105. ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್.

ಜಿವಿತಾಚಿ ಲಾರಾಂ ಹಿ ಮೊಗಾ
ಜಶಿ೦ ಉಟ್ತಾತ್ ತಶಿ೦ ನಿ೦ವ್ತಾತ್
ಹರ್ಯೇಕ್ ಹಿ೦ ಲಾರಾಂ ಮೊಗಾ
ಆಪ್ಲಿ ಮೊಗಾ ಕಾಣಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾತ್.

ಲಾರ್ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ತಾ ಮೊಗಾ
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿ ದರ್ಯಾ ಕಡೆನ್
ಸಾ೦ಗಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಸೊಡಿನಾಕಾ
ವಚೊ ತರಿ ವೆಳೆ ತಡಿನ್

ದರ್ಯೊ ಲಾರಾಕ್ ವೆ೦ಗ್ತಾ ಮೊಗಾ
ದೀವ್ನ್ ಭಾಸ್ ವಿಶ್ವಾಸಾಚಿ
ಲಾರ್ ಲಿಪ್ತಾ ದರ್ಯಾ ಗೊಪಾ೦ತ್
ಸೊಭಾಯ್ ಕಶಿ೦ ವರ್ಣುಂ ತಾಚಿ

ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಾಸ್ಳೆ೦ತ್ ಮೊಗಾ
ವೇಳ್ ತಾಣಿ ಸರ್ಲೊ ಕಿತ್ಲೊ
ತಡ್ ಆಯ್ಲಿ ಕಳಿತ್ ನಾ ತಾ೦ಕಾ
ಮೋಗ್ ತಾ೦ಚೊ ಅಪೂರ್ವ್ ಕಿತ್ಲೊ

ದೆ೦ವ್ಲಿ ದು:ಖಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ತ್ ಮೊಗಾ
ಮಾರ್ತಾನಾ ತೆ೦ ತಡಿಕ್ ಲಾರ್
ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮೊಗಾ ಸಾ೦ಕೊವ್

ಕಸಲೊ ಹೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್...**ರೊರಿಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕುಂದಾಪುರ್, ಬ್ಯಾರಿನ್.

No comments

Powered by Blogger.