113. ಬಿಂಡಾ ....ರಾನಾಚಿ ಫಳಾ ರಾಣಿ.

ಬಿಂಡಾ , ರಾನಾ- ಕುಮೆರಿಂತ್ ಪೋಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಯಾ ರುಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಪ್ರಾಕ್ರತಿಕ್ ಫಳ್. ಏಕಾ ಮನ್ಶಾಚಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ಪೊಶಕಾಂಶ್ ಹ್ಯಾ ಫಳಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ವೈಜ್ಣಾನಿಕ್ ಭಾಸೆನ್ ಹಾಕಾ ಗರ್ಸಿನಿಯಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸೆನ್ ಹಾಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಂಗೊಸ್ಟೀನ್ ಮ್ಹನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಬಿಂಡಾ ಸಲಿ (ಕೊಕಾಂ) ಸುಕವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಜೂಸ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಗರ್ಮೆಕ್, ಪೀಂತ್-ಅಸಿಡಿಟಿ, ಅಲರ್ಜಿ, ಮೊವಾಚೆ ಮೂಸ್ ಚಾಬೊನ್ ಆನಿ ಸುರ್ಯಾಜಳಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಶಾರ್ ನಾತುಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಸ್ತ್ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಜಿವಾಕ್ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾ.
ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಆಂಶ್ ಮೊಸ್ತ್ ಉಣೆಂ ಅಸುಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಡಯಟರಿ ಫೈಬರ್ (ನಾರ್) ( 5.1 ಗ್ರಾಮ್ /100 ಗ್ರಾಮ್) ಆಸುಲ್ಯಾನ್ ಬಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕೊಲೆಸ್ಟೊರಲ್ ಆನಿ ರಗ್ತಾ-ದಾಂಬ್ (ಬಿ.ಪಿ.) ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಚಾ ಪಿಡೆಕ್, ರಗ್ತಾಂ-ನಾಳಾಂಚಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್, ಸ್ಟ್ರೊಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆ ನಿವಾರುಂಕ್ ಬಿಂಡಾ ಫಳ್ ಖಾತಾತ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಆನಿ ಇತರ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ದಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಆಸ್ಚಿ ಬಿಂಡಾ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಆಂಗಾಚಿ ಪಿಡಾ ಜುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ಫ್ಲು ತಾಪಾಕ್ ಆಂಗಾ ಭಿತರ್ ಆಡ್ಸಣ್ ಚಡಯ್ತಾ. ಸಕ್ರಿ ಪಿಡೆಕ್ (ಡಯಬಿಟಿಸ್), ಪಾಟ್ ದೂಕಿಕ್,ಆರ್ತ್ರಿಟಿಸ್(ಗಾಂಟಿ ದೂಕಿಕ್), ಮೈಗ್ರೈನ್(ಕಟೀನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡಫ್ಹಡ್),ಆಂಗಾ ಜಡಾಯ್ ಉಣೆಂ ಕರುಂಕ್, ಅಲ್ಸಾರ್,ಶಿರಾಂ ದೂಕಿಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ವಕಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಿಂಡಾ ಖಾತಾತ್.

ಪಿಕ್ಯಾ ಬಿಂಡಾಂತ್ ಫಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊಷಕಾಂಶ್ ಪ್ರತಿ ಶೆಂಬೊರ್ ಗ್ರಾಮಾಕ್ (100 gram), ಹೆ ಪರಿ ಆಸಾ:-

ಕ್ಯಾಲೊರಿ 63 ಕಿ. ಕ್ಯಾಲೊರಿ ,

ಪ್ರೊಟೀನ್ 0.5 ಗ್ರಾಂ,

ಫ್ಯಾಟ್(ಚರಾಬ್)0.4 ಗ್ರಾಂ,

ಕಾರ್ಬೊ ಹೈಡ್ರೇಟ್(ಸಕ್ರಿಚೆ ಅಂಶ್)15.6 ಗ್ರಾಂ,

ಫೈಬರ್ ವ ನಾರ್ 5.1 ಗ್ರಾಂ

ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ 5.49 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಫೊಸ್ಪೊರಸ್ 9.2 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಐರನ್ (ಲೊಂಕ್ಡಾಂಶ್)0.17 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಸೊಡಿಯಂ 7 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಪೊಟಸಿಯಾಂ 48 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.,

ವಿಟಮಿನ್ ಎ 35 I.U.ಐ.ಯು.,

ತಯಾಮಿನ್ 0.054 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.,

ನಿಯಾಸಿನ್ 0.286 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ. ,

ಫ್ಲೊವೆಟ್ 31 ಎಂ.ಸಿ.ಗ್ರಾಂ.

ರಿಬೊಫ್ಲಾವಿನ್ 0.054 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಪೆಂತೊತೆನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ 0.032 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಪೈರಿಡೊಕ್ಸಿನ್ 0.041 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ(ಅಸ್ಕೊರ್ಬಿಕ್ ಆಸಿಡ್) 7.2 ಮಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಕಾಪರ್ 0.069 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಮ್ಯಾಗ್ನೆಸಿಮಂ 13.9 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಮ್ಯಾಂಗನಿಸ್ 0.1 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಜಿಂಕ್ 0.12 ಮಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಕೆರೊಟಿನ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಎಂ. ಸಿ.ಗ್ರಾಂ.

ಕೆರೊಟಿನ್ ಬೀಟಾ 16 ಎಂ. ಸಿ. ಗ್ರಾಂ.

ಕ್ರಯ್ ಪ್ಟೊಜಾಂತಿನ್ ಬೀಟಾ 9 ಎಂ.ಸಿ.ಗ್ರಾಂ.

( ಆಧಾರ್ : ವಿವೀಧ್ ಮೂಳಾಂ ತಾವ್ನ್)

ಬಿಂಡಾಂ ಜೂಸ್ :

ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೊ ವಸ್ತು:-

ಸುಕುಲ್ಲಿ ಬಿಂಡಾಂ ಸಾಲ್ 6-7 ಕುಡ್ಕೆ

ಅಸಾಫೊಟಿಡ ಪಿಟೊ (ಇಂಗ್) 1/3 ಚಾ ಕುಲೆರ್,

ತರ್ನಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ದೋನ್.

ರುಚಿಕ್ ತೆಕಿತ್ತ್ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಸಕರ್.

ಪಿಯೆಂವ್ಚಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬಿಂಡಾಂ 3-4 ಘಂಟೆ ಮೀಟಾ ಸವೆಂ ಭಿಜತ್ ಗಾಲ್. ತೆದಾಳಾ ಜೂಸ್ ಆನಿ ರಂಗ್ ಸುಟ್ತಾ. ಸಲಿ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪೀಳ್ನ್ ಗಾಳ್. ಗಾಳುಲ್ಯಾ ಜೂಸಾಕ್ ಸಕರ್, ಅಸಾಫೊಟಿಡ ಪಿಟೊ (ಇಂಗ್) , ಕತರುಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಗಾಲ್ನ್ ಮಿಸ್ಳಾಯ್. ಜೂಸ್ ತಯಾರ್. ಥಂಡ್ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ರೂಸ್ ಚಡ್.

**ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್.

No comments

Powered by Blogger.