178.ಸೊರ‍್ಯಾಚೆ ಮೋಲ್ ದೆಂವ್ತಾ?

ಸೊರೊ ಪಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ಬೊರೊ ಅಶೆಂ ಏಕ್  ಚಿಂತಾಪ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅತಾಂಚಾ ನವ್ಯಾ ಸರ್ಕರಾಚೆ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಹೊ ಸೊರೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಿಂವ್ಡೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಯ್ತ್ ಮೊರೊಂಕಿ ಪುರೊ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಲೊಕಾಚೆ. ದೆಕುನ್  ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಯೋಜಾನಾ ದ್ವಾರಿ ಜಾಯ್ತೊ ಗುಸ್ಪೊಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಜಾಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಚಿಂತ್ಯಾ ಮ್ಹುಣ್ ಸೊರ್ಯಾಚೆ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಮಾ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹುಣ್  ಜಾಯ್ತಿಂ ಅಪ್ಲೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಅಸಾತ್.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾನ್ 20-20, ವಂಡೇ  ವಾ  ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಹುಣೊನ್  ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಅದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್  ಲೊಕಾಚಿ ಅಶಾ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ವಿಫಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್   ಲೊಕಾನ್ ನವ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲಾ. ಟೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚಾಬರಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಾ ಅವ್ದೆಕ್ ಒಪನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಿದ್ದುನ್ ದುಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರುಪ್ಯಾಕ್ ತಾಂದುಳ್, ರೀಣ್ ಮನ್ನಾ, ದುದಾಚೆರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅನಿಂ ಇತರ್  ಬರ್ಯೊ  ಸವ್ಲತ್ಯೊ  ದೀಂವ್ನ್  ಬರೆಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್  ಕರ್ನ್ ಅಸಾ. ಪೂಣ್ ಸೊರ್ಯಾಚೊ ಬೋಲ್  ಮಾರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂಗಿ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾಟಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ....ಕಾರಾಣ್ ಸಕ್ಡಾನಿಂ ಬೋಬ್ ಘಾಲಿ ತೊ ಬೋಲ್ ವೈಡ್ ಮ್ಹುಣೊನ್ .... ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ತೊ ಬೋಲ್ ವೈಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ  ಅನ್ಯೇಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಅಸಾ. ವ್ಹಯ್ ಸೊರ್ಯಾಚೆ  ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಚುನಾವಣೆಂತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾರ್ಟಿಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹುಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಬೈಂ ಅಸಾ ಜಾಂವ್ಕಿ ಪುರೊ.

ಬಾರಾಂನಿಂ ವಚೊನ್ 100-150 ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಮಾರ್ಗಾಯೆಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕಸ್ಟ್  ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಕ್  ಅದ್ಲೊ ತೊ 20-30 ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ತೊಟೊ ಮೆಳಾತ್ ತರ್  ಖಂಚೊ ದುಬ್ಳೊ ಖುಶ್ ಪಾಂವ್ಚೊ ನಾ.  ಪಿಂವ್ಡೊ ತೊ ಕಿತ್ಲೆ ಮಾರೊಗ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆ ತೆ ಸೊಡಿನಾ, ದೆಕುನ್ ಸಿದ್ದು ಹ್ಯಾ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಚೆರ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ಲಾ ಜಾಂವ್ಕಿ ಪುರೊ.  ಅಶೆಂ ತೀನ್ ವಾಂಟೊ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮೋಲ್ ದೀಂವ್ನ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಮಾಂವ್ಚಾ ಬದ್ಲಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಅಪ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರೊಂವ್ದಿ ಮ್ಹುಣ್ ಅಶಾ ಸಿದ್ದುಚಿ. ಪೂಣ್ ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಚಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಸಿದ್ದುಚೆ ಹೆಂ ಯೋಜಾನ್ ಇರಾರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ  ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಲ್ಯಾಂಕೀ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಸುಟ್ಕಾ.

ಭಾರಾತಿಯಾಂಚೆ ಚಿಂತಾಪ್ ದೋನ್ ವರ್ಗಾಚೆ. ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾ, ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಎಟ್ಚೆ ಎಟುನ್-ಚ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಗೋವಾಂತ್  5 ರುಪೊಯ್  ಉಣ್ಯಾಂಕ್ ಸೊರೊ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್, ಕಶೆಂ ಲಿಪೊನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಚೆ ತರ್, ಥಂಯ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಅನ್ಯೇಕಾ ವರ್ಗಾಚೆ.

ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್  ಅತಾಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಅಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.  ತುಮಿಯ್ ಪಿಯೆಯಾ, ಅಮಿಂಯ್ ಪಿಯೆತಾಂವ್. ಪೂಣ್ ಅದ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್ ತಸೊ ನ್ಹಂಯ್  ಅಮಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆತಾಂಯ್ ಪೂಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮಾರ್ಗಾಯೆರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿತಾಂವ್.  ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮಧ್ಯಮ್  ಅನಿಂ ದುಬ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್  ಖಂಚಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶಿ ಸುಟ್ಕಾ ದಿಲ್ಯಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್  ಅನಿಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸೊಡ್ಲಾಂ.


**ವಿವಿಯಾನ್,  ಬಜಾಲ್  ದುಬಯ್.  

No comments

Powered by Blogger.