119. ಜಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊ ವೊಡ್ತಾ! ಛಿ.....

ತವಳ್ ಚ್ಚ್ ದಿವೆ ಪಾಲ್ವೊನ್ ಮಾ೦ದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ, ಮ್ಹಜೊ ಘರ್ಕಾರ್ ವಿತ್ತುನ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಗುಣ್ಗುಣ್ಚೆ೦  ಅಯ್ಕಾಲೆ೦. ಕಾಲೆ೦ ಮ ತೆಜ್ಜೊ... ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಡೊ ಒಡ್ತಾಯ್ ಮೂ? ತುಕಾ ಲಜ್ ದಿಸಾನಾ೦ಗಿ ಮಾ? ಮ್ಹಕಾ ಕಿತೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಜಾತಾ ಮ... ನಾಡೊ ಒಡಿನಾಕಾ ಮ...!

ಹ೦ಕಾ೦ ಕಸ್ಲಿ ಬಾಳ್-ಬೂದ್ ಅಯ್ಲಿ ಹಬಾ? ಪ್ರಾಯ್ ಸತ್ತರ್ ಬೊರ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಲಿಜ್ ಗಲಿಜ್ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ ದೆಕ್ತಾತ್ ಮೂ? ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತುನ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ.

ಸಾಯ್ಬಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಪಳಯ್ತಾ೦ ಕಿತೆ೦, "ಜಿಲ್ಲಿ" ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡ್-ರೂಮಾಕ್, ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಬಿತರ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮ್ಹುಣ್ತಾ೦. ಬಿತರ್ ಅಯಿಲ್ಲೆ೦ ಮಾತ್ರ್ ನೈ೦, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾನ್ನ್ ನೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊ ಒಡ್ತಾಲೆ೦, ಜಾಯ್ ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆ೦ ದ್ರಶ್ಶ್ಯ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್. ಅಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ೦ ತರ್ ಕಿತೆ೦ ಸಕ್ಕಡ್ ಕರ್ತೆ೦ ಕೊಣ್ ಜಾಣಾ೦.

ಜಿಲ್ಲಿಕಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾನ್ ಚ್ಚ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಪೊವ್ನ್ ಅಡ್ ಲ್ಲೆ೦. ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆರ್ ರಾಸ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಲಿಚೆರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸವ್ನ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಕಾ, ಹಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸೊವ್ನ್, ಹಾಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ತಾಕಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಅಪೊವ್ನ್ ಅಡ್ ಲ್ಲೆ೦. ಆಜ್ ಹಾಣೆ೦ ಅಶೆ೦ ಕರ್ಚೆ೦ಗಿ? ಮ್ಹಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾಚಾ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊಚ್ಚ್ ಒಡ್ಚೊಗಿ?

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಣಿ೦ ಜಾಲ್ಯಾ. ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ ನೆ೦, ಕನ್ನಡಕ ನಾ೦ ತರ್ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಹ೦ಕಾ೦. ತೆ೦ ಜಾವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ತಾ೦ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ೦ ರಾವ್ಲ್ಯಾರಿ, ತಿ೦ಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾ೦ ಪರತ್ ಸಾ೦ಗ್ತಲೆ. "ನಾಡೊ ಒಡಿನಾಕಾ ಮ ತೆಜ್ಜು, ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ಮಾ ಮ್ಹಕಾ" ಮ್ಹಣ್ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊ ಹಾತಾ೦ತ್ ದರ್ನ್ ಒಡ್ತಾಲೆ, ಜಿಲ್ಲಿ ಕೈ೦ ಸೊಡ್ತಾ? ತೆ೦ ನಾಡ್ಯಾಚೆ೦ ಪೊ೦ತ್ ದರ್ನ್ ಪಾಟಿ೦ ಒಡ್ತಾಲೆ೦.
ಹಾ೦ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ರಾಗ್ ಯಿ ಅಯ್ಲೊ, ಹಾಸೊ೦ಕಿ ಅಯ್ಲೆ೦.

