19.ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್ ಪಳ್ವಾಲಿ

ಜಳ್ಚಿ ವಾತ್ ಪಲ್ವಾಲಿ , ಕೊಂಕಣಾ೦ತ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪ್ರಸಾರ್ಲೋ ,
ಆಮ್ಚಿ ಕಾಳ್ಜಾ೦ ದುಖಾನಿ ಬೊರ್ಲಿ , ರಡ್ಲಿ0 ಆಮಿ ಅಯ್ಕೊನ್ ,
ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಲ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಚಿ ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬಾರ್ ,
ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯಿ ಅನಿ ಭುರ್ಗಿ ಅನಾಥ್ ಜಾಲಿ ...

ತೊ ಮೊರೊಂಕ್ ನಾ೦ ; ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಿಪ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್ ,
ತು೦ ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗೀ ಸದ್ಹಾ೦ ಅಸುಲೊಯ್ ; ಆಸಾಯ್ ; ಅನಿ ಆಸ್ತಾಲೊಯಿ,
ತುಜೆ ಸಾರ್ಕೊ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಪೂಣ್ ತುಮ್ಚಿ ದೇಖ್ ಆದರ್ಶ್ ಜಾತೆಲಿ ,
ಕೊಂಕಣ್ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಗಾ೦ವ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಗಾಜ್ತೆಲೆ ..
ಜೀವನಾಂತ್ ಕಸ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ತುವೆ೦ ಮಾಯಿ ಬಾಸೆಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ರಾವೊ೦ಕ್ ನಾ೦ಯ್,
ತಿಕಾ ಗಿರೆಸ್ಥ್ ಕೆಲೈ೦ , ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ದಿಲೊಯ್,
ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತಾ ತುಕಾ ಋಣಿ ಜಾವುನ್ ಆಸಾ; ಆಸ್ತೆಲಿ ,
ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ಆಬಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ; ಆಸ್ತಾಲೊ...

ಮೋಗ್ ತುಜೊ ಕಿತ್ಲೊ ಅಶೆಲೊ ,ಸುರ್ಯಾಚಾ ಕಿರ್ಣಾನಿ,ನಾಚ್ ನಾರ ನಾಚ್ ನಾರಿ ವಿಸರ್ಚಿನಾ೦ವ್,
ಮೀನಾ ,ಪ್ರೇಮ್ -ಬಬಿತಾ ,ಕ್ಲಾಡಿ-ರೋನಿ ,ವೀಣಾ-ವಿಶ್ವಾಸ್ ,ಡೋಲ್-ಫೆಲ್-ಚಾಲ್ ಕ್ ಮಾನ್ ದಿತಾ೦ವ್ ,
ನಾಸ್ಪಿ -ನಾಸ್ಪಿನ್ಯೋ, ಪಪ್ಪನ್ -ಜೊಸ್ವಿನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ವಜ್ಯಾ೦ತ್ರ್ಯಂಕ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್,
ತುಮಿ ಸುರ್ವಾತ್ಹ್ಲಿ ವಿಲ್ಪಿ ನೈಟ್ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜ್ ಮುಕಾರ್ ಅನಿಕಿ ವಾಳೊಂದಿ ಮುಣ್ ಅಶೆತಾ೦ವ್ ...

ತುವೆ೦ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾಯೆಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ೦ ಅಭಿಮಾನಿ ಜಾವುನ್ ಆಸಾ೦ವ್ ,
'UNITED YOUNGSTERS' ಏಕ್ವೊಟಿತ್,ತರ್ನೆ ಜಾವುನ್ ಉರೊಂಧಿ ಮುನ್ ಆಶೆತಾಂವ್ ,
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತುಜೆ ನಾಂವ್ ಅಮರ್ ಜಾ೦ವ್,
ತು೦ ಪರತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೇ ಮುನ್ ದೆವಾಕಡೆ ಸದಾ೦ಸ್ ಮಾಗ್ತಾ೦ವ್ ..!

No comments

Powered by Blogger.