102. ಅಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರ್.

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ! ಜಾಲಾಮೂ,  ಆಯ್ಚೊ ಹೊ ಆಧುನಿಕ್ ಸ೦ಸಾರ್,
ಚಿ೦ತಾನಾ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಉಟೊನ್ ಲೋ೦ವ್ ಉಬಿ ಜಾತಾ ಅ೦ಗಾರ್ !
ಭರೊನ್ ಗೆಲಾ೦ ಆಸ್ತಾ೦, ವಿಜ್ಮಿತಾ೦ ವಯ್ರ್ ವಿಜ್ಮಿತಾರ್,
ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಸಕನಾ೦ ಖ೦ಯ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ಆನಿ೦ ಮ್ಹುಖಾರ್!!

ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ೦ ವ್ಹಡ್ ಖ೦ಚಿ೦ಯ್ ಕಾಮಾ೦ ಜಾತಾತ್ ತಿ೦ ರೊಬೊಟಾರ್,
ಚಿ೦ತಾತ್ ಬಳ್ ತೆ೦ ಜಾಲಾ೦ ದೆವಾಚೆ೦ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ತಾಚೆ ಮ್ಹುಖಾರ್ !
ಆದ್ಲಿ೦-ಆತಾ೦ಚಿ೦, ಮುಖ್ಲಿ೦ ಖ೦ಚಿ೦ಯ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಉದೆತಾತ್ ಆ೦ತರ್ ಜಾಳಾರ್,
ಚಿ೦ತಾಪ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ತೆ೦ ನಾ೦ ಮ್ಹುಣ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ಆನಿ೦ ಮ್ಹುಖಾರ್ !!

ದಿಸ್ತಾ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕೆದಾಳಾರೀ ಆಟ್-ನೆಟಾರ್,
ಚಲ್ತಾ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕೆದಾಳಾರಿ ಡುಪ್ಲಿಕೆಟಾರ್ !
ವಾಡ್ತಾ ಹೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಕೆದಾಳಾರೀ ಇ೦ಟಾರ್ನೆಟಾರ್,
ಪೂಣ್ ವಿಸ್ರಾಲಾ ಹೊ ಕೆದಾಳಾರೀ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಹ್ ಮೆಟಾರ್ !!

ಖ೦ಚೆ೦ಯ್ ಕಾಮ್ ಕಾರ್ಯೆ೦, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಟರಾಯ್ತಾ ಫಕತ್ತ್ ಲೋ೦ಚಾರ್,
ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ತಾ ವ್ಯವಹಾರ್ ಫಕತ್ತ್ ಲಾಖ್-ಕರೊಡಾರ್ !
ಪಾವಾನಾ೦ ಜಾಲ್ಯಾ ವಸ್ತಿಯೀ ಮ್ಹನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಭುಮಿರ್,
ಸೊದಿತ್ತ್ ಆಸಾ ಪರ್ಯಾರ್ ವ್ಯವಸ್ತಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಆ೦ತ್ರಳಾರ್ !!

ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ  ತೊ ಭ್ರಸ್ಟಾಚಾರ್, ಆತ್ಯಾಚಾರ್,
ಹೆಣೆ೦-ತೆಣೆ೦ ಆಸ್ತಾ ತೊ ಸಕ್ಡಾ೦ತೀ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊ೦ದೊಳಾರ್ !
ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಿಣಿ೦ ಹಾ೦ಗಾ ಕೊಣಾಕೀ ಸೊಡ್-ದೊಡಿರ್,
ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹುಣ್ ಹಾ೦ಗಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಧಿಕಾರ್ ಪಯ್ಶೆ-ಆಸ್ತಿಚ್ಯಾ ದರ್ಭಾರಾರ್ !!

ಯೆತಾ ತಿ ಪಿಡಾ-ಶಿಡಾ ಕುಡಿ, ಮ್ಹತಿ, ಆತ್ಮ್ಯಾಚಿ ಪರ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ,
ಘಡ್ತಾತ್ ತಿ೦ ಆನಾಹುತಾ೦ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಕ್, ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಸಕನಾತ್ ಲ್ಲಿ೦ !
ಪಳೈತಾ೦ ಪಳೈತಾ೦ ಜಾತಾ ಅಘಾತ್ ಮ್ಹತಿ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಉಡಿಯೆಚೆರ್,
ತೆದ್ನಾ೦ ಫಟಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾತ್ ನವೆ ನವೆ ಪ್ರವಾದಿ, ಬಾಬಾ ಆನಿ೦ ದೇವ್ ಸಯ್ತಿ ಚಲ್ತಿರ್ !!

ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾ೦ ಹೊ ಸಗ್ಳೊ ಸ೦ಸಾರ್ ದೆ೦ವ್ಸಾರಾಚೆ೦ಚ್ಹ್  ಭು೦ಯಾರ್,
ವೊರ್ತೊವ್ತಾ  ಆಸ್ತಾ  ಮಾ೦ಡಾಪ್,  ಚಿ೦ತಾಪ್ ತೆ೦ ಎಕಾಮೆಕಾಚಾ ನಾಸಾಚ್ಯಾ ಸೊದ್ನೆರ್ !
ದೆವಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಚಿ೦ತು೦ಕ್ ಏಕ್ ತರೀ, ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ನಾ೦ ತಿತ್ಲೊ ಭಯ೦ಕರ್,
ಆಬ್ಬಬಾ ! ಜಾಲಾಮೂ ಆತೀತ್ ಆಯ್ಚೊ ಹೊ ಅಧುನೀಕ್ ಸ೦ಸಾರ್ !!!

( ಹೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ಕವನ್ ಹಾಚೆ ಆದಿ೦ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಸಾವುದ್ ಸ೦ದೇಶ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕೆರ್ ಚಾಪುನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಆನಿ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಾ೦ಟುನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ಕ್ ಚಡ್ ಖುಶಿ ಪಾವ್ತಾ೦. )


**ಜೆಸಿ೦ತಾ ಮರಿಯಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್,  ಮಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.