20. ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಘಾತ್ !


ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಬೊರೊ ಏಕ್ ಗಾವ್ಪಿ ಅಸ್ಲಲೊ
ನಾನಾ ರಿತಿನ್ ಪದಾಂ ಘಡುನ್ ಗಾನಾ ಗಾಯ್ತಾಲೊ
ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ "ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್"ಮ್ಹಣ್ ನಾವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ದೆವಾಕ್ ಅತೀ ಮೊಗಾಚೊ ಜಾಲೊ
ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ಸರ್ಗಿಂ ಅಪಯ್ಲೊ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾವಾನಿಂ ವಚೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳಾಯ್ತಾಲೊ
ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕುಟ್ಮಾಂಸಂಗಿಂ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾಲೊ
ಲೋಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚಿಂ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾಲೊ
ವರ್ಸಾ ಆದಿಂ ಮಾಂಯ್ ಭಾಷೆಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಆಘಾತ್ ಜಾಲೊ

ಅಕಾಲಿಕ್ ಮೊರ್ನಾಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಾ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ತುಜೊ ಜಿವಾಳ್ ಉರ್ಲಾ
ಮಾನ್ ಭಾಗವ್ನ್ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ಪಾಟಯ್ಲಾಂ
ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿವುನ್,ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಫಾವಂವ್ಕ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲಾ...

No comments

Powered by Blogger.