18. ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆ ತುಂ!

ಯೆಯಾತ್ ಯೆಯಾತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಯೆಯಾತ್,
ಸರ್ವಾಂ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿಯಾತ್,
ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆ ತುಮಿಂ ವಿಚಾರಾತ್,
ಸಕ್ಡಾನಿಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಅಸಾ ಸಾಂಗಾತ್,
ಕೊ೦ಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ದೇಶಾ ಖಾತಿರ್,
ಕಿತೆ೦ ಕರ್ಚೆ ವಿಚಾರಾತ್,
ಕೊ೦ಕ್ಣೆ೦ತ್ ಉಲೊ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ೦,
ಕೊಂಕ್ಣೆ೦ತ್ ಬರೊ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ೦,
ಆತಾ೦ ಥೊಡೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರಿ,

ಕೊಣೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ಖಾಣ್,
ಮೊಗಾನ್ ಸಕ್ಡಾ೦ಕ್ ತೆಂ ವಾ೦ಟುಯಾ..
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ಬರಪ್,
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ಶಿಕಪ್,
ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಜಾಂವ್ ಅಮ್ಚೇ ವಾಚಾಪ್,
ತರ್ ಪರಾತ್ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾರಿ,
ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾ ಬರಿಂ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ,
ದೆವಾ ಮ್ಹಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್-ಚ್ ಜಲ್ಮೊಯ್.
(ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಪಿಯಾಬಾ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆ ತುಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್)

No comments

Powered by Blogger.