116. ಜೆಜು ಜಿವಿತಾಕ್ ಮಹತ್ವ ದಿತಾ.

ಹರೆಕಾ ದಿಸಾ ಮುನಿಸ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಮುಕಾರ್ ಸಾರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ.ಜೀವನ್ ನಾನಾಂ ಥರಾನ್ ಜಿಯೆವ್ಯೆತಾ.
ಜಿವನಾಂಚೊ ಪೊಯ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬ್ತಾ.
ಆವೊಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಜತನ್ ಕರುಂಕ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾತ್.
ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್, "ಮಾಕಾಂ ಲಾಬಾನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಹಾಂವ್ ಮುಜಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೊದಗ್ಸುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾಂ.”
ಭುರ್ಗ್ಯಾಬಾಳಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವೊಯ್ ಬಾಪೊಯ್ ಕಿತ್ಲೆ ಸಾಕ್ರಿಫಿಸ್ ಕರಿನಾಂತ್?
ಇತ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೀ ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆತಾಂಚಿ ಕುಟ್ಮಾ ತ್ರಪ್ತ್ ನಾಂತ್.
ಆನಿಕೀ ಮುಕಾರ್ ವೊಸ್ಯಾಂ ಮುಳೊ ಮನೊಭಾವ್ ಹರೆಕ್ಲ್ಯಾಚಾ ಮೊತಿಂತ್ ರಿಗೊನ್ ಗೆಲಾ.
ಮುಜೊ ಹೊ ನಿಯಾಳ್ ವಾಚುನ್ ಥೊಡೆ ಮೊನಾಂತ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆಸಾತ್, ಹ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಕಿತೆಂ ಗೊತ್ತಾಸಾ?

ತೊ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ.
ಪೊಯ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ.
ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಚ್ ಘರಾ ರಾವ್ತೆಲಿಂ.
ಆತಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.
ಎಕ್ ಯಾ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿಂ ಆವೊಯ್ ಬಾಪೊಯ್, ದೊಗೀ ಕಾಮಾಂಕ್ ವೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಿರಿದರಾಚಾ ಹಾತಾಂತ್.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ತಾ, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಮಾಂವಾ ಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಲೆಗೊನ್ ಭುರ್ಗಾಂಕ್ ನಾಂ.
ಆತಾಂ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸಾ.
ನಾಂ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಮೊಗ್ ಆನಿಂ ಮಾಯ್ಪಾಸ್, ಸಮಾದಾನ್ ಆನಿಂ ಸುಖ್.
ಆಮ್ಚಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಳೊಂಕ್ ಆಮಿಂ ಒಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಹೊಮ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಬುಕಾಂತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಚೆಂ ಪೊಯ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ದೆವಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದೆಕಿ ಭರಿತ್ ಗೂಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ.
ದೆವಾನ್ ಮುನ್ಶಾಕ್ ಬೊರ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾ ಖಾತಿರ್ ರಚ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಪಾತ್ಕಾನ್ ಮುನ್ಶಾನ್ ಹೆಂ ಕಾರಾಣ್ ವಿಬಾಡ್ಲೆಂ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮುನ್ಶಾಕ್ ನಾಂನಾಂ ಥರಾಂಚಿ ವಿಗ್ನಾ ಎತಾತ್.
ಹಾಕಾ ಮುನಿಸ್ ಮೊಸ್ತ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಚಾ ನಶಿಬಾಕ್ ದುರ್ಸಾತಾ.
ದೆವಾನ್ ಮಾಕಾಂ ಹೆಂ ನಶಿಬ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲಾಂ ಮುಣ್ ರಡ್ತಾ.
ಜರ್ ಮುನಿಸ್ ದೆವಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಸರ್ವ ಬೊರೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ.
ದೆವಾಚಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ನಶಿಬ್ ಮುಳೊ ಸೊಬ್ದ್ ನಾಂಚ್ ನಾಂ.
ತೊ ಮುನ್ಶಾಕ್ ಬೊರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾ.
ಮುನ್ಶಾಂನ್ ತಾಚಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ.
ರೂಕ್ ಝಾಡ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚಾ ನಿಬಾನ್ ಬಿಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ಆನಿಂ ನಾಸ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪಾವ್ಸ್ ಎನಾ, ವೊತ್ ಚಡ್ಲಾಂ, ಲೊಕಾಕ್ ಪಿಡಾ ಶಿಡಾ ಚಡ್ಲ್ಯಾ.
ಹಾಕಾ ಕಾರಾಣ್ ಆಮಿಂಚ್.

ಆಯ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಉದಾರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮುಳೆಂ ಶಿಕಯ್ತಾ.
ಆಮ್ಕಾಂ ದೆವಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಉದಾರ್ ಥರಾನ್ ದಿಲಾಂ ತೆಂ ಆಮಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಉಪಯೊಗ್ಸಿಜಯ್.
ಜೆಜುಚಿ ವೊಳೊಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲು ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾ, ಜೆಜು ಕಶೆಂ ದೇವ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೀ ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಂ ಮುನಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಸೊಡಯ್ಲೆ.

