115. ಮೊನ್ಸ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆ ಮೋಲ್:

ಉದ್ಕಾವಿಣೆ  ದರ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ, ಉಜ್ವಾಡಾವಿಣೆ ಸುರ್ಯಾಕ್ ವೇಳ್ ನಾ೦, ಫುಲಾವಿಣೆ ಝಡಾಕ್ ಸುರೊಪಾಯ್ ನಾ೦, ತಶೆ೦ಚ್ ಮೊಗಾವಿಣೆ ಮೊನ್ಶಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾ೦. ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಮೋಗ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತಾ೦ತುನಚ್ ಮೊನ್ಶಾಚಿ ಖುಶಲ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ಆನಿ೦ ಹಿಚ್ ಖುಶಲ್ಕಾಯ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಮೊನಿಸ್ ಆಶೆತಾ೦. ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ತೆಲಾ ಬೊರಿ, ಉಜೊ ಜಳೊನ್ ಉಜ್ವಾಡಿತ್ ಉರ್ತಾ. ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಚಾವಿ. ತಾಚೆವರ್ವಿ ಸಗ್ಳಿ ಖುಶಲ್ಕಾಯೆಚಿ ದಾರಾ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಾತ್. ಮೋಗ್  ಘಡುಂಕ್  ಜಾಯ್ನಾ, ಪೂಣ್ ತೊ ಆಪ್ಣೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾತಾ. ಫುಲಾಂ ಆಪುಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್, ತೆದ್ನಾ ತಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಆಮ್ಚಾ ಹಾತಾನಿ ಫುಲ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾಚಿ ಸೊಭಿತಾಯ್ ತಾಚೆಸ್ತಕಿ ಭಾವ್ತಾ.

ಮೋಗ್ ಮೊಲಾಕ್  ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಪೂಣ್ ತೊ೦ ಫಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆನಿ೦ ಫಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ ತೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ ಮೋಗ್. ಪೂಣ್ ಮೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಆಪ್ಣಯ್ಲೊ ಆಮ್ಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪೊಡ್ತಾ. ಮೊಗಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ ವಾಯ್ಟ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪೊಡ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಖರ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆ೦..? ತುವೆ೦ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ೦ತ್ ಕೆದ್ನಾ ಮೋಗ್ ಕೆಲಾ೦..? ಆಶೆ೦ ಕೊಣಾಕ್ ವಿಚಾರಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ "ನಾ" ಆಸೊ ಜವಾಬ್ ಆಮ್ಕಾ ಮೆಳ್ತಲೊ.

ಮೋಗ್ ಹೆ೦ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಆಮ್ಚಿ೦ ತರ್ನಾಟಿಂ  ಚೆಡೆ-ಚೆಡ್ವಾ ಮೊಡುಲ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಸಮ್ಜತಾತ್. ಮೋಗ್ ಮ್ಹುಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಖರೊ ಭಾವನಾ, ಜಾಚೆ ವರ್ವಿ ತುಜೆ೦ ಕಾಳಿಜ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭೆಟ್ತಾ. ಉದಾಕ್ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ ಅನಿ೦ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ, ತಸೊ೦ಚ್ ಮೋಗ್ ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಜೀವ್ ದಿತಾ ಆನಿ೦ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ. ಮೋಗ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ಜೀವ್ಪಣಾಚೊ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಮೆಳ್ತಾ,  ಪೂಣ್ ಮೊಗಾನ್ ಜಿಯೆತಲ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾ೦ಡ್ಲೊ ತರ್ ತಾಕಾ ಆನಿಕಿ ಜಿಯೆ೦ವ್ಚಿ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಉಮೇದ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ೦. ಜಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ತಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾಚೆ, ಇಷ್ಟಾಕ್ ಇಷ್ಟಿಣಿಚೆ, ಆವೊಯ್ ಬಾಪೊಯ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ.

