17. ಘಡಿತ್...!


ಸಮ್ಜನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆ೦ ಘಡ್ತಾ
ಚಿ೦ತನಾ ಕಾಳಿಜ್ ಹೆ೦ ರಡ್ತಾ
ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೆ ಹೆ೦ ಪದ್ ಕಾನಾ೦ತ್ ವಾಜ್ತಾ
ಪುಣ್ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ?

ಎಪ್ರಿಲಾಚಿ 2 ತಾರಿಕ್ ತುಜಾ ಜನನಾಚಿ
ಮಾರ್ಚಾಚಿ 9 ತಾರಿಕ್ ತುಜಾ ಮರ್ಣಾಚಿ
ಅಯ್ಲೆ೦ ತುಕಾ ಅಪೊವ್ಣೆ೦ ರಚ್ಣಾರಾಚೆ
ಪಾಳೊ ದಿಲೊಯ್ ತುವೆ೦ ತಾಚಾ ಆದೇಶಾಚೆ

“ಪಯ್ಶಾ೦ಚೊ ಸ೦ಸಾರ್ “ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ತುಜೊ
ಹಜಾರಾನಿಂ ತಿ೦ ಪದಾ೦ ಅಮಿಂ ವಿಸ್ರೊ೦ಕ್ ನಜೊ
ಮಧುರ್ ಗಾನಾ ಸದಾ೦ಚ್ಹ್ ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್
ಧನ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಮಿ ಅರ್ಗಾ೦ ದಿತೆಲ್ಯಾ೦ವ್.

No comments

Powered by Blogger.