109. ಪೆಟ್ರೊಲಾ ವರ್ವಿಂ ದುಬ್ಳೊ ಉಪಾಶಿ.

ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ  ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ ಕಂಯ್ ಏಕ್ ನವೊ ಹಾಸೊ ಅಮ್ಕಾಂ ಜೋಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ,  ಫೋರ್ ಎಕಾ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಅಶಿ ದೋತ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ ಕೀ, "ಮ್ಹಕಾ ಬೊಂಗ್ಳೊ, ಪಯ್ಶೆ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಕಾ. ಪೂಣ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಕಾರಾಕ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಲಿಟಾರ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾ". ಚೆಡೊ ಅಜಾಪ್ !!!!!.   ತುಮಿಂಯ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಗೀ  ವ್ಹಯ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ಗತ್. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಚಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಇತ್ಲಿ ಬಿಗಡ್ಲ್ಯಾಗಿ ಡೊಲಾರಾಚೆ ಮೋಲ್ 42 ಥಾಂವ್ನ್ 56 ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಪುರಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಮ್ಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳಯ್ತಾ.

ಅನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕರಾಚೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಪಾಯ್ದೊ ನಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಅಮ್ಚೊ ರಾಜ್ಯ್  ಸರ್ವ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪೆಟ್ರೊಲಾಚಾ ಮೊಲಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಬಸ್ಲಾ. ಗಲ್ಪಾ ಥಾಂವ್ನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತೆ ಕಚ್ಚಾ ತೇಲ್ 30 ರುಪ್ಯಾಚಾಕೀ ಉಣ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ತರೀ, ತೆಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಹೆಂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಬಂಕಾಂತ್ಲೆ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬೈಕಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ ಚಡೊನ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚ್ಯಾಕಿ ತಾಕಾ ಘಾಲ್ಚಾ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆಕ್ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಕಿತ್ಲೆಯ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚಡೊಂವ್ದಿ, ಪೂಣ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಪುಣಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಅಸೊಂದಿ ನೇ; ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್  ಅಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಶೆ ವಯ್ರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಗೀ? . ಅಮ್ಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಮ್ಚೊ ಸಾಂಬಳ್ ಚಡಂವ್ಚೆ ಯೋಜಾನ್ ಹಾತಿಂ ಘೆನಾ?  ಅನಿಂ ವಿರೋಧ್ ಪಕ್ಶಾಚೆಂ ಅಪ್ಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣಿ ಸರ್ಕರಾಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ ಶಿವಾಯ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉದ್ದಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾ ನ್ಹಂಯ್.  ಅಪುಣ್ ರಾಜ್ವಟಿ ಚಲಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅತಾಂ ಅಸ್ಚ್ಯಾಕಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಸ್ಟಾರ್ ಘಾಲಿತ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್.. ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ದೀಸ್ ಕೂಲ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಪೋಟ್ ಸದಾಂ ಉಪಾಶಿ.

ಭಾರತಾಂತ್ ಆಜ್ 60% ಚ್ಯಾಕೀ  ಚಡ್ ಲೋಕ್ ದಿಸಾಕ್ 100 ರುಪ್ಯಾಚಾಕಿ ಉಣ್ಯಾ ಮಜುರೆಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತೆ ಅಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ಥೊಡ್ಯಾನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮಾರ್ಗಾಯೆಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಸರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಚೊರ್ಪಣಾ-ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ದರಿಜೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಬಾರಾಂನಿಂ ಸದಾಂಯ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಜಾರಾನಿಂ ದುಡು ವಿಭಾಡ್ ಕರ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್, ಪೆಟ್ರೊಲಾಚೆ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಪುಣಿ ವಾಹನಾಚಿ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಫುಲ್ಲ್ ಕರುಂಕ್ ಬಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ. ಅನಿಂ ಅಪ್ಣಾನ್ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರಯ್ಲೆ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಖುಶ್ ಪಾವ್ತಾ ಅನಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಅಪ್ಣಾಂಚೆ ಕಳ್ವಾಳೆ ಉಚಾರ್ತಾ. ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಅಸ್ಲೆಲೆ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಅಬ್ಬಾ ಕಸಲಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ  ಮ್ಹುಣೊನ್  ಅದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಾ ಮೊಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆ ಮೋಲ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳಯ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮೊಜಿ ಸವಾಲಾಂ...ತರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ರೀತ್ ಅಸಿಚ್ ಗೀ ಅನಿಂ ಮ್ಹುಖಾರ್? ಡೊಲಾರಾ ಮ್ಹುಖಾರ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚೆ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ? ಲೊಕಾಚಾ ವಿವಿದ್ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ಘರ್ಜೆಕ್  ಮೂಲ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೊಲಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಪಾಶಿ ಘಾಲ್ತಾತ್.? ಅಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕಾರಣಿಂಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಚೊ ಕೊಣಿ ನಾಂಗಿ? ಚಡಯ್ಲೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತಿತ್ ಮ್ಹುಳ್ಳೆಂ ಸರ್ಕರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ? ದೆಕುನ್ ಗೀ  ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾ ಅನಿಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ ರುಪೊಯ್ ಸತ್ತಾರ್ ಅನಿಂ ಪಾಂಚ್ ಪಯ್ಶೆ  ದೆವೊಂವ್ಚಾ ಖಾತಿರ್ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ರುಪೊಯ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾತ್? ಅನಿಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾನಿಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ  ವಯ್ರ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಗೀ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ವಾ ತಾಂಚಾ ರಾಜಕಿಯಾ ಪಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್...? ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖೆಲ್ಯಾನೊ, ಉಜ್ವಾಡ್ಲೆ ದಯಾಕರುನ್ ಉಟಾ..ದುಬ್ಲೊ ಮರೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಕಿ ಉರ್ಲಾ...!! ತೊ ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಯಾತ್. ತುಮ್ಚಿಂ ಪೊಟಾ ಬೊರುಂಕ್ ಪೆಟ್ರೊಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಏಕ್ ರೂಂದ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಆಜ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ....


**ವಿವಿಯಾನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.