177. ಶಾಂತಿ, ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್, ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ: शांति, मन्श्यापण्, अभिव्रद्दि:

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಧರ್ಮ್ ಮುಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅಮಿಂ ಜಾಣಾಂವ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಯಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸಾ ವೆಳಿಂ ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಅನಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ನತಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಒಣಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ಹಿಂದೂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಬಕ್ರಿದ್ ಫೆಸ್ತ್ ಹಿಂದೂ,ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಅನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಶುಭಶಾಯ್ ಪಾಟೊವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹುಖಾಂತಾರ್ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಕೋಮುವಾದಾಚೆ ವಾತಾವರಣ್ ನಾ ಬದ್ಲಕ್ ಶಾಂತಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ನ್ ಅಸಾ ಅನಿಂ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿಚಾ ದ್ರಶ್ಟೆಂತ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾಕೀ ಮೊಸ್ತು ಮುಖಾರ್ ಅಸಾ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಮನೋಭಾವ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಅಸಾ  ಮ್ಹುಣೊನ್ ಅತಾಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಅಮ್ಚೊ ಮ್ಹುಣ್ಜೆ ಮಂಗ್ಳುರ್-ಗಾರಾಂಚೊ (ನ್ಹಂಯ್ ಫಕತ್ ಕ್ರಿಸ್ತವಾಂಚೊ) ಮ್ಹುಖೆಲಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊಚಾ ಮತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ತಾಂಚಾ ದೈಜಿವಲ್ಡ್ ಅನಿಂ ಬೆಳ್ಳೆ ವಿಶನ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾ. ಬಹುಶ್ಯ ಅಸಲೆಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಯೆದೊಳ್ ಕೊಣೆಯ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಅರ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಮಿಂ ಸಮ್ಜತಾಂವ್ ಕೀ,

1. 'ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್' ಅಮ್ಚೇ ಧರ್ಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ" ಕಿತ್ಲೊ ಆರ್ಥ್ ಅಸಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಜೆಜು ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಅಯ್ಲೊ ಶಾಂತಿಚೆ ರಾಜ್ಯ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕರುಂಕ್, ನ್ಹಂಯ್ ಖಂಚೊಯ್ ಧರ್ಮ್ ಭಾಂದುಕ್. ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆ.ಆರ್ ಲೋಬೊ ಜೆಜುಚಿ ಶಿಕೊವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಣಾ ಅಸ್ಚೊ ಅಮ್ಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್-ಗಾರಾಂಚಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹುಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೋಸ್ ಭೊಗ್ತಾ.

2."ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಮ್ಹಜೆ ಮಂತ್ರ ಜಾವ್ನಾಸಾ, ಜಾತ್, ಕಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಪಾಡ್ತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ಫಕತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಅಭಿವ್ರದ್ದಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್." ಜರ್ ತರ್ ಕೊಣೆಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯೆಚಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಕರ್ತಾಂ ವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯೆಕ್ ಸಹಾಯ್ ದಿತಾ ತೆದಾಳಾ ಥಂಯ್ಸಾರ್ ಏಕ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಬ್ಜಾತಾ, ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಲೋಬೊಮಾನ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನಾತ್ಲೆ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಕೀ ತಾಂಚಿ ಬುದ್ವೊಂತ್ಕಾಯ್, ಶಿಕಪ್ ಅನಿಂ ಆಡಳಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಅನಿಂ ಲೋಕಾಕ್ ಸಾಂಬಳ್ಚಿ ಶಾತಿ.

3. ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಶಾಂತಿ. ಕೋಣ್ ಶಾಂತಿ ಕದ್ಳೊಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಶೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಅನಿಂ ಕಸಲೊಯ್ ರಾಜಾಕೀಯ್ ರಾಜಿ ಸಂದಾನ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚೆ ಪೋಲಿಸ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲ್ವತಾತ್ ಕಾರಣ್ ರಾಜಾಕೀಯಾ ಹಾತ್. ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾ ಮ್ಹುಣ್ತಾನಾ ಕಾನೂನ್ ರೀತ್ ಕಠಿನ್ ಅಸಾ ಮ್ಹುಣ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹುಣೊನ್ ರುಜು ಕೆಲಾ ಅಪ್ಲೆಂ ಹಾತೆರ್, "ಶಾಂತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸೂತ್ರ"

4.”ಹ್ಯಾ ಜಯ್ತಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾಚೊ ಹಾತ್ ಅಸಾ.” ಛೇ ಕಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಎಕಾ ರಾಜಾಕೀಯ ವ್ತಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್..ತರ್ ದೆವಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಯೋಜಾನ್ ಅಸಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ ವಿಶಿಂ.

