103. ಬದ್ಲಾವಣ್:

ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ನ್ ರಡ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಲೊ . ವರಾಂ ರಾತಿಚಿ ಸುಮಾರ್ ದಾ ಜಾತಿತ್, ಅನಿತಾಚಿ ಬರ್ತ್ ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಯೊ ಇಸ್ಟಿನ್ಯೊ  ಸೆಜಾರಿ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ . ಹಳೂ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ , ಅನಿತಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಜೊರಾನ್ ರಡಿತ್  "ರೋಶನ್ ಮ್ಹಕಾ ವಿಜಯಾನ್ ಫಸಯ್ಲೆಂ , ಮೊಗಾಚೊ ನಾಟಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳೊಕ್  ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಅಸಾ , ಆದ್ಲ್ಯಾ ಏಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಸೇಜ್ ನಾ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಮ್ಹೊಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್-ಚ್  ನಾ ಜಾಲಾ, ತಾಣೆಂ  ಮ್ಹಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ, ಆಜ್ ತರಿ ಫೋನ್ ಕರಿತ್ ಮ್ಹುಣ್ ರಾಕೊನ್ ಅಸ್ಲಿ , ಮಜಿ ಸ್ವಪ್ನಾ ಪುರಾ ಫಟ್ ಜಾಲಿಂ . ಕೆದಿಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಬ್ಹೊಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ , ನಾ ಬ್ಹೊಗ್ಸುಂಚಿ ನಾ " ಥಂಯ್ಚ್  ತೆಂ ಬೆಡ್ದಾರ್ ನಿದ್ಲೆ೦ . ಮೊಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದ್ಯೆಲ್ಯೋ ಪೂಣ್ ಹಾಸಾನಾಸ್ತನಾ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂತೋಸಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.
****
ಹಾಂವ್ ರೋಶನ್, ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿಕ್ ಏಕಚ್ ಫಳ್. ಬೆಂಗ್ಲುರಾಂತ್ ಅಮ್ಚಿ ವಸ್ತಿ , ಪಪ್ಪಾ ಹಾಂಗಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸಾದೊ ಬೊಳೊ ಥಂಡ್ ಸ್ವಭಾವ್ , ಭಾರಿ ಉಣೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆ, ಸೊಭಾಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ , ಸಾಂಗತಾ ಏಕಾಚ್ ಸಬ್ದಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೇ ತರ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಗ್ತಿನಿ ಏಕಾ ಥರಾಚೆ ಭೆ೦ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಅಸ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದೊವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್-ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ಅನಿತಾಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿಂ ಸುರ್ವೇರ್ ಬೆಂಗ್ಲುರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಮದತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮೊಗಾಚೊ ಇಸ್ಟ್ . ತೊ ಏಕಾ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಆದಿಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪೊಸ್ಚೆ ಕಾಮ್ ಪಪ್ಪಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತೆ೦ ಅಮ್ಗೆರ್ ಯೆತನಾ ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದಲ್ಲೆ . ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಮ್ಮಿಚಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಮದತ್ ಕರ್ತಲೆ. ಮೊಜೆ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಧೆಂ ಚಡ್ ಸಲವಾಳ್ ನಾತ್ಲಿ. ಗರ್ಜೆಚೆ ಉಲೊವ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್.

ಹ್ಯಾ ಮದೆಂ ಬಪ್ಪುಚೊ ಪೂತ್ ವಿಜಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದೊವ್ನ್ ಕಾಮಚಾ ಸೊದ್ನೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೊ . ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್-ಚ್ ರಾವ್ತಲೊ . ತೊ ಆಮ್ಗೆರ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹುಜೆ ಅಕ್ರೆಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಚಲ್ತೆ ಅಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಪುರಾ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅನಿತಾ ವೆತಾಲೆ.. ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಚೊ ಸಾಂಗತ್ ಮೊಗನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮಕಾ ಬೊರೆಂ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಶಿ  ಸೊಬಯ್ ತಸೆಂಚ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಅಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಖಂಚೆಯ್ ಚೆಡುಂ ಪಾಟಿಕ್ ಪಡ್ತಲೆಂ . ಆದ್ಲ್ಯಾ ಮೊಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಅಚಾನಕ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿನ್ ತಾಕಾ ತೀನ್ ಮೊಹಿನ್ಯ ಖಾತಿರ್ ತರಬೇತಿ ಖಾತಿರ್ ಅಮೇರಿಕ ಧಾಡ್ಲೆ.
***

ಅನಿತಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೆ ಬದ್ಲಲ್ಲೆಂ, ಕೊಲೆಜಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಚ್ ಸಾಂಗತ್ಯಾ ಸಂಗೀ ಘಡ್ಲೆಲಿ ಘಡಿತಾಂ ಮುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ತಲೆಂ .. ಹಾಂವೆಯ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ,  ಆಶೆಂ ಲಗ್ತಲೆ ಕೀ  ತೆಂ ವಿಜಯಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೆ . ಮುಜಿ ಉರ್ಬ ಅನಿತಾ ಥಂಯ್ ನವಿ ಏಕಾ ತರಾಚಿ ಬದ್ಳವಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಘರಾ ಬಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನ ಗಾಣಾ ಗಾಯ್ತಲೊ , ನೆಸ್ಚೆ ವಸ್ತುರ್ , ಕೆಸಾಂಚಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಬದ್ಲತೆ ವೆತಾಲಿ . , ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಬದ್ಲನಾತ್ಲೊ ಅನಿತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪುರ್ತೋ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಅನಿತಾ ಮೊಜೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಲೆ ಯಾ ನಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ ...ಮಕಾ ಮೋಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ .ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲವಾಣೆಕ್ ತೊಚ್ ಮೋಗ್ ಕಾರಣ್..

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಯೆತಾನ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ...... ಬಾರಿಕ್ ಪಾವ್ಸ್ ಶೆನೆತಾಲೊ . ಘರಾಂತ್ ಅನಿತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾನಾತ್ಲೊ, ಮಮ್ಮಿಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ ತಿ ಮುಣಾಲಿ "ಪುತಾ ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾರ್ ವಿಜಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವುಲ್ಲೊ ತಾಚಿ ತರಭೇತಿ ಸಂಪ್ಲಿ , ತಾಕಾ ಬೊರೊ ಹುದ್ದೊಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಖಂಯ್, ಆತಾಂ ಅನಿತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲಾ "" ಘಲ್ಗಡೊ ಮರ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ , ಕೆದಿಂಚ್ ಬೊಗ್ಸಿಣಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಅನಿತಾ ಆಜ್ ತಾಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಶೊಪಿಂಗಾಕ್ ಗೆಲಾಂ ..ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಅಯ್ಲ್ಯೊ. ಮಕಾ ಸಲ್ವೊನಿ ಲಾಬ್ಲೆಲಿ , ಹಾಂವೆ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ , ಮೊಜೆ ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಬದ್ಲವಣ್ ಮಕಾಚ್ ಮ್ಹರಗ್ ಪಡ್ಲಿ. ಆದಿಂ ಸಂತೋಸನ್ ಮೊಜ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಲೊ ಹ್ಯಾ ಮೊಗಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬದ್ಲಲ್ಲೊ ಶರ್ಟಾಚೆ ಬುತಾಂವ್ ಕಾಡ್ತೆ ಅಸೊನ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಅದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೊ.


**ನೆವಿಲ್ ಪೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ - ದೋಹಾ ಖತಾರ್.
***

No comments

Powered by Blogger.