ಆಯ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯಿರಾಚಾ ಧುವೆಕ್ ಜೆಜುನ್ ಪರತ್ ಜೀವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಅಚರ್ಯೆಂ ದಾಕೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ ಶಿಕಯ್ತಾ.
ರಗ್ತಾಸ್ರಾವಾಚಾ ಸ್ತ್ರಿಯೆಕ್ ಗೂಣ್ ಕರ್ನ ಆಮ್ಕಾಂ ತೊ ಥಿರ್ ಭರ್ವೊಸೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಂಭವ್ ಮುಳೆಂ ಸತ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾ.

ಜೆಜುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಾ ಮಹತ್ವಾವಿಶೆಂತ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಜಯ್ತೆವೊಂತ್ ವೊಪಾರಿನಿ ಶಿಕಯ್ತಾ.
ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಆಯ್ಸ್ ಪೊಯ್ಸ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಪೊಳಯ್ತಾಂವ್?
ಮುನಿಸ್ ಜೀವ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆಚ್ ನಾಂ.
ಗರ್ಬಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ತ್ರಾಕ್ ಧುವ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್.
ಕೊಣಾಕ್ ಯೀ ಹೆಂ ಪಾತಾಕ್ ಮ್ಹುಳೊ ಹುಸ್ಕೊಚ್ ನಾಂ.
ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದೆಶಾನಿಂ ಕಾನುನ್ ವರೆಗ್ ಕೆಲಾಂ.
ಚೆಡ್ವಾಂ ನಾಕಾ ಮುಳೊ ಮನೊಭಾವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಸಾ.
ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾ ನಿಂ ಚೆಡ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಅಂತರ್ ಚಡ್ಲಾ.

ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ ಆಜಯೀ ಚೆಡೊ ಬೊರೊ, ಚೆಡುಂ ನಾಕಾಂ ಮುಳೆಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಚಲೊನಂಚ್ ಆಸಾ.
ಕಿತ್ಲೆ ಸಂಸೊದ್ ಮುನಿಸ್ ಚಲಯ್ತಾ.
ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವನಾಂತ್ ಸುಖ್ ಜಾಯ್, ಸಮ್ರದ್ದಿ ಜಾಯ್.
ಆಯ್ಚಿಂ ತಿನೀಂ ವಾಚ್ಪಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಮಹತ್ವಾ ವಿಶೆಂತ್ ಶಿಕೋಣ್ ದಿತಾತ್.
ಆಮಿಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ಆಮ್ಚಾ ಸಾಮಾಜಿಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಪಾತ್ಕಿ ರಾಟಾವೊಳಿಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡುನಜೊ.
ದೆವಾಚಾ ರಾಜಾಚಿಂ ಬೊರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮ್ಚಾ ಜಿವಿತಾಚಾ ಗಜಾಲಿನಿಮ್ ದಾಕಯ್ಜಯ್.
ಅಶೆಂ ಹರೆಕಾ ದಿಸಾ ಉಪಯೊಗ್ಸುಚಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೊಸ್ತುಂಚಾ ವೊಪಾರಿನಿಂ ಜೆಜು ಆಮ್ಕಾಂ ಬೊರಿ ಶಿಕೊಣ್ ದಿತಾ.
ದಿವೊ, ಬೀಂ, ವಾರೆಂ ಸಾಸಾಂವ್ ಆದಿ ವಾಪ್ರುನ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತಾಚಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದಾಕಯ್ತಾ.
ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ತೊ ಸುಗಮ್ ರಿತಿನ್ ಜಿಯೆಯಾ ಮುಂಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುದಾರ್ಸುನ್ ದಿತಾ.

(ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಕಾಲಾಚೊ ತೆರಾವೊ ಆಯ್ತಾರ್ ವೊರ್ಸ್ B 01-07-12
ಆಯ್ಚೊ ವಿಷಯ್: ನಿತಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಮರಣ್ ನಾಂ.
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಾ ಬುಕಾಂತ್ಲೆ ಪೊಯ್ಲೆಂ ವಾಚಾಪ್ 1:13-15, 2:23-24 ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಿವಿತ್ ತಾಚಾ ಅಗಣಿತ್ ಮೊಗಾನ್ ದಿಲಾಂ.
ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಕೊರಿಂಥಗಾರಾಂಕ್ ಬೊರಯ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ವಾಚಾಪ್: 8:7.9, 13-15 ಆಮ್ಚೆ ಮೊದೆಂ ಸಮಾನ್ ಪೊಣ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಆಮಿಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರಿಜಯ್.
ಆಯ್ಚೊ ವಾಂಜೆಲ್ ಸಾಂ ಮಾರ್ಕುನ್ ಬೊರಯ್ಲ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ಲೊ 5:21-43)

ತುಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಬೊರೊ ದೀಸ್ ಮಾಗ್ತಾಂ
ತುಮ್ಚಾ ಮೊಗಾಚೊ,
ದೆಯ್ವಿಕ್ ಉಲ್ಯಾಚೊ ಸಾಂದೊ
ಬಾಪ್ ಜುಜೆ ವಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ.ಡಿ.

No comments

Powered by Blogger.