22.ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಡ್ವಿಕ್ ಗಾಯ್ತಲೊ!!


ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ರಡ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗೆ ಥಂಡ್ ಜಾತಲೆ
ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಗಾಲ್ತೆಲೆ,
ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮಾಂಯ್ ಭಾಸೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ವಾಡ್ತಲೊ,
ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಜೀವ್ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾಲೊ,

ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಊಬ್ ಶಿರಾಂನಿ ವಾಳ್ತಲಿ...
ತಾಳೊ ತೊ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಮಧುರ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಲಾರಾಂ ಕುಡಿಂತ್ ಚರ್ತಾಲಿ..
ತಾಳೊ ತೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರೇಮಿಕ್ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ...
ತಾಳೊ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಕೀರ್ತ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಗಾಂವಾನ್ ಗಾಂವ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೊ..

ತಾಳೊ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಾಯಾಂತ್ ನವೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಬರೈಲ್ಲೊ..
ತಾಳೊ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚೊ ಕುರೊವ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಥಿಕಾನಿಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ನೆಟೈಲ್ಲೊ,
ತಾಳೊ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ಭದ್ರತೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಗಾಲ್ಲೊ..
ತಾಳೊ ತೊ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವ್ರುನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲೊ...

ತಾಳೊ ತೊ ಕೊ೦ಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೊ..
ಎಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಗಾವ್ಪಿ, ಎಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಕವಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಸುಪುತ್ರಾಚೊ..
ಸಂಪ್ತಾ ಪರ್ಯಾoತ್ ಸ್ವಾಸ್, ಉಕುಲ್ನ್ ದರ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೊ..
ನಿಯಾಳ್ ಕರುನ್, ಶ್ರದ್ದಾಂಜಲಿ ಮಾಗೊನ್ ,ಕರ್ತಾoವ್ ಮಾನ್ ಮೊಗಾಚೊ..

ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಗಾಯ್ತಲೊ..
ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವಡ್ವಿಕ್ ಗಾಯ್ತಲೊ..

No comments

Powered by Blogger.