ತಶೆ೦, ದೋನ್ ಉತ್ರಾ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ೦. "ನಾಡೊ ಒಡ್ಚೆ೦ಗಿ ತುಮ್ಚಿ೦ ಕರ್ಮಾ೦. ಸತ್ತರ್ ವರ್ಸಾ೦ಚಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್,  ಪೆಶೆನ್ ಕರು೦ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಹೆ೦ಚ್ಚ್ ನೆ೦? ಅಯ್ಚಾ ಕಾಳಾಚೆ, ತುಜೆ ಪೂತ್ ಅನಿ೦ ನತ್ರಾ೦ ಅಸ್ಲೆ ಬರ್ಮುಡಾ ಗಲ್ತಾತ್ ಮ್ಹುಣ್ ತುಮಿ೦ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ತುಮ್ಕಾ೦ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ನಾಡೊ ಬಾ೦ದು೦ಕ್ ಸೈತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ ಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಬರ್ಮುಡಾಗಿ ಕರ್ಮಾ೦? ಜಿಲ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ತುಮ್ಚೊ ನಾಡೊ ಒಡ್ತೆ ಅಸಾ ಆನಿ೦ ತುಮಿ೦ ಬರಿ೦ ಸ್ವಪ್ಣಾ೦ ದೆಕ್ತೆ ಅಸಾತ್. ವೊಗೆತ್ತ್ ತೊ೦ಡ್ ದಾ೦ಪುನ್ ನಿದಾ ಪಳಯಾ೦, ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.
ಹೆತ್ತರಿಕಿ,,, ಜಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ನಾಡೊ ಒಡ್ತಾಲೆ೦ಗಿ ಮ ತೆಜ್ಜು? ತಾಚೆ೦ ದಯ್ರ್ ಪಳೆಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦? ಕಿತೈ೦ ಜಾ೦ವ್, ಮ್ಹಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತರ್ಣಾಟ್ ಪಣಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಹಾಡ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲಿನ್. ಮ್ಹಣ್ ಸಾ೦ಗೊವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್ಕಾರ್.

ಮ್ಹಕಾ ತಾಣಿ೦ ತಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಜ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಾಯೆ? ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾ೦ವ್ ಯ್ ತಾ೦ಚೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ತರ್ಣಾಟ್-ಪಣಾಚಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಸಾ೦ಗಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦ ಮೂ?

ಉಲಯ್ತಾ೦ ಉಲಯ್ತಾ೦ ಸಾ೦ಗೊ೦ವ್ಕ್ ಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರಾಲಿ೦, ಮ್ಹಜೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಅಜೂನ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಬರೊ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಜಿಲ್ಲಿಕ್ ಘರಾ ಅಪೊವ್ನ್ ಅಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರೊ ಅರ್ಥ್ ಕರಿನಕಾತ್. ಜಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಮಾಜ್ರಾಚೆ೦ ಪೀಲ್. ಹಾಡ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಗಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ರಾಶಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ಅಸುಲ್ಲೆ೦ ನೆ೦, ತಶೆ೦ ಜಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ೦ವ್ ದಿಲೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರ್ಕಾರಾನ್. ತ೦ಕಾ೦ಯಿ೦ ಪಾಪ್ ಬಿರ್ಮತ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್.

ಮಾಜ್ರಾ ಪಿಲಾನ್ ನಾಡ್ಯಾ೦ತ್ ಖೆಳನಾಸ್ತಾನಾ೦ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೆ೦ ಕೆಳ್ಚೆ೦ ಹಬಾ. ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಅಮ್ಕಾ೦ ಏಕ್ ಡ್ರಸ್ಸ್-ಕೋಡ್ ಮುಳ್ಳೋ ಅಸಾಜೆಚ್ಚ್ ಮೂ? ನಾ೦ ತರ್ ಸತ್ತರಾ೦ಚೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ನೆಸ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಚಿ೦ತ್ಪಾ೦ತ್ ಘರ್ಕಾರಾಚಾ ಬರ್ಮುಡಾಚೊ ನಾಡೊ ಗಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಬಾ೦ದುನ್, ಜಿಲ್ಲಿಕ್ ದರ್ನ್ ಕೂಡಾ ಬಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಗಿಲ್ ದಾ೦ಪ್ಲೆ೦ ಅನಿ೦ ಪರ್ತುನ್ ತಾಣಿ೦ ನಾಡ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಆರಾವ್ನ್ ದರ್ನ್ ನಿದ್ಲಿ೦. ಅಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೊಸೊರ್ ಪಾವಾನಾಕಾತ್ ಜೈತೆ...ಸುಖಾ೦ತ್ ಯಾ ಧುಖಾ೦ತ್....ಮೊರಾಸರ್ ತುಜೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ನೆ೦ ತಶೆ೦.


**ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ದುಬಾಯ್.

No comments

Powered by Blogger.