ಅಶೆಂ ಅಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಲೋಬೊಮಾಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾ ಕಡೆನ್ ಅಮಿಂ ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಬರೊ ಸಂಭಂದ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾಂವ್ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚಿ ಅಭಿವ್ರದ್ಧಿ ಅಮಿಂ ಚಿಂತಿನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೇಗಾರ್ ಜಾತೆಲಿ, ಹೋ..ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಗೀ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ವಾ ಕಂಯ್ ಪುಣಿ 2050 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಸಾಂಗ್-ಲ್ಲೆ ವಾ ಚಿಂತ್ಲೆಲೆ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಉಗ್ತೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬರಿ ಘಡ್ತಾಲೆಂ. ಅಮಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ ಅಮಿಂ ಒಟ್ ಘಾಲೊ ಅಮ್ಚೇ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆ ಅತಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಮ್ ಭಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹುಣ್!!!!...50% ವ್ಹಯ್ ಸಾರ್ಕೆ, ಪೂಣ್ 50% ಅಮ್ಚೇಂ ಕಾಮ್-ಯ್ ಭಾಕಿ ಉರ್ಲಾಂ ಅನಿಂ ಸದಾಂ ಅಮಿಂ ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಅಸಾ. ದೆವಾನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್, ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಮೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೆವಾನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಗ್ಳೆ ಫಾವೊ ಕರ್ಚೆ ವಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚಿ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಮ್ಚೇಂ ಕಾಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸದಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ.
 
ಶಾಂತಿ, ಸಮಧಾನ್, ಬರೆಂ ಅನಿಂ ಏಕ್ ಮನ್ ದವರ್ನ್ ಖಂಯ್ಸಾರ್ ದೋಗ್ ವಾ ತೇಗ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಅಮಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಗೀ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಲೆಂ. ದುಸ್ಮಾನ್ ಕೋಣಿ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇನಾಶೆ ದೇವ್ ವೋಂಯ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ, ಭಾಯ್ರ್ ಥಾಂವ್ನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಅಸ್ಲೆ ಗಲ್ಪಾ ತಸಲೆ ರೆವೆಂಗಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್-ಮೆಂಟಾ ವರ್ವಿ ಆಜ್ ಗ್ರೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ದಾಕ್ಲೊ ದಿಂವ್ಚೊ ತರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾಂವ್ ಕತಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್ಲೆ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದೇಶಾಂಚಾ ಲಿಸ್ಟಿರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಅಸಾ ತರ್ Why Not ಮಂಗ್ಳುರ್?....

**ವಿವೇಕ್ ಮೊಂತೇರೊ, ದೋಹಾ ಕತಾರ್.

अम्च्या सॆजारि केरळांत् धर्म् मुळ्ळॊ भेद् ना म्हुणॊन् अमिं जाणांव्, कित्याक् मुळ्यार् क्रिस्मसा वॆळिं हिंदू, मुस्लिं अनिं क्रिस्तांव् सांगाता मॆळॊन् नतलां फॆस्त् आचरण् कर्तात्. ऒणं फॆस्त् मुस्लिं, क्रिस्तांव् अनिं हिंदू सांगाता मॆळॊन् आचरण् कर्तात्. बक्रिद् फॆस्त् हिंदू,क्रिस्तांव् अनिं मुस्लिं सांगाता मॆळॊन् ऎकामॆका शुभशाय् पाटॊव्न् आचरण् कर्तात्. अशॆं कर्च्या म्हुखांतार् थंय्सार् कोमुवादाचॆ वातावरण् ना बद्लक् शांति वस्ति कर्न् असा अनिं अभिव्रद्धिचा द्रश्टॆंत् अम्च्याकी मॊस्तु मुखार् असा.

अम्च्या मंग्ळुरा विशिं एक् नदर् घाल्तांव् तर् असलॊ एक् मनोभाव् साध्य् म्हुणॊन् अतां दिसॊन् यॆता. अम्चॊ म्हुण्जॆ मंग्ळुर्-गारांचॊ (न्हंय् फकत् क्रिस्तवांचॊ) म्हुखॆलि श्रीमान् जॆ.आर् लोबॊचा मतिंत् कितॆं असा म्हुणॊन् तांचा दैजिवल्ड् अनिं बॆळ्ळॆ विशन् तशॆं हॆर् संदर्शनांत् अम्कां सम्जता. असलॆं लिसांव् अम्कां यॆदॊळ् कॊणॆय् शिकॊंव्क् ना. मानॆस्त् जॆ.अर् लोबॊ हांचॆ थाव्न् अमिं सम्जतांव्,

1. 'मन्श्यापण्' अम्चे धर्म् जाव्नासा" कित्लॊ आर्थ् असा ह्या उत्रांनिं. व्हय् जॆजु ह्या संसारि अय्लॊ शांतिचॆ राज्य् स्थापन् करुंक्, न्हंय् खंचॊय् धर्म् भांदुक्. अशॆं अस्ता मानॆस्त् जॆ.आर् लोबॊ जॆजुचि शिकॊव्न् संपूर्ण् जाणा अस्चॊ अम्चॊ मंग्ळुर्-गारांचा अभिमानाचॊ मुखॆलि म्हुण् सांगॊंक् व्हड् संतोस् भॊग्ता.

