Showing posts with label Rorita Fernandes. Show all posts

105. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್.

1:19 AM 0

ಜಿವಿತಾಚಿ ಲಾರಾಂ ಹಿ ಮೊಗಾ ಜಶಿ೦ ಉಟ್ತಾತ್ ತಶಿ೦ ನಿ೦ವ್ತಾತ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ಹಿ೦ ಲಾರಾಂ ಮೊಗಾ ಆಪ್ಲಿ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾತ್. ಲಾರ್ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಮೊಗಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರ...

Powered by Blogger.