176. ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್....तिच्च् म्हजि आवय्...

ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಮ್ಹಕಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾ೦ತ್ ತಿಣೆ೦ ವಾವೊವ್ನ್,
ತಿಚೆ೦ ಉಬಾರ್ ಲ್ಲೆ೦ ಪೋಟ್ ಪಳೆವ್ನ್, ಮನಾ೦ತ್ ಚ್ಚ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವೊವ್ನ್,
ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್, ಭೋವ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸುಲ್ಲಿ...
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಭರೊನ್, ಪ್ರಸೂತ್-ಪಣಾಕ್ ತಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ,
ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದುಃಖಿನ್ ತಿ, ಭೋವ್ ಜೊರಾನ್ ರಡ್ಲಿ,
ಘಡ್ಯೆನ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ರಡ್ಣೆ೦ ಆಯ್ಕೊನ್, ದುಃಖ್ ತೆ೦ ತಿಚೆ೦ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ದರುಲ್ಲಿ...
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ರಡ್ತೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಕಾ ಪಾನೊ ತಿಚೊ ದಿವುನ್, ಭುಕ್ ಮ್ಹಜಿ ತಾ೦ಬಾಯ್ತಾಲಿ,
ಪಾಯ್ ತಿಚೆ ನೀಟ್ ವೊಡುನ್, ತಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾಣಾಯ್ತಾಲಿ,
ಮ್ಹಕಾ ವಿಶೆವ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಭೊಗ್ತಾನಾ, ಪಾಳ್ನ್ಯಾ೦ತ್  ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ದಲಯ್ತಾಲಿ...
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ಚಲೊ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚಾ ಮ್ಹಕಾ, ಹಾಂವೆ ಪಡ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದೂಃಖ್  ಭೊಗ್ತಾಲಿ,
ವಾ೦ಕ್ಡಿ-ತಿ೦ಕ್ಡಿ೦ ಪಾವ್ಲಾ೦ ಕಾಡುನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ದರ್ತಾನಾ, ತಿಕಾ ಭೋವ್ ಖುಶಿ ಜಾತಾಲಿ,
ಆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಕಾ ದರುನ್ ಉಕ್ಲುನ್ ಮ್ಹಕಾ  ಘೆವ್ನ್, ಕಪಾಲಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಮೊ ತಿ ದಿತಾಲಿ...
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ಸಕಾಳಿಚೆ೦ ವೆಗ್ಗಿ೦ ಉಟೊನ್ ಭುತಿ ಮ್ಹಜಿ ತಯಾರ್ ಕರುನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಕಾ ದಾಡ್ತಾಲಿ,
ಸಾ೦ಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ವಾಟ್ ರಾಕೊನ್, ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ದೀವ್ನ್ ಸುಶೆಗ್ ಮ್ಹಕಾ ಕರ್ತಾಲಿ,
ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ೦ಗಿ೦ ಬೊಸೊವ್ನ್ ಲಿಸಾ೦ವಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಮಕ್ ಕರುನ್, ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಖೆಳೊ೦ವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ದಾಡ್ತಾಲಿ,
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ಬಾಳ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವಕ್ಪಣಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್, ಹರ್ಯೇಕ್ ಘಡ್ಯೆ ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಆಧಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲಿ,
ಮ್ಹಕಾ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣಾ೦ ಕರುನ್, ನಾಣೊವ್ನ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರಾ೦ ಧುವ್ನ್, ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ,
ನಾ ಅಸ್ಲೊ ತಿಚೆಲಾಗಿ೦ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತ್ಯುಪ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್-ಪಣಾಚಿ ಸೆವಾ ತಿಚಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ...
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸುಖ್-ದುಃಖಾ೦ತ್, ಸದಾ೦ಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ದಿಲ್ಲಿ,
ಭೋವ್ ಬರಿ ದೇಕ್ ದೀವ್ನ್, ದೇವ್ ಭಿರಾ೦ತೆನ್ ಮ್ಹಕಾ ವಾಡಯ್ಲಿ,
ಜಾಯ್ ಅಸ್ಲೆ೦ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪಾಯಾನಿ೦ ಹಾಂವೆ ರಾವೊ೦ಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ,
"ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
ಹಾಂವ್೦ ಅತಾ೦ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾ೦, ಆನಿ ತಿಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ,
ಋಣ್ ತಿಚೆ೦ ಕಶೆ೦ ಪಾರಿಕ್ ಕರು೦, ಕಶೆ೦ ವಿಸ್ರೊ೦ ತಿಣೆ ಮ್ಹಜಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲಿ,
ಮಾಗ್ತಾ೦ ದೆವಾ ಆಮ್ಚೊ ಸ೦ಭ೦ದ್ ಘಟ್ ದವರ್, ತಿಚಿ ಜತನ್ ಹಾಂವೆ ಮೊಗಾನ್ ಕರಿಶೆ೦ ಕರ್,
ಕಿತ್ಯಾಕ್! "ತಿಚ್ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆವಯ್".
 