2."अभिव्रद्दि म्हजॆ मंत्र जाव्नासा, जात्, कात्, धर्म्, पाड्त् लॆकिनास्तां फकत् मंग्ळुर्चि अभिव्रद्दि जाव्नासा म्हजॊ शॆवॊट्." जर् तर् कॊणॆय् ऎक्ल्यान् सांग्लॆ तर् हांव् क्रिस्तांव् समुदायॆचि अभिव्रद्धि कर्तां वा मुस्लिं, हिंदू समुदायॆक् सहाय् दिता तॆदाळा थंय्सार् एक् भिन्नाभिप्राय् उब्जाता, पूण् असल्या संग्तिक् लोबॊमान् अव्कास् दीव्नात्लॆ पळय्ताना कळ्ता की तांचि बुद्वॊंत्काय्, शिकप् अनिं आडळित् कर्चि अनिं लोकाक् सांबळ्चि शाति.

3. पय्ल्यान् पय्लॆं मंग्ळुरांत् जाय् शांति. कोण् शांति कद्ळॊंक् अव्कास् दिता तसल्या विरोध् मुलाज् नाशॆं कानून् क्रम् अनिं कसलॊय् राजाकीय् राजि संदान् ना. व्हय् अम्च्या समाजॆचॆ पोलिस् सबार् पाव्टिं तांचॆ काम् करुंक् सल्वतात् कारण् राजाकीया हात्. पुण् असल्या संग्तिक् अम्च्या मंग्ळुरांत् अव्कास् ना म्हुण्ताना कानून् रीत् कठिन् असा म्हुण् जालि. अशॆं म्हुणॊन् रुजु कॆला अप्लॆं हातॆर्, "शांति जाव्नासा सूत्र"

4.”ह्या जय्ता पाट्ल्यान् दॆवाचॊ हात् असा.” छे कसलॆं एक् वाक्मूल् ऎका राजाकीय व्तक्ति थाव्न्..तर् दॆवाक् व्हड् एक् योजान् असा अम्च्या मंग्ळुरा विशिं.

अशॆं अस्ताना ह्या पाव्टि लोबॊमाक् जीक् मॆळॊंक् कारण् जाल्ल्या अक्रिस्तांव् भावा कडॆन् अमिं बर्यांत्लॊ बरॊ संभंद् बांधुन् हाड्तांव् तर् मंग्ळुर्चि अभिव्रद्धि अमिं चिंतिनात्ल्या वेगार् जातॆलि, हो..हॆं साध्य् गी म्हुणॊन् सांग्लॆलॆ वा कंय् पुणि 2050 इस्वॆंत् जाय्त् म्हुणॊन् सांग्-ल्लॆ वा चिंत्लॆलॆ दॊळॆ दांपुन् उग्तॆ कॆल्ल्या वॆळार् जाल्लॆ बरि घड्तालॆं. अमिं चिंतुंक् पुरॊ अमिं ऒट् घालॊ अम्चे काम् जालॆ अतां जिकॊन् अय्लॆल्यांचॆ काम् भाकि उर्लां म्हुण्...50% व्हय् पूण् 50% अम्चें काम्-य् भाकि उर्लां अनिं सदां अमिं करुंक् असा. दॆवान् विंच्लॆल्या मॊन्श्याक्, बरॆं काम् करुंक् भाय्र् सर्ल्या मॊन्श्याक् त्याच् दॆवान् जाव्नासा सग्ळॆ फावॊ कर्चॆ वा जाण्वाय्, भलाय्कि दिंव्चि. त्या खातिर् अम्चें काम् जाव्नासा सदां अम्च्या माग्ण्यांत् तांचॊ उडास् काड्चॊ.

शांति, समधान्, बरॆं अनिं एक् मन् दवर्न् खंय्सार् दोग् वा तेग् सांगाता मॆळॊन् अमिं माग्तांव् गी तॆं खंडित् फावॊ जातॆलॆं. दुस्मान् कोणि अम्च्या मंग्ळुराक् येनाशॆ देव् वोंय् घाल्तालॊ, भाय्र् थांव्न् इन्वॆस्ट् कर्तॆल्यांक् देव् मंग्ळुराक् वाट् दाकय्तालॊ. पय्लॆं कितॆंच् न्हंय् अस्लॆ गल्पा तसलॆ रॆवॆंगांव् कशॆं इन्वॆस्ट्-मॆंटा वर्वि आज् ग्रॆस्त् जाल्यात् दाक्लॊ दिंव्चॊ तर् ल्हान् गांव् कतार् पय्लॆं कितॆंच् नात्लॆ पुण् आज् संसारार् ग्रेस्त् देशांचा लिस्टिर् पय्ल्या स्थानार् असा तर् Why Not मंग्ळुर्?....

**विवेक् मॊंतेरॊ, दोहा कतार्.

No comments

Powered by Blogger.