106. ಪಿತುಳೆಚೆಂ ಬೇಂಡ್ (ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್) ..BRASS BAND....

ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚೆ ಯೆಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪುರ್ತುಗೀಸಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ (ಮಿಲಿಟ್ರಿ) ಯೆಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶತಮನಾಚಾ ಆದಿಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಆನಿ ಪರ್ಬೆಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಜವ್ನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತೆಲೆ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಬೇಂಡಾಚ್ಯಾ ಸುಮಧುರ್ ನಾದಾಂ ಮಧೆಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಆಳ್ವಾಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾನಿ ಪಿತುಳಿಚ್ಯಾ ಬೇಂಡಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ , ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ರೋಸ್,ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿ, ಮರ್ಣಾ ಸಂಸ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮವ್ನ್ ಪಣಾಂತ್ ಯಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಗರ್ಜಲೆಂ.

ಫಕತ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಸರ್ವ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚೊ ಲೋಕ್, ದುಬ್ಳೆ-ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ದೆಕ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಚಿ ಗೊಡ್ಸಾಣ್ ಚಾಕ್ತಾ. ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಂತ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್, ಕೊರೊನೆಟ್, ಕ್ಲೇರ್ನೆಟ್, ಬಾರಿಟೊನ್, ಎಫೊನಿಯಂ, ಸಾಜಾಫೋನ್, (ವ್ಹಡ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆಂ ಬಾಝ್), ಸಿಂಬಲ್ಸ್, ಮುರಾಕಶ್, ಸೈಡ್ ಡ್ರಮ್ಸ್, ಬೇಝ್ ಡ್ರಮ್ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂಚೆ ಮಿಸ್ಲಾಪ್ ಆನಿ ಮಿಲನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಕಾತಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಸರ್ಗೀಯ್ ಸಂಗೀತ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊವ್ ಜಾತಾ , ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ರೈಸಾತಾ ಆನಿ ದಾಕ್ಟುಲಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಉಟೈತಾ.

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶತಾಮಾನಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ದೆ. ಇಜಿದೊರ್ ನೊರೆಂಜ್ (ನೊರೊನ್ಹಾ) ಹಾಚೆಂ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಭಾರೀಚ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ದೆ.ಲೊರೆಸ್ ಸೊಜ್ (ಹೆರಿ ಸೊಜಾಚೊ ಆಜೊ) 1906 ಇಸ್ವಂತ್ ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ವೆಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪಿತುಳೆಚ್ಯಾ ಬೇಂಡಾಚೊ ಪಂಗಡ್ ಘಡ್ತಾ ಅನಿ ತಾಚೆ ತೇಗ್ ಭಾವ್, ಇತರ್ ಬರೆಂ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್ ಆನಿಂ ಹೆಂ 'ಲೊರ್ಸಾಮಾಚೆಂ ಬೇಂಡ್ 'ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾತಾ.

ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್, ವ್ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ವರ್ಚೆಂ, ವ್ಹೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾನಿ ಲೊರ್ಸಾಮಾಚೆ ಬೇಂಡ್ ನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಸೊಭಾಯ್ ಚ್ಚ್ ನಾತುಲ್ಲಿ. ಲೊರ್ಸಾಮ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೊರೊನೆಟ್ ವ್ಹಾಜವ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಖೈಂ. 1938 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಯಾ 'ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್' ಹ್ಯಾ ಲಿತುರ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲೊರ್ಸಾಮಾಚ್ಯಾ ಬೇಂಡಾನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ನಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. 1953 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 77 ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಸೊಜಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ಎಡಿಯಾಬಾನ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಭಾವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಸಂಗೀತ್ ಸಜಾವಳ್ ಶಿಕೊನ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೆನಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ ಪಾಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಯಾಂನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚಿ ಕೀರ್ತ್ ವಾಡಾಯ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಡಿಯಾಮಾಚೆಂ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಬೇಂಡ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಫಾಮಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.

ಎಡಿಯಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಆಪ್ಲೊ ಪೂತ್ ಹೆರಿ ಸೊಜಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರಿ ತಕ್ಲಿ ಉದೆಲಿ. ಹೆರಿಯಾಮಾಚೆಂ ಹೆರಿಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೇಂಡ್, ಆತಾಂ ಹೆರಿಸ್ ಸೆಂಟಿನರಿ ಬೇಂಡ್ ಭಾರಿ ನಾವಾಡ್ದೀಕ್. ಹೆರಿ ಯಾಬ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಟ್ರಂಪೆಟ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಬಗರ್ ಏಕ್ ಕವಿ, ಪದಾಂ ಘಡ್ನಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ , ಬೇಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಬೇಂಡಾಕ್ ನವೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲಾಂ.

ಆಧಾರ್: ಬೂಕ್ ದೊ.ರೆ.ಮಿ.ಫಾ.ಬರಯ್ಣಾರ್ - ಜೆರಿ ದೊಮೆಲ್, ಬೆಂದುರ್, ಆನಿ
ವಿವಿಧ್ ಮೂಳಾಂ ಥಾವ್ನ್.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಇತರ್ ಫಾಮಾದ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೆಂಡಾಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಜ್ಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಆಲ್ಬರ್ಟಾಮಾಚೆ ರೋಸ್ ಬೇಂಡ್, ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ (ಫ್ರೆಂಕಿ) ಬೇಂಡ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಕ್ಲಾಡ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ರೋಸ್-ಬ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿರಿನಾಮೆಕಾಲ್ ಕಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿ.ಡಿ.ತ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಗಾರಾಂಚೆ ಬೆಂಡ್, ಆಲ್ಲಿಪಾದೆ ಪಿಂಟೊ ಬೇಂಡ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಮಾಸ್ತರ್ ಜೆಸನ್ ಬೇಂಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ಚೆ ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ ಬೇಂಡ್, ಪಾಲ್ದಾನೆಂ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೊಜಾ ಆನಿ ದುಬಾಯ್ಸ್ ಬೇಂಡ್, ನೀರ್ಮಾರ್ಗಾ ವಾಸ್ ಬೇಂಡ್, ಸೈಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಂಡ್ ಫೆರಾರ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆಲ್ಲಿಪಾದೆ ವಿಲ್ಸನ್ ಬೇಂಡ್, ಬದ್ದ್ಯಾರ್ ಚೆ(ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ) ಬೇಂಡ್, ಬೈಂದೂರ್ ಚೆಂ ಬೇಂಡ್,.. ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇಂಡಾಂ ಲೊಕಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೇಂಡ್ ವಾಜ್ಪಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಬಾರಿ ಫಾಮದ್.ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಕ್ತಿನಗರ ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣ್ಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ರಿ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸ್_ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾನ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಧುರ್ ಬೇಂಡಾ ಸಂಗೀತಾಚಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಗಾರಾಂಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಿ.

ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚಿ ಗರಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾ ಭಿತರ್ ರೊಸಾ ಆನಿ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಭಾಣಾಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಶೆರಾ ಬಾಯ್ರ್ ಘರಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂ ಥಂಯ್ ಅಜೂನಿ ಜಿವಾಳ್ ಆಸಾ. ತಾಂಕಾ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ನಾಂ ತರ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಭಾನಾಂ. ಶಿರ್ವಾಂ-ಬೆಳ್ಳೆ ತ್ಯಾ ಕುಶಿನಿ ಅಜೂನೀ ರೊಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕಾಜಾರಾಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾ. ಡಿ.ಜೆ.ಆನಿ ಸಾಂವ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಆಪ್ನಾಂವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿಕಾಯ್, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಉರಾಯಾಂ ಆನಿ ಬ್ರಾಸ್ ಬೇಂಡ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾಂ. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್.

**ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ - ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.