದೆಂ ಚಾ ಕುಲೆರ್ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ
ಏಕ್ ಚಿಮ್ಟಿಭರ್ ಸಾಕರ್ ಆನಿ ರುಚೀಕ್ ಮೀಟ್.
ಚಾಲ್ ಕಾಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ದವರ್. ಟೊಮಟೊ ಕಾತರ್ನ್ ಏಕಾ ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಭರ್ಸಿ. ತೊವ್ಶೆಂ ದೋನ್ ಭಾಗ್ ಕರ್ನ್, ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಕೊಚೊರ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕರ್ನ್ ಆಂಬ್ಯಾಂ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಂಕ್/ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಕ್ ಭರ್ಸಿ. ತಾಕಾ ಮಿರಿಯಾ ಪಿಟೊ, ಸಾಕರ್, ಸೊಸ್,ರುಚಿಕ್ ಮೀಟ್ ಗಾಲ್ನ್ ಹಳ್ವಾಯೇನ್ ಭರ್ಸಿ. ಸಲಾದ್ ತಯಾರ್.
ಮ್ಯಾಂಗೊ ಜೂಸ್
===========
ದೋನ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಆಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಗಿರೊಪ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ತೀನ್ ಚಾ ಕುಲೆರಾಂ ಸಾಕರ್ , ದೂದ್ ಭರ್ಸಿ ಆನಿ ಮಿಕ್ಸೆಂತ್ ದೋನ್ ಮಿನುಟಾಂ ಚಾಳ್ ವ ಮಿಸ್ಲಾಯ್. ಬರ್ಫಾ ಕುಡ್ಕೆ ಭರ್ಸುನ್ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ವೊತುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದೀ.

ಸಲಾದ್ ಕರ್ನ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಜೂಸ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಬ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸತ್ವ್ ನಸ್ಟ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.
ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

**ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್:

No comments

Powered by Blogger.