 
**ವಿನ್ಸೆ೦ಟ್ ಫೆರ್ನಾ೦ಡಿಸ್, ದುಬಯ್.

नोव् महिनॆ म्हका, तिच्या गर्भा०त् तिणॆ० वावॊव्न्,
तिचॆ० उबार् ल्लॆ० पोट् पळॆव्न्, मना०त् च्च् स०तॊस् पावॊव्न्,
स०सारा०त् म्हज्या यॆण्याक्, भोव् आतुरायॆन् राकॊन् आसुल्लि...
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
नोव् महिनॆ भरॊन्, प्रसूत्-पणाक् ति तयार् जाल्लि,
त्या दिसा दुःखिन् ति, भोव् जॊरान् रड्लि,
घड्यॆन् म्हजॆ० रड्णॆ० आय्कॊन्, दुःख् तॆ० तिचॆ० सर्व् विस्रॊन् आराव्न् म्हका दरुल्लि...
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
रड्तॆल्या म्हका पानॊ तिचॊ दिवुन्, भुक् म्हजि ता०बाय्तालि,
पाय् तिचॆ नीट् वॊडुन्, ताचॆर् दवर्न् म्हका नाणाय्तालि,
म्हका विशॆव् जाय् म्हण् तिका भॊग्ताना, पाळ्न्या०त्  घाल्न् म्हका दलय्तालि...
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
चलॊ०व्क् शिक्चा म्हका, हांवॆ पड् ल्ल्या वॆळा ति भारिच्च् दूःख्  भॊग्तालि,
वा०क्डि-ति०क्डि० पाव्ला० काडुन् तिच्या काप्डाक् येव्न् दर्ताना, तिका भोव् खुशि जातालि,
आराव्न् म्हका दरुन् उक्लुन् म्हका  घॆव्न्, कपालार् म्हज्या उमॊ ति दितालि...
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
सकाळिचॆ० वॆग्गि० उटॊन् भुति म्हजि तयार् करुन्, इस्कॊलाक् म्हका दाड्तालि,
सा०जॆर् म्हजि वाट् राकॊन्, अयिल्ल्या फरा खा०व्क् दीव्न् सुशॆग् म्हका कर्तालि,
थॊडॊ वेळ् स०गि० बॊसॊव्न् लिसा०वा०त् म्हज्या कुमक् करुन्, उप्रा०त् खॆळॊ०व्क् म्हका दाड्तालि,
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
बाळ्पणा थाव्न् युवक्पणा पर्या०त्, हर्येक् घड्यॆ ति म्हजि आधार् जाव्न् आस्लि,
म्हका रुचिक् खाणा० करुन्, नाणॊव्न् आनि वस्तुरा० धुव्न्, तिणॆं म्हजि चाक्रि कॆल्लि,
ना अस्लॊ तिचॆलागि० स्वार्थ् मॆळाजॆ म्हण् प्रत्युप्कार् म्हजॆथाव्न्, निस्वार्थ्-पणाचि सॆवा तिचि जाव्नास्लि...
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
म्हज्या सर्व् सुख्-दुःखा०त्, सदा०च्च् म्हजॊ सा०गात् दिल्लि,
भोव् बरि देक् दीव्न्, देव् भिरा०तॆन् म्हका वाडय्लि,
जाय् अस्लॆ० शिकप् दीव्न्, म्हज्याच्च् पायानि० हांवॆ रावॊ०क् कुमक् कॆल्लि,
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
हांव्० अता० वाडॊन् आय्ला०, आनि तिका प्राय् जाव्न् आय्लि,
ऋण् तिचॆ० कशॆ० पारिक् करु०, कशॆ० विस्रॊ० तिणॆ म्हजि चाक्रि कॆल्लि,
माग्ता० दॆवा आम्चॊ स०भ०द् घट् दवर्, तिचि जतन् हांवॆ मॊगान् करिशॆ० कर्, कित्याक्!
"तिच्च् म्हजि आवय्".
 
विन्सॆ०ट् फॆर्ना०डिस्, दुबय्.
 

No comments

Powered by Blogger.