110. ಭಾಸ್ - (ಅವಸ್ವರ್ - 3)

ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಅವಸ್ವರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕ್ ಕರಾತ್ "ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ನ್ಹಂಯ್ ಪಲ್ತೊಡಿಚ್ಯಾ ಪೆಚ್ಚಾಬಾಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಕಾಜಾರ್, ಅಜ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ರೊಸಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ತುಂ ಕಸೋಯ್ ಅಯ್ಲೊಯ್ ನೆಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ರೊಸಾಕ್ ತುಂ ಅನಿ ಆನಿತಾ ವ್ಹಚಾ"

"ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್...." ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಖರಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕೊಣೆಂಗೀ ಸುರಿಯೆನ್ ಪಾಪ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿಂ ದುಃಖಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಅಡಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಿಂ.

"ಕಿತೆಂ ಪುತಾ ರಡ್ತಾಯ್?" ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

"ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಮಾಂಯ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾತಾ" ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

"ತುಂ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಣ್ಘೆ ಪುತಾ, ಹಾಂವ್ ದನ್ಪಾರಾಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ತರ್ಕಾರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ" ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡನಾ ಜಾಲಿ. ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾನಾ, ಘಡ್ಯೆ ಘಡ್ಯೆ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಚಡ್ತಾನಾ, ಮತ್ ಮ್ಹಜಿ ದುಃಖಾಂತ್ ಭರ್ತಾನಾ ನೀದ್ ತರ್ ಖಂಯ್ ಪಡ್ಚಿ? ಹಾಂವ್ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಹುಳ್ವುಳ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೈಲ್ಲೆಂ ಭಯ್ಣ್ ಭಿತರ್ ಅಯ್ಲೆಂ.

"ಕಿತೆಂ ದಟ್ಟು" ತಾಚ್ಯಾ ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ದುಃಖ್ ಭರ‍್ಲ್ಲೆಂ.ತಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಕಾಣಿಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕಳಿತ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. "ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಅಶೆಂ ಜಾಲೆಂ, ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂಗೀ?"

"ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯೀ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಲಾಗಿಂ ಭಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲಿ" ಅನಿತಾ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೆಂ

"ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಅನಿತಾ ತುಕಾ ಪೂರ ಕಳಿತ್ ಅಸೊನ್‍ಯೀ...." ಹಾಂವೆ ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ ಅಯಿಲ್ಲೊ ಅವಾಜ್ ಅಯ್ಕಾಲೊ. ಅನಿತಾ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ರಾಂದುನ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ಜೆವ್ಲ್ಯಾರೀ ಜಿಬೆಕ್ ರೂಚ್ ನಾ, ಜೆವಾಣ್ ಜೆವಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾನಿಬಾಕ್ ಜೆವ್ಲೊಂ ಮಾತ್ರ್.

"ರೊಸಾಕ್ ವೆತಾಯ್ ನೆಂ ಪುತಾ?" ಪುರ್ತ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್

"ನಾಂ ಮಾಂಯ್" ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ನಿರಾಶಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ..

"ಕಿತೆಂ ಪುತಾ" ಮಾತ್ಶೆಂ ಆಕಾಂತಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್

"ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಪುರೊ ಜಾಲಾಂ, ತುಮಿಂ ವಚಾ ಮಾಂಯ್" ಎಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಫಟ್ ಮಾರ್ಲಿ.

"ಜಾಯ್ತ್ ಪುತಾ" ಮ್ಹಣಾಲಿ, ಅಮ್ಚಾ ಮೊಗಾ ವಿಶಿಂ ತಿ ಕಿತೆಂಚ್ ನೆಣಾಸ್ಲಿ.

ವ್ಹಯ್ ಶೋಭಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಜಿವಿತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಲಿ, ತೆಂ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಸ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸಾಯ್ಲೆಂ. ಸತ್‍ಗೀ...ಫಟ್‍ಗೀ ಶೋಭಾನ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ಅನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಖರೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶೋಭಾ ಖಂಯ್ ತರೀ ಅಸೊಂದಿ, ತಾಣೆ ಸುಖಾಂತ್ ಅಸಾಜೆ, ಬರ್ಯಾನ್ ಅಸಾಜೆ.

