14. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ... ಆಮ್ಚೆ೦ಪಣ್ ...!!!

ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾ ಉದೆಲಿಂ , ಉತ್ರಾ೦ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ,
ಕವನಾ ಲಿಕ್ಲಿ , ತಾಕಾ ತಾಳೆ ಬಸಯ್ಲೆ,

ಸಂಗೀತ್ ಗುಂತ್ಲೆ೦ , ಥರಾವೊಳ್ ವಜಾ೦ತ್ರಾ ಬೊರ್ಸಿಲಿ೦,
ಪದಾ೦ ಪುಂಜೋ ಕೊವ್ಳ್ಯೋ ಜಾಲ್ಯೋ ಆನಿ೦ ನೈಟಾ೦ ಉದೆ೦ಲಿ...

ಪರ್ಕಿ ಬಾಸೆಚ್ಯಾ ಪದಾ೦ ತಾಳ್ಯಾನಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾ೦ಕ್,
ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲೊ ಸ್ವತಾಚೆ ತಾಳೆ ಬಸವ್ನ್,
ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯಿ ಬಾಷೆಚೊ

ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ದರ್ಲೊ,
ಆಮ್ಚೆ೦ಪಣ್ ತುಮಿ ಉಕೊಲ್ನ್ ದರ್ಲೆ೦ ...

ಕೊಂಕಣಿ ಪಾಳಾ೦ ರೊಂಬೊಂಕ್ ಕಸ್ಟ್ ತರಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ೦ ತುಮಿ ,
ಸಪ್ಣೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಜಾರಿ ಕೆಲೆಂ,
ಬೊಗ್ಣಾಂ ಬಾವಾನಾ೦ಚಿ ಶೈಲಿ ರುಪಿ ಕೆಲಿ,
ಆಕಾಸ ಪೊಂದಾ ಆನಿ೦ ದರ್ತಿ ವಯ್ಲ್ಯಾ ರಚ್ಣೆಕ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲಾಯಿ...

ಸರ್ವ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊಯ್,
ಶಿಕ್ಪಾ ನಿಧಿ ದೀವ್ನ್ ಕೆಲಿ ಜಿಣಿ ಬೊರಿ ಗರ್ಜೆವಂತಾಚಿ,
ಋಣಿ ಆನಿ ಸದಾ೦ ಅಬಾರಿ ಅಮಿ೦ ತುಮ್ಕಾ೦ ವಿಲ್ಫಿಯಾಮ್ ,
ಅಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ತುಮ್ಚೆ೦ ಸಪಣ್ ಖರೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್...!!!

No comments

Powered by Blogger.