107. ಸಂಬಂಧ್.

ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆನಿಂ ಸುನೆಕ್
ರಾವಣ ರಾಮಾಚೊ ಸಂಬಂಧ್
ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಂಯ್ಚಾ ಪುತಾಚೆರ್
ವೊನಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅನುಬಂಧ್

ಕಾಮ್ಗಾರ್ ಆನಿ ಧನ್ಯಾಕ್
ಕೆದಿಂಚ್ ಜಾಂವ್ಚೊನಾ ಭಾಂದ್
ಘಾಮ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪಿಳ್ಳ್ಯಾರಿ
ಗಾಜ್ತಾ ಸದಾಂಚಿ ಗಾದ್

ಹಾಡ್ ನಾತ್ಲೆ ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿಬೆಕ್
ಬೊಡ್ ನಾತ್ಲಲ್ಲ್ಯಾಬಾಯ್ಲೆಕ್
ಖಂಯ್ಚೊ ತೊ ಸಂಬಂಧ್
ದೊಗಾಂಯ್ ವರ್ವಿಂ ಘಡ್ತಾ ಘಡ್ಯೆಂತ್ ವೇಧ್

ಕಾಂಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಕ್
ಆವ್ಚಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಸಯ್ರ್ಯಾಕ್
ಖಂಯ್ ತೊ ಸಂಬಂಧ್
ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅಶ್ವಮೇಧ್** ಅನಿಲ್  ಬೈಂದೂರ್ - ಸ್ಪೈನ್.

No comments

Powered by Blogger.