23. ಯುವಕಾ ಥಂಯ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಮೋಗ್!!

ತೀನ್ ವರ್ಸಾ ಅದಿಂ ಅಮ್ಚಾ ರೇಸ್ ಪಂಗ್ಡಚಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಬಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ "ಚಿಂತ್ನಾಂ" ಕೊವ್ಳೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಾಣ್ ಕಾರ್ಯಾ ವೆಳಾರ್. ಅಮಿಂ ಸರ್ವ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವುನ್ ಅಸ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಅಮ್ಕಾಂ ತಾಣೆಂ ಲಾಗಿಂ ಥಾವುನ್ ಪಳೆಯ್ಲೆ...ಅನಿಂ ಅಮ್ಚಿಂ ತಾಲೆಂತಾ.ತಾಣೆಂ ಪಳೆಯ್ಲಿ..ಅನಿ ಹಿಂ ಕೊವ್ಳಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾತೆಲಿ ಮುಣೊನ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ..ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾ ಅಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಬೊಗ್ಲೊಂ..ಅನಿ ತಾಣೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಸೂಚನ ಮ್ಹಕಾ ಕಾರ್ಯ್ ನಿರ್ವ್ಹಣ್ ಕರ್ಚಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಸ್ತ್ ಅಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಅನಿ ರೇಸ್ ಪಂಗಡ್ ಲೊಕಮೊಗಳ್ ಜಾಲೊ... ಹಾಂಗಾ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮೊಗಾಳ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಕ್ ಯುವಕಾ ಥಂಯ್ ಮೊಸ್ತು ಮೋಗ್ ಅಸ್ಲೊ..ಆಜ್ ಅಮಿಂ ಸವ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಚೆ ಸಾಂದೆಂ ಅಮರ್ ವಿಲ್ಫಿಯಾಬಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾಂವ್.ಅನಿ ತಾಕಾ ದೇವ್ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ವಿಶೆವ್ ದೀಂವ್ ಮುಣ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್.

No comments

Powered by Blogger.