16. ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತಾ ರಡ್ತಾ!!


ದೆಕ್ಲೆ೦ ಹಾ೦ವೆ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಮಾತಾ ರಡ್ತಾಲಿ
ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪ್ಲಿ ಭಾಲಿ
ದೀಸ್ಟ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಯ್ಲಿ ಹಾಲಾನಾ೦ ಜಾಲಿ
ಮುಣಾಲಿ ವಿಲ್ಪಿ ಜಾಲೊ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬಲಿ

ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಿಕಾ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ
ವಿಲ್ಫಿನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮಾನ್ - ಸಮ್ಮಾನ್ ವರ್ತೊ ತಿಚೊ
ರಗತ್ ವಳೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ೦ ಕೊ೦ಕ್ಣೆಚೆ೦ ತಾಚಾ ಶಿರಾನಿ೦,
ಭಾವ್-ಭಯ್ಣಿ೦ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಲಿ೦ ದುಖಾನಿ೦.

ವಿಲ್ಫಿ ಮೊಜೊ ಜಾಲೊ ಚಡ್ ಮೊಗಾಚೊ
ಜಿಣಿ೦ ಭರ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ ಹ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ

ಭರ್ನ್ ಗೆಲೊ ಮಾಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆನ್
ಸಾ೦ಗೊನ್ ರಡ್ಳಿ ಮಾ೦ಯ್ ದುಖಿನ್.

ಪೊಲೆ ಮೊಜೆ ಭಿಜ್ಲೆ, ದೂಖ್ ತಿಚೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ನ್
ಕಾಳಿಜ್ ಮಜೆ೦ ರಡ್ಳೆ೦, ಖ೦ತ್ ತಿಚಿ ನಿಯಾಳ್ನ್
ಆರ್ಜಿ ದೆವಾಕ್ ದಾಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆ೦ ವರ್ತ್ಯಾ ಆಶೆನ್
ಪರತ್ ದಾಡು೦ಕ್ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕೊ೦ಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ೦ತ್.!

No comments

Powered by Blogger.