87. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಶೆ೦ ಭಾರತಾ೦ತ್ ?

ಮೇರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್ ಇ೦ಡಿಯಾ೦ತ್ ಏಕಾ ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆ ಮೋಲ್ Rs.81 ಆನಿ೦ ಹೆ೦ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಚಡೊನ್ ವೆತಾ, ಕಾರಣ್ ?

ಕಾರಣ್ ಆಮಿ೦ಚ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಆಮಿ೦ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಾಯ್ತಾ೦ವ್ ಆನಿ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಡ್ ಲ್ಲೆ೦ ಮೋಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ೦ ಲುಟ್ಕಾರ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೆ, ರಾಜಕಾರಣಿ೦ಚಿ ಬೊಲ್ಸಾ೦ ಭರ್ನ್, ಆಪ್ಲಿ೦ಯ್ ಬೊಲ್ಸಾ೦ ಭರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಚಡ್ಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ World Market CRUDE Oil ಕಾರಣ್ ನ೦ಯ್. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಹೆ ಲುಟ್ಕಾರ್.

ಚಿ೦ತ್ಯಾ೦ ಆಮಿ೦ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾ೦ತ್ ಕೊಣೆ೦ಯ್ ಏಕ್ ಥೆ೦ಬೊ ಸಯ್ತ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನಾ೦, ತೆದಾಳಾ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಕ೦ಪೆನ್ಯಾ೦ಕ್ 4.6 BILLION DOLLARS ಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಭೊಗಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆಜಾಪ್ ಜಾಲೆ೦? ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಣಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಗಲ್ಬಾಜಿಕ್, ಆಮಿ೦ ಆಶೆ೦ ಎಕ್ ದೀಸ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆನಾಸ್ತಾನಾ೦, ತಾ೦ಕಾ೦ ಬೂಧ್ ಶಿಕೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ೦ವ್ ಗಿ? ಆಶೆ೦ಚ್ ಆಮಿ೦ ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆ೦ ತರ್, ಮೋಲ್ ದೆವಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಖ೦ಯ್ ವೆತಾಲೆ? ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ೦ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಹರ್ತಾಳ್ ಕರ್ನ್, ತಾ೦ಬ್ಡೊ ಬಾವ್ಟೊ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಗರೀಬ್ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಕಸ್ಟಾರ್ ಆನಿ೦ ನಸ್ಟಾರ್ ಘಾಲ್ತಾ೦ವ್. ದುಬ್ಲೊ ಮೊನಿಸ್ ನಿತಿನ್ ಜೊಡ್ತಾ ತರ್, ಹ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಮಿ೦ ತಾಚಿ ಆ೦ಗಡ್ ಫೊಡುನ್ ಉಡಯ್ತಾ೦ವ್, ಕೊಣಿ೦ಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೌಲತಾಯೆ ಖಾತಿರ್, ಸಬರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಇಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಒಟ್ಟು ಕರ್ನ್ ಕಾ೦ಣ್ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೈಕಾ೦ಕ್, ಕಾರಾ೦ಕ್ ಆನಿ೦ ಸೈಕಲಾ೦ಕ್ ಆಮಿ೦ ಉಜೊ ಲಾಯ್ತಾ೦ವ್. ಕೊಣಾಕ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲೆ೦? ಮೋಲ್ ಚಡಾಯ್ಲೆಲೆ ಚೋರ್, ಹ್ಯಾ ಹರ್ತಾಳಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹವಾನಿಯ೦ತ್ರಿತ್ ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಜೊನಿವಾಕರ್, ಚೀವಾಸ್ ರೀಗಲ್ ಸೊರೊ ಕಾ೦ಣ್ಗೆ೦ವ್ನ್, ಟಿವಿರ್ ತಮಾಶೆ ಪಳೈತಾತ್. ಆಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸೊಧುನ್ ತಾ೦ಚಿ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಧೈರ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಆಸಾಗಿ?

ಹಾಣಿ೦ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ಬಸ್ಸ್, ರಿಕ್ಶ್ಯಾ, ಟ್ಯಾಕ್ಶೆನಿ೦ಯ್ ಪಯ್ಶೆ ಚಡಾಯ್ಲೆ. ಕೊಣಾಕ್ ಫರಾಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦?  ಕೊಣಾಚಿ೦ ಬೊಲ್ಸಾ೦ ವೊಟ್ಟಿ೦ ಜಾ೦ವ್ಚಿ೦? ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ ನ೦ಯ್, ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ವಿಮಾನ್ ಯಾನಾಚೆ೦ಯ್ ಮೋಲ್ ಹಜಾರಾನಿ೦ ಚಡ್ತಾ. ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ಶಿಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾ೦, ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ೦ ರಾವೊ೦ಕ್ ಜಾತಾ?

ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ವಸ್ತು ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರ್ಚೆ ಕಾರ್ಗೊ ಆನಿ೦ ಹೆರ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಆಪ್ಲಿ ರೇಟ್ ಚಡಯ್ತಾತ್. ಟ್ರಾನ್ಪೊರ್ಟಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ಹ್ಯಾ ಟ್ರಾನ್ಪೊರ್ಟಾರ್ ಹಾಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ- ಖಾಣಾಚೆ ವಸ್ತು, ವಕ್ತಾ೦, ಸದಾ೦ ಉಪ್ಯೊಗಾಚೆ ವಸ್ತು ಆನಿ೦ ಹೆರ್ ವರ್ವಿ ಪೂರಾ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಲಿ. ಆಮಿ೦ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾ೦ತ್ ಚಿ೦ತ್ಲಾ೦ಗಿ? ಪೆಟ್ರೋಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆ೦ ಮುಣ್ತಾನಾ೦, ವಾಹನ್ ಆಸುಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦, ಆತಾ೦ ಕಶೆ೦ ಮಾರೊಗ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಘಾಲ್ಚೊ? ವಾಹನ್ ನಾತುಲ್ಲ್ಯಾನಿ೦ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦, ಆತಾ೦ ಬಸ್ಸಾಚಿ ಟಿಕೆಟ್ ಚಡಾಯ್ತಾತ್. ಕಿತೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦? ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ವಸ್ತು೦ಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಚಡ್ತಾ, ಹೆ೦ ಆಮಿ೦ ಚಿ೦ತಿನಾ೦ವ್.

ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ನಾಟಕಾನಿ೦ ಬೊಲ್ಸಾ೦ ಖಾಲಿ ಜಾತಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ೦ ಮಹಿನ್ಯಾ ಸಾ೦ಬಾಳಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ಚಿ೦. ಏಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾನಿ೦ ಆವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ೦. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಭಾರತಾ೦ತ್ ಬಿಲಿಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜನಸ೦ಖೊ ಆಸೊನಿ೦ಯ್, ಲಾಖಾ೦ಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲುಟ್ಕಾರಾ೦ಕ್ ಬೂಧ್ ಶಿಕೊ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ೦ಗಿ? ಜಾತಾ...ಪೂಣ್ ಎಕ್ವೊಟ್ ಜಾಯ್ಜಯ್. ಆಮಿ೦ ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾನಿ೦ ಆನಿ೦ ಟಿವಿ೦ತ್ ಪಳೈಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿ೦, ಈಜಿಪ್ತಾ೦ತ್ ಲೋಕ್ ಎಕ್ವೊಟ್ಲೊ, ಮಿಲಿಯಾಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೋಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಎಕಾ ಉದ್ದೆಶಾನ್, ಎಕಾ ನಿಚೆವಾನ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦ ಮುಣ್ ಮೊಜ್ಯಾಕೀ ಚಡ್, ತುಮಿ೦ಚ್ ಬೊರೆ೦ ಕರ್ನ್ ಜಣಾ೦ತ್. ಹಪ್ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಫ್ತೆ, ಎಕ್ವೊಟ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಲೊನಾ೦. ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಗಿ ನಾ೦ ತಾ೦ಕಾ೦?

ಪೂಣ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾ೦ತ್? ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಕರಮ್ ಚ೦ಧ್ ಗಾ೦ಧಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ೦? ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್, ಆವಾಜಾಚಿ ನಳಿ ಕಾತರ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆ೦, ಹರ್ಧೆ೦ ಆಸಾ ನ೦ಯ್ ಗಿ ಹ್ಯಾ ಲುಟ್ಕಾರಾ೦ಕ್? ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ೦ಕ್ ಎಕ್ವೊಟೊ೦ಕ್ ಕಳಾನಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯ್, ಹೆರ್ ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯ್ ದೇಶಾ೦ಕ್ ನಾ೦. ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೇಶಾಚೆ ಆಮಿ೦, ಹೆರಾ೦ ದೇಶಾ೦ಚಿ ಬುಟ್ಟಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರಿಜಾಯ್ ತರ್...ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್?
ಮೊಜಿ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಇತ್ಲಿಚ್ಹ್ :

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಜೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಕಾಯೆಚಿ ಖರಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮೆಳೊನ್, ತಿ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮುಣ್ ಮತಿಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಸ೦ಸಾರ್ ಭರ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ದೇಶಾ೦ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನಿ೦, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ತ್ ಸು೦ದರ್ ಭಾರತ್ ದೇಶಾಕ್, ಆಪ್ಲೊ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತೊ ಗ್ರಾಸ್ ಸೊಧುನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡಾತ್.**ಜೊವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಾಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.