112. ಮೊಜ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಚಾರ್ ಚಲಿಯೊ:


ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಮೊಜೆಂ ಜನನ್,
ಕಾರಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾಂಗೆ ಮೊಜೊ ಪ್ರಣಾಮ್.
ಮೊಗಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಪಡ್ಲೊ, ಸಂಸಾರ್ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ,
ಮೊಜ್ಯಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿಯ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ ತೆಂ ಖಂಚಾ ದಿಸಾ.

ಎಕ್ಸುರೊ ಹಾಂವ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ, ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊಯ್ ಚೆಡ್ವಾ,
ಮಾರ್ಲಿ ಅಮಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ, ತೆ ದೀಸ್ ಪರತ್ ಯೆಂವ್ಚೆನಾಂತ್,
ಪಾವ್ಸಾ ವೆಳಿಂ, ಎಕ್-ಚ್ ಛತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅನಿಂ ಬೆನ್ಸಾ ಖಾವ್ನ್,
ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತಾನಾ, ಅಪಯ್ತಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್-ಪಣಾಕ್.

ಭುರ್ಗಿ ಪ್ರಾಯ್  ದಾವ್ಲಿ  ಭೆಟ್ಲಿ  ಎಕ್ಲಿ ಸಾದಿ, ಎಕಾ ಭಾಗಿ ದಿಸಾ ಘಾಲಿ ಉತ್ರಾ  ಮುದಿ,
ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ತಾರುಂ, ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ಅಯ್ಲಿಂ ವಿಘ್ನಾ-ಅನ್ವರಾಂ,
ಮಾಗೊನ್ ಸಾಂಗಾತ್  ದೆವಾಚೊ, ವಾಂಟುನ್ ಸು:ಖ್-ದೂಕ್   ಎಕಾಮೆಕಾ,
ಪಯ್ಣ್ ಚಲ್ತಾ ನಿರಂತರ್, ಬಾಂಧ್ ಉರ್ತಾಲೊ ಘಟ್ ಮೊರಾಸರ್.

ಜಿವಿತಾಚಿ ವಾಟ್ ಚಲ್ತಾನಾ, ತ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್  ಫುಲ್ ಫುಲೊನ್,
ದೆವಾನ್ ದಾಡ್ಲೆ  ಮಾಣಿಕ್, ಮೊಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಚೊವ್ತಿ ಚಲಿ
ಸದಾಂಯ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್, ಜಿವಿತ್ ಸೊಭಯ್ತಾ ತೆಂ,
ಘರಾಂತ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್.

ಜಿವಿತಾಂತ್ ಭೆಟ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರಿ, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಪಾನೊ ದಿಲಾ,
ಬಾಳ್-ಪಣ್ ಸೊಬೆಯ್ಲೆಂ ಮೊಜೆ ಭಯ್ಣ್  ಆಜ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ,
ಉತ್ರಾ ಮುದಿ ಘಾಲ್ನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಾಂ ಪ್ರಮೀಳಾ,
ಘರಾಂತ್ ಫುಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ನಾಂವ್ ತಾಚೆ ವಿಯೊಲಾ.

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ ಖತಾರ್.

No comments

Powered by Blogger.