"ಐ ಲವ್ ಯುವ್", ಹಾ೦ವ್ ತುಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾ ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ ಆಜ್ ಸೊವಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಕಿ ಮ್ಹುಣ್ತಾ ಆನಿ೦ ಫೊಟಯ್ತಾ. ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ ಚೆಡ್ವಚಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ರೀಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಏಕ್ ಪಾಸ್ ವರ್ಡ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಲಾದಿಕ್ ತೊ ಆಯ್ಚಾ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣರಾನಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಾಪಾರು೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಮೋಗ್ ಮೊಗಾನ್ ವಾಡ್ತಾ ಹೆ೦ ಸತ್, ಆಯ್ದನಾ೦ತ್ ಉದಾಕ್ ವಾಡೊ೦ಕ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪೂಣ್ ಅನಿ೦ ಕಿತೆಗಿ೦ ಘಾಲುನ್ ಉದಾಕ್ ವಾಡು೦ಕ್  ಚಿ೦ತ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉದ್ಕಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ನಾ೦,

ತಶೆ೦ಚ್, ಮೋಗ್ ದೀವ್ನ್  ಘೆಂವ್ಕ್  ಜಾಯ್. ರಾಗಾನ್-ಕ್ರೋದಾನ್ ಮೋಗ್ ಅಪ್ಣಾಂವ್ಕ್  ನಜೊ.

"ಲವ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈ೦ಡ್" ಹಿ೦ ಉತ್ರಾ ವಾಚುನ್ ಮೊನ್ ಚಿ೦ತ್ನಾನಿ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೆ ತೆ೦ಚ್ ವಾಚುನ್ ಮ್ಹೊಜೆ ಏಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಿಣ್ ಕಶೆ೦ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ. "ಲವ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈ೦ಡ್" ಮ್ಹುಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಬ್ಲೈ೦ಡ್ಲ್ ಲೀ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾತ್.

ವಯ್ ಮೋಗ್ ಕುಡ್ಡೊ ಅನಿ೦  ದೋನ್ ಖರ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಎಕ್ವಟ್, ಕಾರಣ್ ಮೋಗ್ ಜಾತಾ ತೆದ್ನಾ ಖ೦ಯ್ಚಾಚ್ ಆನಿ೦ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ವಸ್ತುಚಿ ಆಶಾ ಕರಿನಾ ಪೂಣ್ ದೊನೀ ಮೊನ್ಶಾ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ಗುಣಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಹೊಗ್ಳು೦ಕ್ ಕುಡ್ಡಿ ಜಾತಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿ ಅಶೆ೦ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಆಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ಳಾ೦ ನವ್ರೊ ಕಾಳೊ ಯಾ ಬರೊ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ನಯ್ ಪೂಣ್ ವೊಕಾಲ್ ಗೊರಿ ಆನಿ೦ ರುಪಾನ್ ಬ೦ಗಾರ್ ಹಾ೦ಚೆ ಮೊದೆ ಇತ್ಲೆ೦ ಅ೦ತರ್ ಆಸಾ೦ ಕಶೆ೦ ಮೊಗಾರ್ ಪೊಡು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾತ್..? ಹೊಚ್ ಪ್ರಶ್ನ್ ವೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ವಿಚರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಚೆಲಾಗಿ ಘಡೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆನಾ, ಕಾರಣ್ ಹೊ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾದು, ಹೊ೦ ಕೊಣಾಕಚ್ ಸಮ್ಜನಾ ಪೂಣ್ ದೊಗಾ೦ಯ್ಚಾ ಮೊಧೆ ಹೊ೦ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ.

ಆಯ್ಚಾ ಸ೦ಸರಾ೦ತ್ ಆಮ್ಕಾ ಜಾಯ್ತಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾ ಭೆಟ್ತಾತ್ ಪೂಣ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಥೊಡಿಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಮೋಗ್ ಕರ್ ಆನಿ೦ ಮೊಗಾಳ್  ಜಾ. ಮೊನ್ಶಾಕ್ ಘಡಿಯೆ೦ತ್ ಮೋಗ್ ಜಾಯ್ತ್ ಪೂಣ್ ಹೊ ಮೋಗ್ ಕಸೊ ದಾಕ್ಲೊ  ಕರ್ಚೆ೦ ಹಾಚಿ೦ ಜಾಣ್ವಿಕಾಯ್ ನಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೊ ಫಾಯ್ದೊ..?*** ರೊರಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರಾ, ಬಾಹ್ರೆನ್.

No comments

Powered by Blogger.