"ಅನಿತಾ ಹಾಂಗಾ ಯೇ" ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಅಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಶೋಭಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಭಯ್ಣಿಲಾಗಿಂ ದಿಲೆಂ.  ಪಳೆ ಅನಿತಾ, ಹೆಂ ಕಾಗದ್ ಶೋಭಾಕ್ ದಿತಾನಾಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಜಾಯ್ತೆ...?" ಹಾಂವೆ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ. "ಜಾಯ್ತ್ ದಟ್ಟು, ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಕಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ,ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ" ತ್ಯಾ ಕಾಗ್ದಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲಿಂ

ಮೊಗಾಚ ಶೋಭಾ,

ಹಾಂವೆ ತುಜೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾನಾ ಮೊಗಾಂತ್ ದುಬ್ಳೊ-ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಅಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾಂ, ತಿಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್. ತೆಂಚ್ ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆನಿ ತುವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆಂಯ್ ಗೀ? ತುವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್, ಪುಣ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲಿ ತುಜಿ ಭಾಸ್. ತುಂವೆ ಮಕಾ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಇಲ್ಲಿ ತರೀ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಗೀ...? ತುಜೊ ಮೋಗ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್ ಗೀ? ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತುಂ ಆಜ್ ಮೋಗ್ ಕರ್ಣಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಘಾತ್ಕಿ ಜಾಲಾಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಅಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್ ತುಜ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂಯ್. ಹಾಂವ್ ತುಜೆವಿಶಿಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಅಶೆಲ್ಲೊ.. ಛೆ!.. ಪುಣ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚಿ ರಾವ್ಳೆರಾಂ ಬುನ್ಯಾದಿ ಸಮೇತ್ ಕೊಸ್ಳಾಯ್ಲಿಂಯ್. ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲಿಂಯ್ ಘಾತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ. ತುಕಾ ಮೋಗ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯೆಂತ್ ಸೊದ್ಲಾಂಯ್ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಮೋಗ್ ನ್ಹಂಯ್ ಫಕತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್.

ತುಜೆಂ ಜೀವನ್ ಸುಖಾಂತ್, ಬರ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರೊಂದಿ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ ತುವೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ದಿಂ. ಪುಣ್ ಶೋಬಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಮೊಗಾಚಾ ಘಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಡ್ಲೊಂ.

ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಧುವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಜಾರ್ ಭೋವ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸ್ವಚ್ಚಂದ್ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿ ಉಬೊನ್ ನವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕಾಯ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಶಾಶ್ವಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾಂ, ಸುಖಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದುಖಾಳ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ಶೋಭಾಕ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಶೋಭಾ ಪರತ್ ಅತಾಂ ರಾಜೇಶಾ ಥಾವ್ನ್ ಘಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೆಂ. ಶೋಭಾನ್ ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಏಕ್ ತೋಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ರಾಜೇಶಾಚೆಂ ಅಶ್ಲೀಲ್ ಭರಿತ್ ಲಿಸಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಮಹಿನೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲೆ, ಅತಾಂ ರಾಜೇಶ್ ಅಪ್ಲೆಂ ಕುಸ್ಡೆಂಪಣ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಫ್ಯಾಕ್ಟಾರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಾಜೇಶಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಅಶ್ಲೀಲ್ ನಡ್ತ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. 

ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಂತ್ ಮಾದಕ್ ಒಕ್ತಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್  ಜಾಲೊ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ದುಃಖ್ ಅಸಾ ತರ್ ಮಾದಕ್ ದ್ರವ್ಯಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್. ಪುಣ್ ತಾಂತುನ್‍ಂಚ್ ಪೂರ್ಣ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ರಾಜೇಶ್ ಅತಾಂ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಲೊ. ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ಘರ್ಚೆ ವಸ್ತು ವಿಕ್ಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಶೋಭಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಚೆರ್ ಝಳ್ಝಳ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆರ‍್ಯೀ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಡ್ಲಿ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊರ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೆಂ ಪೂರ ವಿಕ್ತಾನಾಂಯೀ ತೆಂ ಅಸಹಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕುಳಾರ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾರ್ ಮಾರ್ನ್ ದಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊ.

ಜಿವಾಂತ್ ದಡಾಂಗ್ ತರ್ನಾಟೊ, ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಗುಲಾಮ್. ರಾಜೇಶಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಧಯ್ರ್ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆಂಕೀ ಶೋಭಾಕ್ ಕೊಣೀ ಭಾವ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಶೆಂ ಶೋಭಾಕ್ ಹಿಣ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅತಾಂ ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಛೆ! ಆಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಅಯ್ಲೊ ಶೋಭಾಕ್ ಅಂದ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಚಲ್ಚೆಂ ಶೋಭಾ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ಗಾಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಂಕಾನಾಸ್ತಾನಾಂ ಶಾಶ್ವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅವಯ್-ಬಾಪಾಯ್ ಕರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಶೋಭಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾತ್ ಚಿಂತುನ್, ಕರ್ಗೊನ್, ಏಕ್ ಅಪೂರ್ಣ್ ತಿಬೊ ಜಾವ್ನ್, ಕಡೆಕೀ ತೊ ಬಿಂದು ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ.        <ಸಮಪ್ತ್>

ಜೆ.ಜೆ. ಶಿರ್ತಾಡಿ, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.